Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Protokolarz Powiatowy OSP z l 1932-1937.

Janusz Marcinkowski

  Protokolarz

Zarządu Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie z lat 1932 – 1937.

 


 

    Jest on przechowywany w Zarządzie Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych w Wąbrzeźnie. Zawiera 49 stron ręcznie pisanych  26 protokołów z posiedzeń Rady i Zarządu i jeden z odprawy z naczelnikami OSP. Pierwszy protokół  został napisany z posiedzenia w dniu 18 maja 1932 roku, ostatni z 11 lipca 1937 roku.

 

Pierwsza i ostatnia strona protokolarza pisane ręką Franciszka Nowickiego.

  Wszystkie prócz części jednego zostały sporządzone przez sekretarza Zarządu Franciszka Nowickiego, strażaka z Wąbrzeźna.

Protokolarz zeskanowałem i włączyłem do Archiwum Powiatowego Zarządu Oddziału ZOSP w Wąbrzeźnie. Podczas przepisywania oryginalnego tekstu dokonałem uzupełnień paru zmian. Między innymi dodawałem  imiona strażaków i nazwy macierzystych OSP z których pochodzili. Podaję również funkcje pełnione w zarządzie powiatowym. Wykreśliłem nazwiska osób, którzy byli uczestnikami oskarżeń. Zachowałem orginalny  styl i niektóre wówczas używane wyrazy. Natomiast dla jasności niniejszego opracowania zmieniłem niektóre wyrazy ; Drh na dh, tem – tym, pozatem - po za tym itp. Skróty stosowane w protokólarzu pisałem z reguły pełnymi wyrazami chcąc  tekst uczynić bardziej jasnym. Np. skrót ;Str. Poż. / O.S.P./ zapisywałem w formie dzisiejszej – OSP.

     Według informacji zawartych z protokółach sporządziłem alfabetyczny spis strażaków, zarządów z dzisiejszego terytorium powiatu itp. Tekst ten powinien wspomagać gromadzenie informacji do historii strażackich w okolicznych wsiach i mieście Wąbrzeźnie.

Płużnica, marzec 2013 rok  Janusz Marcinkowski.

 

 

Poniżej próbka pieknego kancelaryjnego  pisma nieznanego strażaka na kilku stronach protokolarza…

 

 

                                                   Protokół  Nr. 1

    Posiedzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego w Wąbrzeźnie odbytego w dniu 18 maja 1932 w sali Sejmiku Powiatowego w Wąbrzeźnie.

 Obecni druhowie ;

1.Stefan Bardyan/W-no/naczelnik

2.Ludwik Śmiełowski/W-no

3.Andrzej Kontowski/Kowalewo

4.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

Nieobecni druhowie ;

1.Andrzej Suchecki

2.Antoni Golus /Golub

3.Michał Sobczyk/Książki

4.Dionizy Ziętarski

   Wskutek przesiedlenia dotychczasowego Prezesa druha Andrzeja Sucheckiego poproszono na dzisiejsze zebranie Prezesa Zarz. Woj. druha Zygmunta Kalksteina jako starostę powiatowego, który na dzisiejszym posiedzeniu przejął przewodnictwo. Sekretarzował druh Franciszek Nowicki.

   Początek posiedzenia o godz. 17 tej. Koniec posiedzenia o godz. 20 tej.

Ponieważ obecnie, jak już na wstępie nadmieniono brak jest w Zarządzie Związku przedstawiciela Starostwa, wobec tego na polecenie druha Prezesa Zw. Woj. Kalksteina  wytypował tenże do Zw. Pow. referendarza Jana Ćwinarowicza, zgodnie z par. 19 pkt w statucie Związku Powiatowego, którego zarazem wybrano jednogłośnie na Prezesa Związku Powiatowego.

Porządek dzienny

1.Ustalenie budżetu na rok 1932/33

2.Zatwierdzenie podziału rejonów i Komendantów.

3.Różne inne sprawy Związkowe.

Pkt.I. Ustalenie budżetu na ro 1932/33

 Zebraniu przedstawiono projekt budżetu opracowany przez skarbnika. Po obszernym omówieniu poszczególnych pozycji, tak w dochodach jaki wydatkach na kwotę 2415,00 zł. Słownie dwa tysiące piętnaście złotych. Ustalony budżet należy przedstawić w Związku Wojewódzkim do zatwierdzenia. Jeden egzemplarz budżetu załącza się w aktach Zw. Pow.

Pkt.II. Zatwierdzenie podziałów rejonów i Komendantów.

   Druh naczelnik Pow. przedkłada Zarządowi wykaz podziału placówek Ochotniczych Straży Pożarnych pow. wąbrzeskiego na rejony z uwzględnieniem miejscowości i propozycji naczelników. Po skorygowaniu wykazów i obszernym omówieniu zatwierdza się pow. wąbrzeski na V okręgów wzgl. rejonów oraz naczelników objętych tym wykazem  za wyjątkiem naczelnika w okręgu IV, którego zatwierdzenie uzależnia się od poprzedniego urządzenia manewrów rejonowych, Jeden wykaz podziału w rejonie i naczelników podłącza się do akt Zw. Pow.

Pkt.III. Różne inne sprawy Związkowe.

    Zarząd uchwala zwołanie odprawy wszystkich naczelników Straży Pożarnych na dzień 29/V 1932 w salce Sejmiku Powiatowego w Wąbrzeźnie na godz. 9 tą przed południem. Odprawa naczelników na celu omówienie ;

1.Urządzenia Kursu Powiatowego wyszkolenia I i II stopnia oraz ustalenie terminu

2.Zorganizowanie kursu strażackich drużyn LOPP ( Liga Obrony Powietrznej Państwa).

3.Zorganizowanie kursu strażackich drużyn Obrony Przeciwgazowej.

Na wymieniony zjazd poleca się poprosić przedstawiciela Zw. Wojewódzkiego, powiatowego instruktora LOPP i OP. Józefa Zająca i Leona Redlaka.

   Po wyczerpaniu porządku obrad zebranie zakończono.

Prezes Zw. Woj.                                                             Sekr. Zw. Pow.

[Zygmunt Kalkstein]                                                    [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr. 2

    Posiedzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego,  odbytego w dniu 12 października 1932 w Golubiu.

Obecni druhowie ;

1.Jan Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Ludwik Śmiełowski/W-no

3.Antoni Golus/ Golub

4.Andrzej Kontowski/Kowalewo

5.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

 ponadto prezes Zw. Woj. starosta p. Zygmunt Kalkstein.

Przed rozpoczęciem porządku obrad starosta p. Kalkstein udekorował Antoniego Golusa  Medalem za Ratowanie Ginących.

Sekretarzował Fr. Nowicki. Początek posiedzenia o godz. 18,30, koniec posiedzenia o godz. 20,30.

Porządek dzienny

1.Przyjęcie do wiadomości okólnika w sprawie kursu w Lublinie.

2.Rozpatrzenie wniosku OSP w Czystochlebiu o subwencję.

3.Sprawa ubezpieczenia strażaków.

4.Zgłoszenie druha Lewalskiego na kurs do Lublina.

5.Wniosek OSP w Pływaczewie o umorzenie  30% zysku z Tygodnia Strażackiego.

6.Sprawa odczytów o budowie ogniotrwałym.

7.Sprawa reorganizacji Straży w Dębowej Łące.

8.    „     urządzenia II turnusu kursu strażackiego.

9.    „     lustracji Straży w powiecie.

10.Wolne głosy.

Pkt.I. Okólnik w sprawie kursu w Lublinie przyjęto do wiadomości z tym, że ten kurs został odroczony do marca 1933r.

Pkt.II Wniosek Straży Poż. w Czystochlebiu należy przychylnie zaopiniować z tym, że ewentualną subwencję należy przekazać na ręce Zw. Pow.

Pkt.III Sprawę ubezpieczenia strażaków należy w ten sposób załatwić, że Zw. Pow. zwróci się do wszystkich straży z zapytaniem o obecny stan ubezpieczenia. Przede wszystkim należy dążyć by ubezpieczenie przejęły gminy.

Pkt.IV wniosek Lewalskiego zwrócić temuż z pouczeniem, że ze względu na niedołączenie dokumentów i braku średniego wykształcenia Zw. Woj. nie może go zgłosić na kurs do Lublina.

Pkt.V. Wniosek Och. Straży w Pływaczewie o umorzenie 30% zysku z Tygodnia Strażackiego, ze względu formalnych się nie uwzględnia.

Pkt.VI. Wniosek przyjęto do wiadomości, z tym, że na przyszłość należy się postarać by wymienione odczyty odbyły się w Golubiu i Kowalewie.

Pkt.VII Prezes udzielił  wprowadzenia, że Straż Pożarna w Dębowej Łące składa się wyłącznie z Niemców. Zarząd uchwala by zawiesić Zarząd Straży z zaznaczeniem komisarycznego zarządu w osobie Matuszak z tych powodów, że obecny zarząd odmawia przyjęcia …. Polaków.

Pkt.VIII. W sprawie urządzenia Kursu oświadcza prezes Zw. Woj., że obecnie kurs ten nie może się odbyć w Wąbrzeźnie z powodu zajęcia instr. Woj. Kurs mógłby się odbyć w styczniu lub w lutym 1933 r. II turnus Kursu odbędzie się w Golubiu i obecnie należy już zwrócić się do Zarządu Woj. o wyznaczenie terminu kursu.

Pkt.IX. Wszystkim Strażakom należy przesłać podział na rejony. Lustracje zaś prowadzać będzie naczelnik rejonowy tak w ……….. W związku zbliżającymi się zebraniami walnymi winny Straże powiadomić właściwego naczelnika na 14 dni przed zebraniem, by tenże mógł wziąć udział w zebraniu.

Pkt.X. bez wniosków.

                  Prezes                                                                             Sekretarz

              [Jan Ćwinarowicz]                                                     [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr. 3

    Posiedzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego,  w dniu 11 kwietnia  1933 w Golubiu.

     Obecni druhowie ;

1.Jan Ćwinarowicz / W-no prezes

2.Stefan Bordyan / Golub/naczelnik

3.Ludwik Śmiełowski/W-no

4.Andrzej Kontowski/Kowalewo

5.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

6.Jan Lewalski/M.Pułkowo

7.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

Sekretarzował Dh. Fr. Nowicki. Początek posiedzenia o godz.17 tej, koniec o godz.20 tej.

godz.17 tej, koniec o godz.20 tej.

Porządek obrad ;

1.Ustalenia terminu walnego zebrania.

2.Ustalenia projektu preliminarza budżetu na rok 1933/34

3.Sprawa urządzenia kursu od 8 – 14/V 1933.

4.Sprawa skradzenia węży podczas I kursu wyszkolenia strażackiego.

5.Sprawa ubezpieczenia OSP w Sierakowie

6.Wniosek  OSP w Łobdowie o subwencję.

7.Sprawa zwrotu kwoty 30 zł OSP w Wąbrzeźnie.

8.Wniosek Kom. Dożywiania Dzieci w Wąbrzeźnie o udzielenie subwencji.

9.Wylosowanie 3 członków zarządu.

10.Wolne głosy i wnioski.

Pkt.I. Dzień walnego zebrania ustalono na 7 maja 1933 w Wąbrzeźnie z porządkiem obrad zgodnie z istniejącym statutem.

Pkt.II. Projekty preliminarza budżetowego ustalono w poszczególnych pozycjach  w do- i rozchodzie na 2128,15 zł, który należy przedłożyć walnemu zebraniu do zatwierdzenia.

Pkt. III. Kurs wyszkolenia II stopnia strażackiego uchwalono urządzić w Golubiu zgodnie z z mającym być ustalonym terminie przez Zw. Wojewódzki.

Pkt.IV. Sprawa skradzionych węży podczas I kursu wyszkolenia Straży odrzucono, albowiem kradzież tą zgłoszono dopiero po dłuższym terminie, tak że obecnie  jest niemożliwe ustalić ewentualnych sprawców.

Pkt. V. Sprawa OSP Sierakowo powinno załatwić Dh. Reutowskiemu, który na najbliższym zebraniu przyjmie odpowiednie sprawozdanie.

Pkt.VI. Wnioski OSP w Łobdowie o udzielenie subwencji wdraża się do  następnego zebrania.

Pkt. VII. OSP Wąbrzeźno uchwala się zwrot kwoty 30 zł wyłożonej za  .w. Powiatowej dla naczelnika  Stefana Bordyana, który brał udział w kursie II stopnia wyszkolenia.

Pkt.VIII. Wniosek Komitetu dożywiania dzieci w Wąbrzeźnie o udzielenie subwencji nie uwzględniono dla braku odpowiednich funduszy.

Pkt.IX. Zgodnie z postanowieniem statutu upłynął okres  do uzupełnienia 3 członków Zarządu. Przystąpiono wobec tego do losowania. Wszyscy członkowie Zarządu prócz naczelnika i prezesa wpisali się na czystą  karteczkę swoje nazwiska, które następnie włożono do urn. Do wyjmowania karteczek poproszono Dh. Prezesa. Druh Prezes wyjął karteczki z następującymi nazwiskami ;1/  Andrzej Kontowski, 2/ Kazimierz Draczyński, 3/ Franciszek Nowicki. Wobec czego wymienieni członkowie zostali wylosowani i pełnić będą swoje funkcję nadal, aż do walnego zebrania.

Pkt. X. Bez wniosków i uchwał.

               Prezes                                                                           sekretarz

[Jan Ćwinarowicz]                                                            [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr. 4

    Walne zebranie  Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbyło się dnia 7 maja 1933 r. o godz. 10,30 w Wąbrzeźnie.

     Obecni druhowie ;

1.Jan Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Ludwik Śmiełowski/W-no

3.Andrzej Kontowski/Kowalewo

4.Stefan Bardyan/W-no/ naczelnik

5.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

6.Jan Lewalski/M. Pułkowo

7.Antoni Golus/Golub

8.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

oraz delegaci z poszczególnych Ochotniczych Straży.

Sekretarzował Dh. Fr. Nowicki. Początek posiedzenia o godz.10,30, koniec o godz. 13 tej.

Porządek obrad ;

1/Zagajenie i przywitanie przedstawicieli władz i gości.

2/Odczytanie protokołu z zebrania organizacyjnego.

3/Sprawozdanie a/ prezesa b/sekretarza, c/skarbnika, naczelnika.

4/Dyskusja nad sprawozdaniem.

5/Sprawozdanie komisji rewizyjnej i udzielenie absolutorium.

6/wybór trzech członków zarządu w miejsce Andrzeja Kontowskiego, Kazimierza Draczyńskiego i Franciszka Nowickiego.

7/Zatwierdzenie budżetu na rok 1933/34.

8/ Ustalenie programu na rok 1933/34.

9/ Wolne głosy i wnioski.

Pkt.I. Walne zebranie zagaił druh prezes Jan Ćwinarowicz hasłem „Czołem” witając równocześnie przybyłych gości i przedstawiciela miejscowej prasy, wymieniając jednocześnie prezesa Zarządu Wojewódzkiego druha Zygmunta Kalksteina, który z powodu od niego niezależnych na dzisiejsze walne zebranie przybyć nie mógł.

Pkt.II. Druh Franciszek Niwicki odczytał protokół z zebrania organizacyjnego, który walne zebranie przyjęło bez poprawek.

Pkt.III. Sprawozdania;

Sprawozdanie prezesa Jana Ćwinarowicza (w-ce starosty wąbrzeskiego);

    Druh prezes w dłuższym obszernym sprawozdaniu przedstawił działalność zarządu powiatowego, który starał się załatwić wszelkie niedomagania poszczególnych placówek rzeczowo i w miarę kompetencji Zarządu Powiatowego. Praca Zarządu Powiatowego poniekąd była bardzo utrudniona dla braku dostatecznych funduszy. To jednak nie zniechęciło Zarz. Pow., dokładając wszelkich sił aby placówki wąbrzeskie postawić  na należytym poziomie.

Sprawozdanie sekretarza Franciszka Nowickiego ;

Związek Powiatowy odbył w roku sprawozdawczym 3 zebrania. Jedno zebranie odbyć się nie mogło dla braku kompletu. Do Zarządu wpłynęło 123 pisma, a listów wysłano 184. Sekretarz z ubolewaniem stwierdził, że 70 % placówek nie reaguje na żadne pisma przez co praca w Zarządzie jest bardzo utrudniona i nie może postępować z należytym trybem naprzód. Powiat wąbrzeski liczy 27 placówek. Przeprowadzona ankieta w maju 1932 roku wykazała, że Związek Powiatowy liczy 408 członków, a majątek wszystkich straży przedstawia się na ogólną kwotę 142 887,90 zł. Na portorję wydano 76,65 zł.

Sprawozdanie skarbnika;

Skarbnik przedstawił gospodarkę Zarządu Pow., która ilustruje się następująco ;

W dochodzie              909,25 zł

W rozchodzie             651,10 zł

Pozostałość               358,15 zł.

Budżet wykorzystany został tylko w 40 %, ponieważ wpływy nie dopisały.

Sprawozdanie naczelnika Stefana Bordyana;

   Naczelnik Powiatowy przedstawił swoje sprawozdanie pod względem technicznym. Stwierdził on, że w czerwcu 1932 roku odbył się kurs I stopnia wyszkolenia, który nie został ukończony. Wspomniał, że dokończenie kursu nastąpi na wiosnę 1933 r. Po ukończonym kursie, kursiści będą zdawali egzamin i otrzymują świadectwa zależnie od wyniku złożonego egzaminu. Stwierdzono, że poszczególne placówki pod względem wyszkolenia stoją na bardzo niskim poziomie co jest powodem nie przeprowadzenia ćwiczeń w samych placówkach. Dalej sprzęt niektórych placówek znajduje się w opłakanym stanie, gdyż sprzęt ten po użyciu przy pożarach nie jest należycie konserwowany. Przeprowadzona w niektórych placówkach lustracja dała wyniki bardzo ujemne. Wobec tego naczelnik powiatowy zwrócił się z prośbą do obecnych przedstawicieli poszczególnych placówek, aby stan taki dalej nie tolerować i zabrać energicznie do pracy, gdyż w ten sposób przy dobrej woli o chęci i współpracy z miejscowymi obywatelami placówki postawione zostaną na należytym poziomie.

Pkt.IV. W dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos druh Antoni Golus, Andrzej Kontowski, Jan Lewalski i Leon Redlak w sprawie ćwiczeń. W odpowiedzi na to zabrał głos druh prezes Jan Ćwinarowicz i burmistrz Kowalewa Kazimierz Küchler (?). Ponieważ dyskusja  co do tej sprawy wyłoniła się za obszernie, wobec tego na wniosek burmistrza Küchler dyskusję zamknął.

Pkt.V. Komisja Rewizyjna przedstawiła sprawozdanie z rewizji kasy Zarządu Pow. Wskazano na usterki dwóch kwitów masowych na których brak było pokwitowania odbiorcy co poleciła natychmiast usunąć i stawia wniosek o udzielenie absolutorium skarbnikowi. Ponieważ w tej sprawie nikt głosy nie zabrał, wobec tego Walne Zebrania jednogłośnie udzieliło skarbnikowi absolutorium.

Pkt. VI. Na wniosek burmistrza Kazimierza Küchlera, który wyraził Zarządowi swoje zaufanie i dobrą gospodarkę  i bezinteresowną i intensywną pracę proponuje Walnemu Zebraniu dotychczasowych kandydatów do Zarządu Pow. Na wniosek ten Walne Zebranie jednogłośnie wybrało ponownie do Zarządu Pow. druha Andrzeja Kantowskiego, Franciszka Nowickiego, Kazimierza Draczyńskiego. Ponieważ druh Dionizy Ziętarski jako członek Zarządu opuścił  tutejszy powiat, wybrano jednogłośnie w jego miejsce Antoniego Neumanna z Czystochlebia.

Pkt.VII. W przerwie niniejszego punktu objął przewodnictwo zebrania druh Antoni Golus. Przystąpiono zatem do zatwierdzenia budżetu na rok 1933/1934. Projekt budżetu odczytuje w poszczególnych pozycjach druh Franciszek Nowicki. W pozycji na umundurowanie, druh Golus stawia wniosek o zakupienie druhowi Prezesowi munduru , co zebranie jednogłośnie uchwaliło. Druh  Żonakowski zabrał głos w sprawie 200 zł na delegacje Zarządu. Uważa on że pozycja ta jest niecelowa i stawia wniosek, aby kwotę tą skreślić i zużyć na inne cele. Druh Medlak stawia wniosek, aby do budżetu wstawić odpowiednią kwotę na cele LOPP. Dalej zebrani domagali się obniżenia pozycji na urządzenie kursu, która wynosi 800 zł. Na wniosek druha Władysława Klimka uchwalono kwoty tej nie obniżać. Ponieważ w końcu wywiązała się już nierealna dyskusja wobec tego prezes Jan Ćwinarowicz stawia wniosek o zamknięcie dyskusji. Następnie budżet poddano głosowaniu, który większością głosów został uchwalony w do i rozchodzie na 2128,15 zł.

Pkt.VIII. Odnośnie do ustalenia programu pracy polecono takowy opracować naczelnikowi powiatowemu. (Stefan Bardyan).

Pkt.IX. We wolnych głosach zabrał głos druh prezes (Jan Ćwinarowicz), który prosił zebranych o wzięcie gremialnego udziału  w uroczystości 50 letniego jubileuszu. Dalej prosił druh prezes, by w szczególnych placówkach unikano załatwiania osobistych porachunków. Następnie zabrał głos druh Andrzej Kontowski w sprawie zabaw i uwolnienia wpłat na urządzanie takowych. Druh Antoni Golus zabrał głos a sprawie opłat za udzielenie koncesji na wyszynk, a burmistrz Küchler w sprawie zakupu sprzętów. Druh Zamorski podjął kwestię odnośnie do przyjęcia przez gminy ubezpieczenia strażaków i urządzenia tygodnia strażackiego.

    Ponieważ z zebranych nikt głosu nie zabrał wobec tego walne zebranie zamknięto.

                    Prezes                                                                   sekretarz

        [Jan Ćwinarowicz]                                             [Franciszek Nowicki]

                          

 Protokół  Nr. 5

    Posiedzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego dnia 10 września 1933 r. w Ostrowitym.

     Obecni druhowie ;

1.Jan Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Stefan Bardyan/W-no/ naczelnik

3.Ludwik Śmiełowski/W-no

4.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

5.Antoni Golus/Golub

6.Andrzej Kontowski/Kowalewo

7.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

8.Jan  Lewalski/M. Pułkowo

9.Antoni Golus/Golub

10.Antoni Neumann/Czystochleb

Nadto p. Roman Sarniewicz jako przedstawiciel Zakładu usług Ubezpiecz. Wzajemnych i prezes Związku Wojewódzkiego druh Zygmunt Kalkstein.

Sekretarzował Dh. Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.14,30,koniec o godz. 18 tej.

Porządek obrad ;

1/ Sprawa wykluczenia dh ……… z OSP w Golubiu.

2/ Sprawa akcji zbierania funduszy na rzecz budowy strażnic.

3/ Wniosek OSP w Łobdowie o udzielenie subwencji.

4/ Sprawa nadania medali druhom z OSP w Dębowej Łące.

5/ Sprawa nadania medali druhom w OSP Ostrowite.

6/Powzięcie do wiadomości pism o udzieleniu subwencji.

7/ Wniosek Romana Sarniewicza insp. Pow. Z. Ub. Wzajemnych i na życie o przyjęcie do Zarządu Powiatowego.

8/ Referat ubezpieczeniowy wygłosi R. Sarniewicz.

9/ Sprawa manewrów rejonowych.

10/ Sprawy inspekcyjne.

11/ Sprawy finansowe poszczególnych placówek.

12/ Sprawa Tygodnia Strażackiego.

13/ Wolne głosy.

Pkt.I Odwołanie dh …….  i protokół Zarządu OSP w Golubiu odczytano. Druh Andrzej Kontowski prosi o odroczenie sprawy. Aby zarząd stwierdził poczynione zarzuty na miejscu, gdyż z odczytanych pism wnioskuje, Ze chodzi tu o porachunki osobiste, a prywatne swary należą do kompetencji sądów zwykłych. Sprawę odroczono.

Pkt.II. Okólnik odczytano i przyjęto do wiadomości. W sprawie zbierania funduszy na rzecz budowy strażnic należy połączyć z Tygodniem Strażackim, a później dopiero przystąpić do zbierania tych funduszy.

Pkt.III. Sprawę odracza się do czasu urządzenia tygodnia strażackiego, o ile okaże się, że straż dobrze wywiąże się z urządzeniem tygodnia strażackiego to wówczas Związek Powiatowy przyjdzie z pomocą.

Pkt.IV. Przyznaje się medale za 25 letnia pracę w Straży Pożarnej następującym druhom ; 1/Kazimierzowi Küchlerowi  I, 2/ Kazimierzowi Küchlerowi  II, 3/ …. Deergergowi 4/ …. Leibowi, 5/ ….. Georgowi i 6/ …. Schröderowi.

Pkt.V. Przyznaje się medale za 10 letnią pracę z Straży Pożarnej następującym druhom ; 1/ Fryderykowi Dykau 2/ Marianowi Łukawskiemu 3/Stefanowi Przygrodzkiemu 4/ Kazimierzowi Draczyńskiemu 5/ Adamowi Maszkiewiczowi.

Pkt.VI. Pismo o przyznanej subwencji przyjęto do wiadomości.

Pkt.VII. P. Romana Sarniewicza jako przedstawiciela Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych przyjęto do Zarządu i uchwalono wnieść zmianę statutu na przyszłe walne zebranie.

Pkt.VIII. Odroczono.

Pkt.IX. Odroczono.

Pkt.X. Sprawę powierzono do załatwienia prezesowi, skarbnikowi, naczelnikowi i sekretarzowi.

Pkt.XI. Odroczono.

Pkt.XII. Podano do wiadomości, że „Tydzień Strażacki” odbędzie się w m-cu październiku br.

Pkt.XIII. We wolnych głosach zabrał głos druh Kazimierz Draczyński w sprawie wymienionych kar i wnioskuje, że kary mające związek ze strażami winny wpływać do kas poszczególnych placówek. Równocześnie druh  Prezes Związku Wojewódzkiego podał do wiadomości, ze w najbliższym czasie zostanie uchwalona nowa ustawa przeciwpożarowa, która da poszczególnym strażom odpowiednie dochody.

             Prezes                                                            Sekretarz     

    [Jan Ćwinarowicz]                                        [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr.6

    Posiedzenie Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego w dniu 27 stycznia 1934 roku w Golubiu.

Obecni druhowie ;

1.Jan Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Stefan Bardyan/W-no/ naczelnik

3.Ludwik Śmiełowski/W-no

4.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

5.Michał Sobczyk / Książki

6.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

7.Antoni Golus/Golub

8.Andrzej Kontowski/Kowalewo

9.Jan  Lewalski/M. Pułkowo

Sekretarzował Dh. Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 5.30,koniec o godz. 21.00 .

Porządek obrad;

1/ustalenie terminu walnego zebrania.

2/sprawa wykluczenie druha  ……..  z OSP Golub.

3/prośba Jana Goryńskiego z OSP Wąbrzeźno o przyznanie wynagrodzenia.

4/wniosek OSP w Orzechówku o udzielenie subwencji wzgl. sprzętu.

5/wnioski Zarządu OSP w Wąbrzeźnie o przyznanie odznaczeń dla poszczególnych druhów.

6/ Wniosek OSP w Książkach o przyznanie sprzętu.

7/ wolne głosy.

   Zebranie zagaił druh prezes podając do wiadomości, że Straże Pożarne zaliczona zostały  do stowarzyszeń wyższej użyteczności społecznej jak również wspomniał, że w dniu 26 stycznia br. uchwalona została nowa konstytucja.

Pkt.I. Termin zebrania konstytucyjnego uchwalono na dzień 25 lutego 1934 r. o godz. 10,15 w Wąbrzeźnie. Po za tym odczytano nowy statut.

Pkt.II. Zarząd uchwala po wysłuchaniu naczelnika OSP  w Golubiu i stwierdzeniu zarzutów, zatwierdza wykluczenie dh  ……  zgodnie z par. 3, a i b statutu, w Golubiu ponieważ  dh ……… splamił się czynami hańbiącymi i działał przeciw rozporządzeniom ustaw i zarządu.

Pkt.III. Druhowi Janowi Goryńskiemu z Wąbrzeźna przyznaje się kwotę 14 zł tytułem różnicy utrzymania na kursie.

Pkt.IV. Wniosek na razie odracza się w tym celu, aby Straż w Orzechówku nasamprzód wykazała się intensywną pracą.

Pkt.V. Przyznaje się medale następującym druhom ; 1/ Józefowi Pawelcowi 2/Franciszkowi Pokorowskiemu 3/ Maksymilianowi Radzymińskiemu 4/ Janowi Wieckiemu 5/Teodorowi Mikulskiemu 6/ Janowi Goryńskiemu 7/Stefanowi Bardyanowi 8/Antoniemu Majewskiemu 9/Józefowi Detllafowi 10/ Władysławowi Witkowskiemu 11/ Bolesławowi Gronowskiemu 12/ Ignacemu Kuligowskiemu 13/ Ludwikowi Lupertowiczowi 14/Józefowi Murawskiemu 15/ Franciszkowi Lemanowiczowi 16/ Józefowi Bajduszewskiemu.

Pkt.VI. Zarząd uchwala zwrócić się do ubezpieczalni w Książkach o zakup węża dla OSP ponieważ w ich okręgu są bardzo dużo pożarów przez co niszczy się sprzęt  a wszyscy rolnicy są w tej ubezpieczalni ubezpieczeni. Na wypadek gdyby wymieniona ubezp. odmówiła zakupu węża, natenczas Zarząd uchwala zakupić 15 mtr węży dla OSP w Golubiu.

     Równocześnie Zarząd uchwala przenieść brakującą kwotę na umundurowanie z kosztów urządzenia kursów na pozycję uzbrojenia osobistego.

                  Prezes                                                           sekretarz

      [Jan  Ćwinarowicz]                                         [Franciszek  Nowicki]

                           

Protokół  Nr.7

    Zebranie konstytucyjne Oddziału Powiatowego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego w dniu 25 lutego 1934 r. w Wąbrzeźnie w hotelu pod „Białym Orłem”.

Obecni druhowie ; Dotychczasowy Zarząd Oddziału Ochotniczych Straży Pożarnych pow. wąbrzeskiego w komplecie, nadto prezes Zw. Woj. druh Zygmunt Kalkstein i 44 delegatów z poszczególnych placówek według wykazu, którego dołączam do akt Oddziału

 

1.Jan Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Stefan Bardyan/W-no/ naczelnik

3.Ludwik Śmiełowski/W-no

4.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

5.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

6.Antoni Golus/Golub

7.Andrzej Kontowski/Kowalewo

8.Jan  Lewalski/M. Pułkowo

Sekretarzował Dh. Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 10,30,koniec o godz. 14.30 .

Porządek obrad;

1/zagajenie zebrania poprzez przedstawiciela okręgu lub starostę pow.

2/ wybór przewodniczącego zebrania konstytucyjnego

3/wybory prezesa Rady

4/Sprawozdanie rachunków a) stanu majątkowego i inwentarz, b) zobowiązanie

5/ wybór prezesa zarządu

6/ wybór 6 – ciu członków Zarządu

7/ wybór 3 członków Komisji Rewizyjnej i 2 zastępców.

8/wybór delegatów do Rady Okręgu Wojewódzkiego

9/wolne wnioski

Pkt.I. Zebranie zagaił hasłem „Czołem” prezes dh Jan Ćwinarowicz witając przybyłego prezesa Wojewódzkiego dh Zygmunta Kalksteina, delegatów i gości. Z kolei prezes wojewódzki dh Zygmunt Kalkstein wygłosił przemówienie wskazując na to, że strażactwo  wchodzi na nowe drogi. Rząd Rzeczpospolitej Bowiem uznał Straże Pożarne za stowarzyszenie wyższej użyteczności. W związku z tym uchwalono przez Naczelną Radę Straży Pożarnych nowy statut, który potwierdziła Rada Ministrów. Po za tym prezes wojew. Wspomniał o projekcie ustawy przeciwpożarowej, którą już zwalczają wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe. Nowa ustawa, jak zaznaczył przewiduje, że wszystkie towarzystwa ubezpieczeniowe znajdujące się na terenie Państwa będą zobowiązane wypłacić na rzecz straży do 7 % ze swych składek ubezpieczeniowych. Po za tym w myśl ustawy podlegają ubezpieczeniu nie tylko strażacy, ale również i te osoby i konie, które brały udział w akcji przeciwpożarowej. Ustawa wejdzie w życie już w bieżącym roku. W dalszym ciągu prezes wojewódzki omawia warunki pracy w poszczególnych strażach i obowiązki tychże. Pod koniec swego przemówienia życzy wszystkim owocnej pracy i prosi, by straże wzięły się energicznie do pracy tak, by stały na jednym z pierwszych miejsc.

    Przemówienie prezesa wojewódzkiego przyjęto hucznymi oklaskami. Prezes Wojew. Nie mógł dłużej pozostać na zebraniu, musiał bowiem wyjechać do Warszawy w sprawach strażackich.

    Przed rozpoczęciem właściwego porządku obrad zabrał głos dr Andrzej Kantowski i stawia wniosek, aby porządek obrad uzupełnić przez wstawienie za sprawozdaniem rachunkowym ”sprawozdanie naczelnika powiatowego i naczelników rejonowych”, co uchwalono 26 głosami.

Pkt.II. Z kolei obrano jednocześnie na przewodniczącego zebrania konstytucyjnego prezesa powiatowego dh Jana Ćwinarowicza, który wybór przyjął. Dh Prezes odczytał wszystkie artykuły  statutu ….. Oddziału Powiatowego.

Pkt.III. Na prezesa Rady wybrano jednomyślnie starostę pow. p. Zygmunta Kalksteina.

Pkt.IV. Skarbnikiem pow. dh Ludwik Śmiełowski złożył sprawy, dane stanu kasy i majątku. W roku sprawozdawczym wynosił :

a) dochód                  1934,80 zł.

b) rozchód                 1723,49 zł

c) pozostałość             211,32 zł

  Za komisję rewizyjną sprawozdanie złożył burmistrz Schwarz, prosząc o odpowiednie skarbnikowi i zarządowi absolutorium, które też po krótkiej dyskusji jednogłośnie uchwalono. Dh Władysław Klimek z Pływaczewa zwraca się z prośbą do Zarządu by tenże zwołał komisję rewizyjną już kilka dni wcześniej. W odpowiedzi na to dh Prezes wyjaśnia, że uprawnienia komisji rewizyjnej. Wynikają z postanowień statutu. Tj. komisja może rewizje przeprowadzać każdego czasu pod rygorem zastosowania się do statutu.

Pkt.V. Następnie zdał sprawozdanie naczelnik powiatowy dh Stefan Bardyan wyjaśniając, że zlustrował 16 placówek podając ogólne wyniki pracy nadmieniając, że sprzęt jest bardzo marny.

   Naczelnik rejonowy Leon Redlak (z Wąbrzeźna) sprawozdanie nie złożył, gdyż do sprawozdania się nie przygotował.

   Naczelnik Fryderyk Runkowski (z Płużnicy)  przeprowadził w każdej placówce lustrację. Podczas tygodnia strażackiego skoncentrował wszystkie placówki swojego rejonu do Wielkiego Rychnowa, gdzie przeprowadził ćwiczenia. Rejon zwiedził wystawę OPG w Kowalewie. Po za tym zorganizował Straż w Nowym Dworze.

   Naczelnik rejonowy Antoni ? Golus bardzo ogólnikowo zilustrował swoją pracę, z której wynikało, że się nie interesował sprawami strażackimi. Dh  Antoni ? Golus według jego oświadczenia zorganizował straż w Łobdowie, gdzie w ogóle nie był obecny, gdyż tą straż organizował dh Stefan Bardyan, Franciszek Nowicki i Ludwik Śmiełowski.

   Naczelnik rejonowy Władysław Klimek (z Pływaczewa)  i  Wincenty Pawłowski (z Orzechowa) w swoim sprawozdaniu ni nowego nie podali. Wskazując tylko na ogólne braki w swoich placówkach. W dyskusji nad tymi sprawozdaniami zabrali głos dh Prezes i Antoni Golus. W toku przemawiania dh ……. zamierzał zakłócić przebieg obrad, który przybył na zebranie w podchmielonym stanie. Przemówienia jego podczas dyskusji tak dalece odbiegały od poruszanych tematów, a ponadto mogły wnieść w tok obrad niepotrzebne fermenty, że przewodniczący zebrania dh Jan Ćwinarowicz zmuszony był napiętnować wystąpienia dh …. i odebrać mu głos.

   Przed wyborem Oddziału Pow. przewodniczący zarządził 5 cio minutową przerwę celem porozumienia się co do ewentualnych kandydatów.

Pkt.VI. Po przerwie na prezesa Zarządu jednogłośnie wybrany został w-ce starosta wąbrzeski p. Jan Ćwinarowicz, który wybór przyjął.

Pkt.VII. Na członków Zarządu wybrani zostali jednogłośnie następujący druhowie ;

1.Nowicki Franciszek   Wąbrzeźno

2.Śmiałowski Ludwik         ‘’

3.Kontowski Andrzej Kowalewo

4.Berdyan Stefan Wąbrzeźno

5.Draczyński Kazimierz Ostrowite

6.Sobczyk Michał Książki

Wybrani kandydaci wybór przyjęli.

Pkt.VIII. Na członków komisji rewizyjnej wybrano jednogłośnie:

1.Burmistrza (w-na w l. 1925-1939) Leona Schwarza

2.Burmistrza Ludwika Nowakowskiego Golub

3.Dh Klimka Władysława z Pływaczewa

Zastępcy ;

1/dh Obremski …..     Dębowa Łąka

2/dh Murawski       Kowalewo

Pkt.IX. Odnośnie co do wyborów delegatów do Rady Okręgu Wojewódzkiego zebranie powierza załatwienie tej sprawy Zarządowi we własnym zakresie.

Pkt.X. W wolnych wnioskach zebrani uchwalili jednogłośnie wysłać następującą depeszę :

Pan

   Minister Spraw Wewnętrznych

                                 Warszawa

Strażacy powiatu wąbrzeskiego zebrani na zjeździe delegatów w Wąbrzeźnie w dniu 25 lutego 1934 roku zaniepokojeni atakiem prasy na ustawę przeciwpożarową proszą Cię Panie Ministrze o obronę tej ustawy na plenum Sejmu dla dobra pogotowia przeciwpożarowego.

Pan Wojewoda Pomorski

                        Toruń

    Delegaci Ochotniczych Straży Pożarnych zebrani na zjeździe w Wąbrzeźnie w dniu 25 lutego 1934 roku wyrażają Ci Panie Wojewodo hołd z zarazem przyrzekają nadal pracować dla dobra Państwa Polskiego.

       Rada i Zarząd Oddziału Powiatowego Związku Straży Pożarnych

                                                              Pow. wąbrzeskiego.

    Dalej w wolnych głosach zabrał głos dh Prezes w sprawie życzeń imieninowych dla Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

    Następnie zabrał głos Leon Redlak w sprawie kursu OPG. Dalej dh Jan Lewalski poruszył sprawę udzielenia premii. Sprawę tą Zarząd rozpatrzy na najbliższym  zebraniu. Dh Obremski prosi, aby następne zebrania odbywały się po nabożeństwie. W ….. dh prezes zaapelował do zebranych, aby …. Prenumerowali Gazetę i Strażaka Pomorskiego.

     Ponieważ z zebranych nikt głosu nie zabrał, zamknął dh Prezes zebranie hasłem :Czołem”.

                        Prezes                                                                   sekretarz

              [Jan Ćwinarowicz]                                                  [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.8

    Posiedzenie Związku Oddziału Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego w dniu 28 marca 1934 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Leon Ćwinarowicz / W-no/ prezes

2.Stefan Bardyan/W-no/ naczelnik

3.Ludwik Śmiełowski/W-no

4.Franciszek Nowicki/W-no/sekretarz

5.Michał Sobczyk / Książki

6.Kazimierz Draczyński/Ostrowite

7.Andrzej Kontowski/Kowalewo

Nadto inspektor ZUW (Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych)  p. Roman Sarniewicz.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17.00, koniec o godz. 19.30

Porządek obrad ;

1/ ukonstytuowanie się Zarządu.

2/ustalenie projektu budżetu na rok 1934/35

3/ustalenie programu pracy na rok 1934/35

4/wniosek OSP Wielkie Rychnowo o przyznanie odznaczenia.

5/ wolne wnioski i głosy.

    Zebranie zagaił dh Leon Ćwinarowicz hasłem „Czołem” podając do wiadomości powyższy porządek obrad.

Pkt.I. Zgodnie z dokonanym wyborem członków na zebraniu organizacyjnym w dniu28/II.34

Zarząd ukonstytuował się jednogłośnie jak następuje:

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6. Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

7.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

Pkt.II.Po dokładnym zaznajomieniu się z projektem preliminarza budżetowego w poszczególnych działach i ustalono takowy w projekcie w dochodach i rozchodach na ogólną sumę 1175 zł.

Pkt.III. W sprawie programu pracy na rok 1934/35 zabrał głos dh Stefan Bardyan, który wskazał na konieczność wyszkolenia technicznego poszczególnych placówek, jak również przeszkolenie placówek w kierunku obrony przeciwgazowej. Po za tym projektuje się urządzanie zbiórek dla omawiania spraw wychowania obywatelskiego. Ponieważ do przeprowadzenia technicznego wyszkolenia w kierunku przeciwpożarowego i przeciwgazowego brak jest najpotrzebniejszego sprzętu, uchwalono zwrócić się do Zakł. Ub. Wzajemnych o udzielenie subwencji na ten cel.

Pkt.IV. Zarząd uchwala prośbę OSP w Wielkim Rychnowie o przyznanie odznaczenia za długoletnie przynależenie do Straży dha naczelnika  Stanisława Masłyka.

Pkt.V. W wolnych głosach poruszono sprawę wyszkolenia I stopnia. Zarząd wobec tego może zwrócić się do poszczególnych placówek w pismem by takowe zgłosiły swoich druhów do egzaminu w zakresie wyszkolenia I stopnia strażackiego.

                  Prezes                                                       Sekretarz

    [Jan Ćwinarowicz]                                           [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.9

    Posiedzenie Związku Oddziału Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego w dniu 4 sierpnia 1934 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

7.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

Nadto inspektor ZUW (Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych)  p. Roman Sarniewicz.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17.00, koniec posiedzenia o godz. 19.30

Porządek obrad ;

1/zatwierdzenie naczelnika OSP w Ryńsku.

2/wniosek OSP Wąbrzeźno o przyznanie subwencji na umundurowanie.

3/wniosek OSP Ludowice w sprawie zapłaty za odwach[wartę] przy pożarze.

4/zatwierdzenie naczelnika OSP w Kiełpinach

5/wniosek OSP w Uciążu o udzielenie subwencji.

6/przyjęcie do wiadomości o utworzeniu OSP w Nowym Dworze.

7/wniosek OSP w Kiełpinach o udzielenie subwencji.

8/przyjęcie wiadomości o utworzeniu OSP w Lipienicy.

9/przyjęcie do wiadomości o wysłanie samarytanek do obozu w Garczynie.

10/przyjęcie do wiadomości o przeznaczeniu 25 % z Tygodnia Strażackiego na powodzian.

11/wolne głosy.

Zebranie zagaił dh Prezes hasłem „Czołem” podając do wiadomości porządek obrad.

Pkt.I. Sprawę zatwierdzenia naczelnika OSP w Ryńsku uchwala się odroczyć, w celu zażądania przesłania odpisu protokołu z Walnego Zebrania.

Pkt.II. Wniosek OSP w Wąbrzeźnie o udzielenie subwencji na zakup umundurowania dla drużyny samarytańsko-pożarniczej uchwala się odroczyć dla braku płynnej gotówki.

Pkt.III. Wniosek OSP w Ludowicach przyjęto do wiadomości, z tym, że Straży należy udzielić wiadomości, że za odwach przy pożarze jest zobowiązana wypłacić wynagrodzenie gmina, w przeciwnym razie na wypadek niewypłacenia Straż winna zwrócić się z zażaleniem do Wydziału Powiatowego.

Pkt.IV. Protokół z Walnego Zebrania w Straży w Kiełpinach przyjmuje się do wiadomości i Zarząd zatwierdza dokonany wybór naczelnika dha Tomasza (?) Zygo. Odnośnie co do zwrotu gotówki przez byłego naczelnika  …należy temuż wystosować pismo ze strony Zarządu z upomnieniem zwrotu gotówki w przeciwnym razie sprawa zostanie oddana prokuratorowi.

Pkt.V. Wniosek OSP w Uciążu o udzielenie subwencji na zakup sprzętu uchwala się odroczyć, gdyż z okazji przypadającego Tygodnia Strażackiego, Straż ma możność uzyskania przy dobrze zorganizowanej pracy zebrać potrzebne fundusze we własnym zakresie.

Pkt.VI. Przyjmuje się do wiadomości o zorganizowaniu Straży w Nowym Dworze, który należy wysłać potrzebne instrukcje.

Pkt.VII. Wniosek OSP w Kiełpinach o udzielenie subwencji na zakup sprzętu uchwala się dla braku gotówki odroczyć.

Pkt.VIII. Przyjmuje się do wiadomości o utworzeniu OSP w Lipienicy, której należy wysłać potrzebne instrukcje.

Pkt.IX. Przyjmuje się do wiadomości o wypłaceniu trzech druhów z drużyny samarytańsko-pożarniczej w Wąbrzeźnie na obóz w Garczynie z tym, że druhny ……..  do obozu wysyłać nie należy.

Pkt.X. Przyjmuje się do wiadomości pismo Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych w Toruniu z dnia 30 lipca 1934, z tym, że 25 % czystego zysku uzyskanego z Tygodnia Strażackiego przeznacza się na powodzian.

Pkt.XI. Druh Prezes podał do wiadomości, że w miesiącu listopadzie wchodzi w życie nowa ustawa przeciwpożarowa. Zarząd wobec tego starać się będzie w miarę możności zaznajomić się z treścią tejże ustawy poszczególne placówki.  Dalej zabrał głos, druh Andrzej Kantowski w sprawie uzyskania bezpłatnych koncesji na wyszynk z okazji urządzanych zabaw przez Straże. W końcu wszyscy druhowie wspólnie składali druhowi Prezesowi życzenia z okazji minionych imienin.

   Ponieważ z obecnych już nikt głosu nie zabrał zamknięto zebranie hasłem „Czołem”.

                       Prezes                                                                Sekretarz

           [Jan Ćwinarowicz]                                                 [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr.10

    Posiedzenie Związku Oddziału Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbytego w dniu 31 stycznia 1935 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

3.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz,

5.Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

6.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

Nadto inspektor ZUW (Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych)  p. Roman Sarniewicz.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 16,30, koniec posiedzenia o godz. 20,00

Porządek obrad ;

1/przystąpienie jako członek do Tow. „Dom Pracy Społecznej”.

2/przyjęcie do wiadomości o utworzeniu Straży w Król Nowejwsi.

3/przyjęcie do wiadomości o utworzeniu Straży w Myśliwcu.

4/wniosek OSP w Wąbrzeźnie o przyznanie odznaczenia.

5/wniosek OSP o zwrot kwoty 41,20 zł tytułem wyłożonych kosztów dla drużyny samarytańsko-pożarniczej wpłacanej na obóz w Garczynie.

6/sprawa wykluczenia druhny ………… .

7/Przyjęcie do wiadomości o utworzeniu OSP w Łopatkach.

8/ oferta Inż. Hempowicza z Poznania na zakup samochodu strażackiego.

9/sprawy organizacyjne.

10/sprawa ubezpieczenia strażaków.

11/wolne głosy.

    Z powodu nieprzybycia prezesa Jana Ćwinarowicza wskutek choroby, zebranie zagaił dh wiceprezes Stefan Bordyan hasłem „Czołem” podając równocześnie porządek obrad.

Pkt.I. Za zgodą zebranych przesunięto punkt X za punkt I dzisiejszego zebrania. Sprawę ubezpieczenia referował inspektor powiatowy Roman Sarniewicz. Zarząd uchwalił wysłać okólniki do placówek w powiecie według odczytanej treści.

Pkt.II. Zarząd jednogłośnie uchwala swoje przystąpienie do Tow. „Dom Pracu Społecznej” w charakterze członka.

Pkt.III. Przyjmuje się do wiadomości o utworzeniu OSP w Król. Nowejwsi.

Pkt.IV. Przyjmuje się do wiadomości o utworzeniu OSP w Myśliwcu.

Pkt.V. Uchwala się przyznać burmistrzowi Wąbrzeźna Leonowi Schwartzowi odznaczenie jako miejscowemu prezesowi Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie..

Pkt.VI. Sprawa o zwrot kwoty 41,20 zł wyłożonej dla drużyny samarytańsko-pożarniczej w Wąbrzeźnie uchwala się odroczyć.

Pkt.VII. Uchwala się podać Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie powód w sprawie wykluczenia …….

Pkt.VIII. Przyjmuje się do wiadomości o utworzeniu OSP w Łopatkach.

Pkt.IX. Ofertę na zakup samochodu strażackiego przyjmuje się do wiadomości.

Pkt.X. W sprawach organizacyjnych omówiono sprawę urządzenia zawodów powiatowych na dzień 7 kwietnia 1935r. Dh Stefan Bardyan oświadcza, że zawody te odbędą się  o nagrody. Przed urządzeniem zawodów ma być zwołana odprawa naczelników z całego powiatu.

Pkt.XI. W wolnych głosach poruszył dh Andrzej Kantowski dwukrotnego niedostarczenia koni do pożarów, poprzez Medmanna ?  OSP w Sierakowie.

    Ponieważ z obecnych już nikt głosu nie zabrał zamknięto zebrania hasłem „Czołem”.

                    Prezes                                                              sekretarz

                                                                                  [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr.11

    Odprawa naczelników powiatu wąbrzeskiego, odbytego w dniu 17 lutego 1935 r.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

7.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

Nadto inspektor wojewódzki dh Boszczyk i  inspektor ZUW (Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych)  p. Roman Sarniewicz.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 10,30, koniec posiedzenia o godz. 13,30.

Porządek obrad ;

1/ Zagajenie.

2/Omówienie nowego statutu.

3/Omówienie zjazdu powiatowego i wojewódzkiego.

4/Wolne głosy.

Pkt.I. Ogłoszony nowy statut Straży Pożarnych referował i odczytał dh prezes Jan Ćwinarowicz, dając obszerne wyjaśnienia. W toku omówienia statutu przybył inspektor woj. Baszczyk. Dh Prezes witając inspektora wojewódzkiego dha Baszczyka oświadczył, że przystąpił już do omówienia nowego statutu i prosił wymienionego o przejęcie dalszego referowania tej sprawy. Dh Baszczyk podał do wiadomości najgłówniejsze tezy tegoż statutu oświadczając, że system wyborów jest odmienny według postanowienia dawniejszego statutu. Przede wszystkim obecnie naczelnik Straży nie będzie wybierany, tylko wysuwana jego kandydatura. Naczelnika obecnie zatwierdza władza administracyjna. Po zatwierdzeniu jego, tenże dobiera sobie podnaczelników i dowódców plutonu, którzy również podlegają zatwierdzeniu.

Pkt.III. Sprawę zawodów powiatowych i wojewódzkiego referował również dh Baszczyk. Godnie z ustalonym programem zawody powiatowe dla pow. wąbrzeskiego winny odbyć się w dniu 7 kwietnia 1935 r. Druh Baszczyk podał do wiadomości sposób urządzenia zawodów i że do zawodów stanąć mogą placówki w grupie III i IV. Zawody wojewódzkie zaś mają się odbyć w miesiącu wrześniu br. w Toruniu.

Pkt.IV. W wolnych głosach nie zabrał nikt głosu wobec czego dh prezes zamknął odprawę hasłem „Czołem”.

   Następnie Zarząd Powiatowy na czele z dh Baszczykiem i naczelnikiem powiatu, udali się do Strażnicy na pokazy OSP Wąbrzeźno. Straż przeprowadziła ćwiczenia do zawodów w grupie IV. Po za tym jeszcze dh Błaszczyk dawał rozkazy ćwiczeń i apelował do obecnych naczelników, aby placówki w zawodach wzięli gremialny udział.

                              Prezes                                               Sekretarz

                   [Jan Ćwinarowicz]                               [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.12

    Zebranie Zarządu Związku Oddziału Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbyte w dniu 12 marca 1935 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

7.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 14 tej, koniec posiedzenia o godz. 16 tej.

Porządek obrad ;

1/wylosowanie 2 członków Zarządu.

2/ustalenie projektu budżetu na rok 1935/36

3/ sprawa rejestracji Straży i ustalenie terminów walnych zebrań w poszczególnych placówek.

4/ wolne głosy.

     Zebranie zagaił dh prezes Jan Ćwinarowicz hasłem „Czołem” podając równocześnie do wiadomości powyższy porządek obrad .

Pkt.I. Zgodnie z par. 63 statutu dh Prezes wylosował kartkami 2 – ch członków Zarządu. Wylosowani zostali dh Stefan Bardyan i Franciszek Nowicki. Równocześnie oznajmił dh Prezes, że dzisiejsze zebranie musi jeszcze  wybrać dalszego członka Zarządu w miejsce druha Kazimierza Draczyńskiego, gdyż tenże wskutek wyprowadzki opuścił tutejszy powiat.

Pkt.II. Przystąpiono do ustalenia projektu budżetu na rok 1935/36. Dochody i rozchody ustalono w poszczególnych pozycjach tak, że ogólny budżet Zarząd przedkłada Radzie Powiatowej do zatwierdzenia tegoż.

Pkt.III. Druh Prezes podał do wiadomości, że nadeszły już nowe statuty, które winny być uchwalone przez poszczególne Straże. Termin rejestracji Straży ustalony został do dnia 15 maja 1935, tak, że prace przygotowawcze i zebrania muszą być ukończone do dnia 15 kwietnia 1935 r. Następnie ustalono terminy walnych zebrań w ten sposób, że na każdym zebraniu będzie obecny delegat Związku Powiatowego.

Pkt. IV. Ponieważ w wolnych głosach nikt głosów nie zabierał, wobec tego zamknął dh Prezes zebrania hasłem „Czołem”.

                 Prezes                                                                  Sekretarz

        [Jan Ćwinarowicz]                                              [Franciszek Nowicki]

                        

    Protokół  Nr.13

    Zebranie  Rady Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych  pow. wąbrzeskiego, odbyło się dnia 12 marca 1935 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Kalkstein Zygmunt, prezes Rady …

2.Ćwinarowicz Jan, prezes,

3.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

4.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

5.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

6.Nowicki Franciszek, sekretarz,

7.Draczyński Kazimierz, czł. zarządu,

8.Sobczyk Michał, czł. zarządu.

   Nadto obecny był inspektor powiatowy Zakł. Ubezp. Społecznych p. Roman Sarniewicz, oraz delegaci 22 placówek Straży Pożarnych z powiatu.Spis delegatów odłożono do akt Zarządu Oddziału Powiatowego.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 16 tej, koniec posiedzenia o godz. 19,15.

Porządek obrad ;

1/ Zagajenie.

2/Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania Rady.

3/Sprawozdanie z działalności Zarządu Oddziału Powiatowego ; a) prezesa, b) skarbnika, c) sekretarza d)naczelnika powiatu.

4/ Sprawozdanie Komisji  Rewizyjnej.

5/ Plan działalności Oddziału na rok 1935/36.

6/Budżet Oddziału na rok 1935/36.

7/Zjazd Powiatowy i Wojewódzki.

8/Rejestracja Straży Pożarnych.

9/ Wybór uzupełniający 2 członków Zarządu

10/Wybór Komisji Rewizyjnej

11/Wybór delegatów do Rady Okręgu.

12/Wolne wnioski.

Pkt.I. Zebranie Rady Oddziału Powiatowego zagaił prezes Rady dh Zygmunt Kalkstein. W obszernym przemówienie ilustrował dotychczasowe ofiarne prace położone na polu pożarnictwa zaznaczając, że już całkowicie uregulowane zostały prawa i obowiązki w stosunku do Straży Pożarnych, ponieważ obecnie obowiązuje ustawa przeciwpożarowa regulująca pożarnictwo, również wydano wzorowe statuty, które w najbliższych dniach winny być uchwalone. (w OSP) Uchwalenie bowiem statutu daje podstawę istnienia i reguluje obowiązki Straży.

    Po tym przemówieniu przystąpiono do dalszego porządku obrad.

Pkt.II. Protokół z ostatniego walnego zebrania Rady z dnia 7 maja 1933 i protokół z zebrania konstytucyjnego Oddziału Powiatowego z dnia 22 lutego 1925 odczytał dh Franciszek Nowicki. Odnośnie do protokołu z dnia 25/II.34 r. zabrał głos dh  Wawrzyniec Noga z Ryńska domagając się skreślenie zwrotu umieszczonego w protokole – „przybył na zebrania w podchmielonym stanie” – ponieważ według jego zdania nikt nie był kompetentny do wydania oceny, czy dh ….. był w podchmielonym stanie lub nie. Odpowiedzialnego wyjaśnienia w tej sprawie udzielił dh prezes Jan Ćwinarowicz, zaznaczając, że spisany protokół odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy i proszę o przyjęcie protokołu. Po tym wyjaśnieniu dh Wawrzyniec Noga wycofa swój wniosek o skreślenie powyższego zwrotu. Następnie zebranie protokół z dnia 7 maja 1933 r. a dnia 25 lutego 1934 r. przyjęło bez poprawek.

Pkt.III. Sprawozdanie prezesa dh Jana Ćwinarowicza … w swoim sprawozdaniu podał do wiadomości, że w roku 1934 zorganizowano 5 nowe placówki w powicie i to : w Myśliwcu, Łopatkach, Uciążu, Lipienicy i Król. Nowejwsi. W roku sprawozdawczym odbyły się 4 odprawy w powiecie w następujących miejscowościach: Wąbrzeźnie, Kowalewie, Golubiu i Ryńsku. Na tych odprawach wygłoszono referaty w pożarnictwie, techniczne, w prowadzeniu sekretarstwa oraz skarbnictwa. Omówiono też nową ustawę przeciwpożarową. W dalszym swoim sprawozdaniu zaznaczył, że Tydzień Strażacki w roku 1934 nie dopisał, ponieważ w tym samym czasie równocześnie prowadzono zbiórkę na powodzian. Dnia 17 lutego 1935 r. odbyła się odprawa wszystkich naczelników z powiatu przy współudziale inspektora wojew. Dh Baszczyka, na której omówiono sprawę zawodów powiatowych i nowy statut, dalej brały udział w zebraniu Rady Wojewódzkiej. Strażacy również brali udział w zdobywaniu POS i OS, a na święto PW i WF poszczególne placówki przybyły w komplecie. W roku 1934 już projektowano urządzenie zawodów powiatowych, jednakowoż dla braku dostatecznych środków finansowych zawody nie mogły się odbyć. W końcu dh Prezes zaznaczył, że Zarząd Powiatowy nadal pracować będzie ustawicznie i w tym kierunku, aby Straże  postawione zostały na należytym poziomie.

Sprawozdanie skarbnika;

   W roku sprawozdawczym 1934/35 stan kasy przedstawia się następująco;

1/dochód         603,70 zł

2/rozchód       580,00 zł

--------------------------------

Pozostaje         23,70 zł. Kwotę 23,70 zł przeniesiono na rok 1935/36 po stronie dochodów.

Zgodnie z ustalonym budżetem dochód przedstawia się z następujących pozycji;

1/składki                         60.00 zł

2/subwencja                   110.00  ‘’

3/Tydzień Strażacki      210,00 ‘’

4/zaległe składki             35,00 ‘’

5/sprzedaż druków         88,15 ‘’

6/wpływ nieprzew.        98,96 ‘’

---------------------------------------------

Razem                           603,70 zł

Wydatkowano wg budżetu;

1/wyjazdy i zebrania cał. Zarządu       157,00 zł

2/Fundusz dyspozycyjny                         47,90 ‘’

3/prenumerata pism fachowych              24,00 ‘’

4/materiały kancelaryjne                          1,40 ‘’

5/poczta i telefon                                    25,50 ‘’

6/utrzymywania biura                         200,00 ‘’

7/wyjazdy naczelnika                           36,30 ‘’

8/ koszty podróży                                  56,90 ‘’

9/ koszty odpraw                                   14,30 ‘’

10/nagrody                                               7,00 ‘’

11/wyszkolenie  OPG                            10,00 ‘’

----------------------------------------------------------

Razem                                                 580,oo zł

Dochody dopisały tylko w 26 %. Wobec czego wydatkowano tylko procentalnie w stosunku do dochodów. Równocześnie stwierdzono, iż większa część placówek dotychczas za rok 1934 nie zapłaciły składek, nie nadesłały należności z Tygodnia Strażackiego i za dostarczony materiał propagandowy.

Sprawozdanie sekretarza

    Zgodnie z dokonanymi zapiskami w dzienniku podawczym, wpłynęło do Oddziału Powiatowego 73 spraw, które w całości załatwiono, prócz dwóch spraw, które nie załatwiono, gdyż wspomniane placówki dotąd nie nadesłały odpowiedzi. Listów wysłano w tym czasie 602. Na portorje wydatkowano kwotę 57,11 zł. posiedzeń ogólnie odbyło się 7, w tym zebranie organizacyjne i 1 odprawa naczelników powiatowych i ich zastępców. Na zebraniach tych załatwiono wzgl. rozpatrywano ogółem 57 spraw. Powiat wąbrzeski liczy obecnie 32 placówki. Które liczą ogólnie 546 członków. W roku  sprawozdawczym zwołano 4 zebrania wzgl. odprawy w poszczególnych rejonach i to w Wąbrzeźnie, Kowalewie, Golubiu i Ryńsku. Na tych zebraniach omówiono ustawę przeciwpożarową, wygłoszono referaty techniczne i o prowadzeniu sekretarza oraz skarbnika, Referat o skarbnictwie wygłosił dh Franciszek Nowicki. Tan w administracji wewnętrznej zastano w bardzo opłakanym stanie. Niektóre placówki prowadzą ks. protokołów zgodnie z przepisami Głównego Związku, a w skarbnictwo jest tak niedbale prowadzone, że trudno jest wyznać się o stanie gospodarki finansowej danej placówki. W tym wypadku placówki zapomniały o haśle, że staranność i dokładność w prowadzeniu ksiąg kasowych i dowodów stanowią nieodzowny i ważny obowiązek od którego zależy ufność ogółu społeczeństwa do placówek strażackich, a zatem i poparcie moralne oraz materialne, które na podłożu tego zaufania rozwijać się będzie.

    Pomimo wyrażanych próśb i pomimo upomnień 30 % placówek brakuje załatwiania spraw, bardzo opieszale i nawet mimo wysyłania kilka ponagleń nie dają żadnych odpowiedzi i pozostawiają sprawy bez załatwienia. Tolerowanie takiego stanu sprawy utrudnia Oddziałowi Powiatowemu tok pracy i dalszego załatwiania spraw wobec władz przełożonych.

    Wobec powyższego zwracam się z ponowną prośbą do tu obecnych prezesów i naczelników, aby przypilnowali swojego sekretarza do bezwzględnego terminowego wywiązywania się z jego obowiązków.

    Na koniec przypominam druhów o obowiązku abonomowania Przeglądu Gazety Strażackiej, gdyż te czasopisma jako fachowe się bezwzględnie znaleźć w każdej placówce. Może z niektóry druh powie sobie, a skąd straż weźmie gotówkę na abonomowanie tych czasopism. Brak gotówki nie może być powodem nie abonomowania tych pism fachowych. Gdyż w ciągu roku musi się znaleźć pokrycie na zapłacenie abonamentu.

Sprawozdanie naczelnika ;

    Naczelnik dh Stefan Bardyan zaznajomił zebranych o wyszkoleniu technicznym. Dh Bardyan bowiem był na zebraniu w Ostrowitym, gdzie  referował nową ustawę przeciwpożarową. Po za tym przeprowadzał egzamin I stopnia wyszkolenia w Węgorzynie i Wielkim Rychnowie. Członkowie złożyli egzamin z wynikiem pomyślnym. Następnie brał udział w zawodach powiatowych w Chełmnie, gdzie zaznajomił się  o toku przeprowadzenia takich zawodów, zaznaczył przy tym, że pomimo ulewnego deszczu zawody udały się bardzo dobrze. Dalej druh Bardyan w roku 1934 zorganizował  4 drużyny odkażające i to: w Wąbrzeźnie, Golubiu i Kowalewie. W końcu swojego sprawozdania oświadczy, że nadal bezinteresownie starać się będzie o dobry należyty rozwój strażactwa w powiecie.

   W toku dyskusji nad sprawozdaniem zabrał głos dh Władysław Motycki z Płużnicy odnośnie do sprawozdania sekretarza prosząc, aby na przyszłość wymienić te placówki, które opieszale pracują. Dalej do sprawozdania naczelnika zabrał glos dh Wawrzyniec Noga z Ryńska zaznaczając, aby wszystkie Straże przeszkolić w dziedzinie OPG, oświadczając, że w roku bieżącym sprawa ta nieco trudniej się przedstawiała, gdyż Pom. Kom. OPG, przez kilka miesięcy nie miała instruktora.

Pkt.IV. Za Komisję rewizyjną złożył sprawozdanie burmistrz Wąbrzeźna Leon Schwarz, który zaznaczył, że książkowość prowadzona jest w należytym porządku, z dokonane wydatki były celowe i rzeczowe. Wnosi zatem o udzielenie skarbnikom i Zarządowi absolutorium, które bez dyskusji jednogłośnie uchwalono.

Pkt.V. Plan działania na rok 1935/36 przedstawił dh prezes Jan Ćwinarowicz. W roku 1935 Zarząd Powiatowy zamierza przede wszystkim przystąpić do zorganizowanie drużyn samarytańsko-pożarniczych przy Strażach Pożarnych. Jednocześnie Zarząd Powiatowy ma na uwadze przeszkolić Straże w miarę możności w dziedzinie OPG i przeprowadzić we wszystkich placówkach egzaminy I stopnia wyszkolenia. Nadmienił równocześnie, że zorganizowane zostaną drużyny odkażające w tych placówkach, gdzie tereny są więcej zagrożone. Przede wszystkim Zarząd Powiatowy zlustruje te placówki,  które poniekąd słabo prosperują w celu stwierdzenia powodów nie należytego funkcjonowania. W maju Zarząd Powiatowy przyjdzie z pomocą w miarę możności tym placówkom, które posiadają niedostateczny sprzęt przeciwpożarowy.

Pkt.VI. Budżet Oddziału Powiatowego na rok 1935/36 referował z polecenia dh Franciszek Nowicki, który odczytał kolejno wszystkie pozycje tak w dochodach, jak i w rozchodach. Ponieważ odnośnie co do budżetu nikt głosu nie zabierał, wobec tego budżet Oddzialu jednogłośnie uchwalono, tak w dochodach, jak i w rozchodach na ogólną sumę 4 497 zł.

Pkt.VII. Sprawę zjazdu powiatowego referował prezes Jan Ćwinarowicz podając do wiadomości, że  zawody powiatowe o nagrody odbędą się dnia 7 kwietnia 1935 r. w Wąbrzeźnie. Dh Prezes apelował do zebranych , aby wszystkie placówki wzięły udział w zawodach i prosił o udzielenie odpowiedzi w tej sprawie na wysłany okólnik. Odnośnie do zjazdu Wojewódzkiego referował dh Zygmunt Kalkstein. Podał zebranym do wiadomości, że zjazd Wojewódzki odbędzie się w Toruniu dnia 1 września 1935 r. Liczy na przyjazd ok. 5 000 strażaków z całego Pomorza do Torunia. W tej sprawie zabrał głos dh Wawrzyniec Noga w Ryńsku stawiając wniosek, aby urządzić zjazdy w kilku punktach tutejszego powiatu. Prezes dh Zygmunt Kalkstein w odpowiedzi na to oświadczył, że o urządzaniu takich zjazdów nie może być mowy, ponieważ zjazdy połączone są z dość znacznymi kosztami. Dh Stanisław Leczek z Rychnowa zwraca się z prośbą, aby na te zjazdy powiatowe i wojewódzkie wystarano się o zniżki kolejowe. Zarząd sprawę przychylnie potraktuje i starać się będzie o uzyskanie zniżek.

Pkt.VIII. Druh prezes Ćwinarowicz podał do wiadomości, że nadeszły już nowe statuty, który winny być uchwalone przez poszczególne Straże. Termin rejestracji straży ustalony został do dnia 15 maja 1935 r, tak, że prace przygotowawcze i zebrania muszą być ukończone do dnia 15 kwietnia 1935 r. To też Zarząd Oddziału Powiatowego opracował termin walnych zebrań i każdą placówkę o mającym się  odbyć zebraniu powiadomi. Termin walnych zebrań został tak ułożony, że na każdym zebraniu będzie obecny delegat Zarządu Powiatowego.

Pkt.IX. Druh prezes Zygmunt Kalkstein podał do wiadomości, że na odbytym posiedzeniu Oddziału Powiatowego wylosowani zostali dh Stefan Bardyan i Franciszek Nowicki oraz zaznacza, że z powodu wyprowadzenia się z tut, powiatu dh Kazimierza Draczyńskiego wybrany być musi 3 członek Zarządu.

   Na członków Zarządu Oddziału Powiatowego wybrano jednogłośnie ponownie dh Stefana Bordyana i Franciszka Nowickiego. W miejsce dh Kazimierza Draczyńskiego proponowano dh Władysława Motyckiego z Płuznicy i Wawrzyńca Nogę z Ryńska. W toku głosowania dh Motycki otrzymał 11 gł, a dh Noga 16 głosów, wobec czego, dh Wawrzyniec Noga z Ryńska wybrany został jako członek do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Pkt.X. Na członków komisji rewizyjnej wybrani zostali;

1/ burmistrz W-na Leon Schwarz

2/Władysław Klimek z Pływaczewa

3/Leon Redlak z Wąbrzeźna.

Zastępcami zostali ; Władysław Motycki z Płużnicy i  Stanisław Leczek z Wielkiego Rychnowa.

Pkt.XI. Na delegatów do rady Okręgu wybrano jednogłośnie :

1/ Prezesa Jana Ćwinarowicza

2/dh Andrzeja Kotowskiego z Kowalewa.

Pkt. XII. W wolnych głosach dh Zygmunt Kalkstein podniósł sprawę, że obecnie każdy kandydat na naczelnika podlega zatwierdzeniu i prosi wybranych, aby wybrali sobie takiego naczelnika, który faktycznie bezinteresownie i ofiarnie będzie pracować dla dobra placówki. Zaznacza również, że zasiłki przyznane będą tylko tym  strażom, które należycie będą pracowały. Dalej zabrał głos dh Bernard Zamorski z Sierakowa w sprawie wypłacenia 2% prowizji od ściąganych składek ubezpieczeniowych dla Straży, dh Stanisław Leczek z Wielkiego Rychnowa w sprawie urządzenia Tygodnia Strażackiego, dh Wawrzyniec Noga z Ryńska z sprawie majątku Straży, niezdatnego sprzętu przeciwpożarowego i stosunku Straży do innych organizacji. Na te zapytania udzielił odpowiedniego wyjaśnienia prezes dh Zygmunt Kalkstein i dh Jan Ćwinarowicz. Następnie zabrał głos dh Andrzej Kotowski z Kowalewa i ostrzegł zebranych przed wykorzystaniem Straży przez Zakłady Ubezpieczeniowe. Na skutek tego ostrzeżenia dh W. Noga wniósł wniosek w formie prośby, by takie ubezpieczenie przyjął Zarząd Powiatowy. W końcu zabrał inspektor powiatowy ZUW p. Roman Sarniewicz udzielając odpowiedniego wyjaśnienia i prosi zebranych, aby w tych sprawach zwracali się do niego, gdyż każdemu służy bezpłatną radą i także wyjeżdża na miejsce do załatwienia tych spraw.

    Ponieważ z zebranych już więcej nikt głosu nie zabrał, wobec tego prezes dh Zygmunt Kalkstein zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

              Prezes                                                          Sekretarz

  [Leon Ćwinarowicz]                                        [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.14

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych, odbytego dnia 12 marca 1935 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Noga Wawrzyniec, czł. zarządu

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17,00, koniec posiedzenia o godz. 20,00.

Porządek obrad ;

1/zatwierdzenie naczelników i zarządów w poszczególnych placówkach.

2/sprawa defraudacji 300 zł przez naczelnika OSP ……….

3/wniosek OSP Łopatki o subwencję.

4/sprawa zwrotu 43,00 zł przez b. naczelnika Rewalskiego w Kiełpinach

5/sprawa zwrotu kosztów 43,00 zł OSP Wąbrzeźno na wystawę 3 druhen na obozy.

6/wolne wnioski.

    Zebrania zagaił dh prezes Jan Ćwinarowicz hasłem „Czołem” podając równocześnie do wiadomości powyżej do wiadomości powyżej porządek obrad.

 Pkt.I.  Zarząd Oddziału Powiatowego działając na podstawie par. 66 zatwierdza niniejszym w poszczególnych placówkach kandydatów na naczelników i zarządy w następującym składzie:

OSP Czystochleb ;

Prezes- Lange Robert,

Naczelnik- Kowalski Bronisław,

Sekretarz- Bucha Leopold,

Skarbnik- Deskowski Paweł,

Gospodarz- Kozłowski Franciszek.

OSP Chełmoniec

Prezes –Borowski Feliks

Naczelnik-Sypniewski Józef

Sekretarz-Suszek Stefan

Skarbnik-Popowski Jan

Gospodarz-Kaluban Władysław

OSP Dębowa Łąka

Prezes –Obremski Juliusz

Naczelnik-Köller Ernest

Sekretarz-Różański Zygmunt

Skarbnik-Seiter Mikołaj

Gospodarz-Schröder Fryderyk

OSP Jarantowice

Naczelnik Jan Bieda nie został zatwierdzony w przyczyn prawnych. W 1935 roku A. Szydzik został naczelnikiem jednostki.

Prezes –Kamp Mikołaj

II w-ce prezes Pankowski Jan

Sekretarz-Kiełbowicz Szczepan

Skarbnik-Szydzik Antoni

Gospodarz-Basak Ksawery

 

OSP Golub

Prezes –Reiske Artur

Naczelnik-Koch Wilhelm

Sekretarz-Dolecki Jan

Skarbnik-Golus Franciszek

Gospodarz-Golus Antoni

Członkowie-Bielawski Ludwik

OSP Książki

Prezes –Sikora Walenty

Naczelnik-Sobczyk Michał

Sekretarz-Palembas Jan

Skarbnik-Dobryk Adam

Gospodarz-Fein Paweł

OSP Król. Nowawieś

Prezes –Pełkowski Bronisław

Naczelnik-Jankowski Franciszek

Sekretarz-Szwejkowski Eugeniusz

Skarbnik-Kuźmiński Bronisław

Gospodarz-Topolewski Jan

OSP Kowalewo

Prezes –Kossek Józef

Naczelnik-Kontowski Andrzej

Sekretarz-Kalas Mikołaj

Skarbnik-Kalinowski Tomasz

Gospodarz-Müller Hermann

Członkowie-Wiśniewski Stanisław

OSP Kiełpiny

Prezes –Jóźwicki Ludwik

Naczelnik-Zygo Tomasz

Sekretarz-Nowański Stanisław

Skarbnik-Nietupski Józef

Gospodarz-Zygo Ludwik

OSP Lisewo

Prezes –Wiśniewski Aleksander

Naczelnik-Bobiński Tadeusz

Sekretarz-Jasiński Marjan

Skarbnik-M/Nutkowski Józef

Gospodarz-Bajek Jakób       

OSP Łopatki

Prezes –Szurek Franciszek

Naczelnik-Czarnik Karol

Sekretarz-Redgoszcz Jan

Skarbnik-Tomaszewski Franciszek

Gospodarz-Czop Stanisław

OSP Łobdowo

Prezes –Szpica Józef

Naczelnik-Węglerski Alojzy

Sekretarz-Riemer Franciszek

Skarbnik-Piotrowski Franciszek

Gospodarz-Łęgowski Józef

OSP Mlewo

Prezes –Rygielski Stanisław

Naczelnik-Nalaskowski Łucjan

Sekretarz-Podgórski Edward

Skarbnik-Głowiński Józef

Gospodarz-Urchalski Franciszek

OSP Myśliwiec

Prezes –Kossak Marjan

Naczelnik-Kwolek Józef

Sekretarz-Zalewski Władysław

Skarbnik-Chojnacki Jan

Gospodarz-Fiałkowski Franciszek

OSP Małe Pułkowo

Prezes –Zasada Stanisław

Naczelnik-Zasada Jan

Sekretarz-Dąbrowski Władysław

Skarbnik-Paprocki Tomasz

Gospodarz-Lewalski Jan

 

OSP Małe Radowiska

Prezes –Betlejewski Zygmunt

Naczelnik-Zarembski Ambroży

Sekretarz-Zarembski Bronisław

Skarbnik-Szczerkowski Antoni

Gospodarz-Silkowski Jan

OSP Nowy Dwór

Prezes –Bandrowicz Augustyn

Naczelnik-Krautforst Zygmunt

Sekretarz-Prellwitz Karol

Skarbnik-Kucharski Antoni

Gospodarz-Kowalewski Józef

OSP Orzechówko

Prezes –Kuśmierz Stanisław

Naczelnik-Kania Stefan

Sekretarz-Bruda Jan

Skarbnik-Kania Bronisław

Gospodarz-Bartuś Ludwik

OSP Orzechowo

Prezes –Zawada Stefan

Naczelnik-Pawłowski Wincenty

Sekretarz-Burczy Eugeniusz

Skarbnik-Mapicki Antoni

Gospodarz-Krzemień Jan

OSP Ostrowite

Prezes –Śmietana Józef

Naczelnik-Draczyński Kazimierz

Sekretarz-Maszkiewicz Julian

Skarbnik-Maciejewski Franciszek

Gospodarz-Pawlicki Józef

OSP Płużnica      

Prezes –Suwiński Jan

Naczelnik-Motycki Władysław

Sekretarz-Małgoszewicz Bronisław

Skarbnik-Motas Tomasz

Gospodarz-Runkowski Fryderyk

OSP Podzamek Golubski

Prezes –Chabczek Szczepan

Naczelnik-Zambrzycki Stanisław

Sekretarz-Legan Jan

Skarbnik-Gadomski

Gospodarz-Nozdrzykowski Władysław

OSP Pływaczewo

Prezes –Klimek Władysław

Naczelnik-Fryc Józef

Sekretarz-Stencel Franciszek

Skarbnik-Budniewski Teofil

Gospodarz-Szyjkowski Stanisław

Członkowie- Nelkowski Jan

OSP Ryńsk

Prezes –Cielica Piotr

Naczelnik-Noga Wawrzyniec

Sekretarz-Pronobis Władysław

Skarbnik-Czarny Piotr

Gospodarz-Zych Roman

OSP  Sierakowo

Prezes –Wiśniewski Feofil

Naczelnik-Jędrzejewski Władysław

Sekretarz-Zamorski Bernard

Skarbnik-Wiśniewski Czesław

Gospodarz-Wronkowski Józef

OSP Uciąż

Prezes –Krysa Jakób

Naczelnik-Gaweł Józef

Sekretarz-Marchlewicz Józef

Skarbnik-Mickiewicz Józef

Gospodarz-Wilk Mateusz

OSP Wąbrzeźno

Odmówiono zatwierdzenia na gospodarza Józefa Pawelca ze względu na podeszły wiek.

W 1935 zatwierdzono naczelnika ….. Gołębiewskiego.

Prezes –Schwarz Leon

Naczelnik-Zynda Władysław

Sekretarz-Redlak Leon

Skarbnik-Nowicki Franciszek

Członkini- Makowska Łucja

Członek- Murawski Józef

OSP Węgorzyn

Prezes –Machynia Jan

Naczelnik-Krystowiak Jan

Sekretarz-Hałas Jan

Skarbnik-Hałas Franciszek

Gospodarz-Grzeszewski Leon

OSP Wielkie Rychnowo

Prezes –Leczek Stanisław

Naczelnik- Masłyk Stanisław

Sekretarz-Wiśniewski Franciszek

Skarbnik-Lewandowski Stefan

Gospodarz-Zając Wojciech

OSP Wielkie Radowiska

Prezes –Puszakowski Zygmunt

Naczelnik-Kołpacki Leon

Sekretarz-Głowacki Witold

Skarbnik-Talkowski Mieczysław

Gospodarz-Dybowski Ludwik

Pkt.II. Sprawę nieodstawienia 300 zł przez byłego naczelnika …………. Do kasy strażackiej w ……………… załatwi się przy okazji na miejscu w ten sposób, że zwróci kwotę 300 zł w dogodnych ratach. 

Pkt.III. Odmawia się udzielenia OSP w Łopatkach subwencji dla braku funduszy.

Pkt.IV. Uchwala się odroczyć sprawę zwrotu 43 zł przez byłego naczelnika Lewalskiego w Kiełpinach.

Pkt. V. Uchwala się jednogłośnie zwróci OSP w Wąbrzeźnie tylko część kosztów 20 zł za wysłanie druhen na obozy w Garczynie.

Pkt. VI. W wolnych głosach poruszano zasadnicze sprawy organizacyjne i zarządzenie 3 dniowego kursu dla naczelników, jednakowoż żadnych uchwał nie powzięto. Ponieważ z zebranych już więcej głosu nie zabrał wobec tego, druh prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                     Prezes                                                   Sekretarz

        [Jan Ćwinarowicz]

                         

   Protokół  Nr.15

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych, odbytego dnia 12 czerwca 1935 r. w Wąbrzeźnie.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Sobczyk  Michał, czł. zarządu,

7.Noga Wawrzyniec, czł. zarządu

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17,00, koniec posiedzenia o godz. 18,00.

Porządek obrad ;

1/przedstawienie do odznaczenia medalem zasługi z okazji zjazdu wojewódzkiego.

2/wolne głosy.

Pkt.I. Z okazji zjazdu wojewódzkiego w Toruniu dnia 1 września 1935 r. Zarząd Oddziału Powiatowego proponuje przedstawić do odznaczenia medalem zasługi następujących druhów :

1/ Ludwika Śmiełowskiego z Wąbrzeźna.

2/ Władysława Motyckiego z Płużnicy.

3/ Stanisława Masłyka z w. Rychnowa.

Pkt.II. W wolnych  głosach poruszono zasadnicze sprawy zjazdu wojewódzkiego, ……. poleca się by placówki z powiatu wąbrzeskiego w zjeździe wzięły 100 procent udział.

     Ponieważ z zebranych już więcej nikt głosu nie zabrał wobec tego dh Prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                      Prezes                                                          Sekretarz

         [Jan Ćwinarowicz]                                             [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.16

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych, odbytego dnia 3 sierpnia 1935 r.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Sobczyk  Michał, czł. zarządu,

7.Noga Wawrzyniec, czł. Zarządu

Ponadto p. Roman Sarniewicz inspektor ZUW

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17,00, koniec posiedzenia o godz. 19,00.

Porządek obrad ;

1/sprawa ubezpieczenia strażaków.

2/omówienie zjazdu wojewódzkiego

3/wniosek OSP Wąbrzeźno o odszkodowanie za zniszczony sprzęt z okazji zawodów powiatowych.

4/wniosek OSP Sierakowo

5/wniosek Zarządu Gminnego W. Rychnowo o przyznanie sprzętu

6/zatwierdzenie dh Gołębiewskiego na czł. Zarządu OSP Wąbrzeźno.

7/zatwierdzenie naczelnika OSP Jarantowice

8/sprawy zajęcia poprzez eksmitanta remizy strażackiej w Chełmoniu

9/ wolne głosy i wnioski bez uchwał.

Pkt.I. Dh Prezes referuje, że w dniu 1 września br. odbędzie się zjazd wojewódzki połączony z zawodami, przy czym nadmienia, że w zawodach w IV grupie weźmie udział  OSP Orzechowo, a po za tym jeszcze OSP W. Rychnowo.          Koszty dla zawodników biorących udział w zawodach pokryje Zarząd Oddziału Powiatowego. Po za tym ma …… by w zjeździe wojewódzkim placówki OSP z powiatu wąbrzeskiego wzięły 100% udział. Równocześnie podaje do wiadomości, że OSP Wąbrzeźno wysyła na zawody wojewódzkie drużynę odkażającą. Na sztandar wojewódzki uchwala się kwotę 20 zł.

Pkt.II. Sprawę ubezpieczenia strażaków referował inspektor powiatowy ZUW p. Roman Sarniewicz. W związku z tym Zarząd Oddziału Powiatowego poprze tą akcję. Załatwienie sprawy nastąpi w ten sposób, że przed przystąpieniem do ubezpieczenia zwołane zostanie w każdej placówce zebranie, gdzie będzie obecny insp. Powiatowy ZUW Roman Sarniewicz i delegat Zarządu Oddziału Powiatowego, z tym że Zarząd Oddziału Powiatowego nie weźmie żadnego zobowiązania wobec ubezpieczonego.

Pkt.III Na wniosek OSP Wąbrzeźno uchwala się kwotę 280 zł  tytułem odszkodowania za zniszczony sprzęt z okazji urządzonych zawodów powiatowych z tym, że wypłacenie tej kwoty nastąpi w miarę posiadanych zasobów gotówkowych.

Pkt.IV. W związku z wnioskiem OSP Sierakowo uchwala się zaciągnąć oferty na remont remizy strażackiej.

Pkt.V. Z przekazanej gotówki przez Zarząd Gminny w Rychnowie uchwala się zakupić dla OSP Mlewo i Nowy Dwór odpowiednią ilość węży tłocznych w miarę przekazanej gotówki w o ile rozchodzi się o reparacje …. Dla OSP Mlewo należy zaciągnąć 3 oferty.

Pkt.VI. Zatwierdza się dh Gołębiewskiego na członka Zarządu OSP Wąbrzeźno.

Pkt.VII. Zatwierdza się dh  Antoniego Szydzika na naczelnika OSP Jarantowice.

Pkt.VIII. Sprawę zajęcia remizy strażackiej w Chełmońcu przez eksmitanta należy przekazać do Starostwa Powiatowego, które wyda w drodze nadzoru odpowiednie zarządzenie.

Pkt.IX. ponieważ z zebranych już więcej nikt głosu nie zabrał zatem dh Prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                    Prezes                                                             Skarbnik

     [Jan Ćwinarowicz]                                                  [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.17

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych, odbytego dnia 3 sierpnia 1935 r.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Sobczyk  Michał, czł. zarządu,

7.Noga Wawrzyniec, czł. Zarządu

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 16,30, koniec posiedzenia o godz. 19,00.

Porządek obrad ;

1/Kurs I, II, III stopnia wyszkolenia.

2/zatwierdzenie naczelników rejonowych.

3/wniosek OSP Orzechowo z subwencję.

4/wniosek OSP Orzechowo o przyznanie medalu zasługi dla dh Wincentego Pawłowskiego.

5/ sprawa naprawy sikawki OSP Mlewo.

6/ wniosek OSP Kowalewo o przyznanie odznaczeń za wysługi.

7/wniosek OSP Wąbrzeźno o przyznanie medali zasługi dla poszczególnych druhów.

8/ sprawa legitymacji członkowskich

9/sprawa sumy 1 500 zł przyznanej na akcję przeciwpożarową.

10/wniosek Zarządu Gminnego Ryńsk o przyznanie subwencji.

11/ ustalenie projektu budżetu na rok 1936/37

12/ Zamknięcie i wolne wnioski bez uchwał.

    Na samym wstępie dh Prezes powitał członków Zarządu Oddziału Powiatowego w nowym lokalu zebrań w „Domu Pracy Społecznej” przyznając, że lokal ten został urządzony staraniem Zarządu Domu Pracy Społecznej i że dla Zarządu Powiatowego nie powstały żadne koszty prócz drobnych wydatków ……

Pkt.I. Zarządzenie Pomorskiego Okręgu Wojewódzkiego Związku Straży Pożarnych o urządzeniu kursów I,II i III stopnia wyszkolenia przyjęto do wiadomości z tym, że na koszty te należy wysłać nowo wybranych naczelników rejonowych i naczelnika z Wąbrzeźna.

Pkt.II. Na naczelników rejonowych potwierdza się :

- rejon Wąbrzeźno dh Leona Redlaka

- rejon Kowalewo dh A. Runtowskiego i zastępcy Roc…. z tym, że dh Runtowskiego zwalnia się od obowiązku wzięcia udziału w kursie.

- Orzechowo. Na kurs należy wszystkich wybranych wysłać i to dh  K/Rourę ?, Wawrzyńca Nogę i Wincentego Pawłowskiego i zależnie od wyniku językowego egzaminu, wówczas Zarząd Oddziału Powiatowego jednego z tych druhów na naczelnika rejonowego wybierze.

- rejon Golub. Dha Rocha

- rejon Pływaczewo znosi się i miejscowości rej. Pływaczewo wraca się do rejonu Kowalewo, a W. Rychnowo i Małe Radowiska do Wąbrzeźna.

Pkt.III wniosek OSP Orzechowo o subwencje nie uwzględnia się, gdyż według oświadczenia dh Wawrzyńca Nogi sprawą zaopatrzenia w sprzęt zajmie się Zarząd Gminny w Ryńsku.

Pkt.IV. W sprawie nadania odznaczeń Zarząd Oddziału Powiatowego powziął  nasamprzód zasadniczą uchwałę na mocy której tak obecnie jak i na przyszłość zasadniczo proponować będzie dla druhów następujące odznaczenia ;

1/prezesów, naczelników i członków zarządu Oddziału Powiatowego srebrne medale zasługi.

2/reszty druhów brązowe medale zasługi ewentualnie dyplomy zasługi.

      Na wniosek OSP Orzechowo proponuje się nie nadać dh Wincentego Pawłowskiego brązowego medalu zasługi ponieważ według zdania Oddziału Powiatowego dh Pawłowski dotychczas nie położył wybitne zasługi dla strażaków. Natomiast proponuje przyznać dh Pawłowskiemu odznaczenie za 10 letnią wysługę.

Pkt. V. według nadesłanych ofert na naprawę sikawki OSP w Mlewie, Zarząd Oddziału Powiatowego akceptuje ofertę p. W. Osińskiego z W. Rychnowa na kwotę 135,00 zł. Wobec tego uchwala się zwrócić Zarządowi Gminnemu w W. Rychnowie nadesłaną kwotę zł 260,86 po potrąceniu kwoty 13,00 zł na składki OSP W. Rychnowo 5,00 zł, 8 zł za zapłacony medal zasługi dla dh Stanisława Masłyka = 247,86 zł z poleceniem powierzenie naprawy sikawki W. Osińskiemu oraz zaopatrzenia OSP Nowy Dwór i Mlewo w węże tłoczne, przy czym po uskutecznieniu naprawy sikawki i zakupu węży winien Zarząd Gminny nadesłać szczegółowe rozliczenie.

Pkt.VI. Na wniosek OSP Kowalewo proponuje się o nadanie następujących odznaczeń ;

1/dh Müller za 20 lat wysługi.

2/ ‘’ Murowski za 30 lat    ‘’

3/ ‘’ Diołkowski za 15  ‘’  ‘’

4/ ‘’ Rontowski  srebrny medal za zasługi.

Pkt.VII. na wniosek OSP Wąbrzeźno proponuje się o nadanie następujących odznaczeń ;

1/ dh Schwartz Leon, srebrny medal,

2/ ‘’ Franciszek Nowicki, srebrny     ‘’.

3/ ‘’ Bardyan Stefan, srebrny ‘’,

4/ ‘’ Redlak Leon, brązowy

5/ ‘’ Murowski     …, ‘’     ‘’  ,

6/ ‘’ Gołębiewski …..  ‘’   ‘’ .

Pkt.VIII. Sprawy legitymacji członkowskich powzięto do wiadomości, z tym że dla oficerów należy zamówić 70 legitymacji.

Pkt.IX. Sprawa przekazanej kwoty 1 500 zł na rzecz przewodniczącego Wydziału Powiatowego z Zakładu Ubezpieczeń Wzajemnych  w Poznaniu przyjęty do wiadomości. Dh Prezes wyjaśnia, że przekazana kwota 15 …? Wpłynie na zaopatrzenie straży w sprzęt i będzie rozprowadzenie według własnego uznania przewodniczącego Wydziału Powiatowego.

Pkt.X. Ponieważ Zarząd Gminny w Ryńsku otrzymał subwencję już ze strony Wydziału Powiatowego w wysokości …. Zł, wobec tego sprawę niniejszą pozostawiono bez rozpatrywania.

Pkt.XI. Projekty preliminarza budżetowego na rok 1936/37 ustalono w dochodach i rozchodach na 2 684,50 zł.

Pkt.XII. W wolnych głosach ustalono, że walne zebrania w poszczególnych placówkach mają się odbywać w miesiącu kwietniu br. z tym, że na walnych zebraniach będzie obecny delegat Zarządu Oddziału Powiatowego. Dla Zarządu Powiatowego należy osobny termin wolnego zebrania, dla omówienia kilka ważnych spraw.

    Ponieważ z zebranych już więcej głosu nikt nie zabrał, wobec tego dh Prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                           Prezes                                                              Skarbnik

                   [Jan Ćwinarowicz]                                            [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.18

    Zebranie Rady Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych, odbyto dnia 8 lutego 1936 r. w świetlicy „Domu Pracy Społecznej”.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Sobczyk  Michał, czł. zarządu,

7.Noga Wawrzyniec, czł. Zarządu

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 13 tej, koniec posiedzenia o godz. 18 tej.

    Na samym wstępie dh Jan Ćwinarowicz zaznajomił zebranych, że wobec nieobecności prezesa Rady Powiatowej dh Zygmunta Kalksteina, który musiał służbowo wyjechać, obejmuje przewodnictwo w zastępstwie nieobecnego Prezesa Rady Powiatowej zaznaczając jednocześnie, że dla braków dostatecznej ilości delegatów odracza zebranie na przeciąg ½ godziny, po czym po upływie ½ godziny odbędzie się ponowne zebrania, które ważne będzie bezwzględnie na obecną ilość delegatów;

     Po przerwie zebranie zagaił dh Jan Ćwinarowicz hasłem „Czołem”. Na początek zebrania, zebrani uczcili 1 minutowym milczeniem pamięci członka honorowego strażactwa zmarłego Pierwszego Marszałka Polski Józefa Piłsudskiego.

Pkt.I. Po przywitaniu przybyłych delegatów i przedstawiciela Straży p. Adama Szynki dh Prezes podał do wiadomości, że na dzisiejszym zebraniu są obecni delegaci 21 placówek, wobec 30 na ogólną liczbę, wobec czego zebranie jest zdolne do powzięcia prawomocnych uchwał.

Pkt.II. Na marszałka dzisiejszego zebrania zaproponowano dh Artura Reiskiego z Golubia, na co zebrani jednogłośnie wyrazili swoją zgodę.

    Dh Artur Reiske przyjmując wybór na marszałka zebrania podziękował zebranym za zaufanie odczytując równocześnie porządek obrad.

    Porządek obrad składał się;

1/Zagajenie

2/Wybór przewodniczącego walnego zebrania.

3/Odczytanie protokołu z poprzedniego zebrania Rady.

4/ Sprawozdanie Zarządu, prezesa, sekretarza, skarbnika.

5/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

6/Dyskusja nad sprawozdaniem.

7/Zatwierdzenie sprawozdań.

8/Uchwalenie planu działalności Oddziału.

9/Uchwalenie budżetu Oddziału na rok 1936/37

10/Wybór Zarządu

11/ Wybór Komisji Rewizyjnej.

12/Wybór delegatów do Rady Okręgu.

13/wolne głosy i wnioski bez uchwał.

14/Zamknięcie.

 Pkt.III. Protokół z ostatniego zebrania Rady Powiatu z dnia 12 marca 1935 r. odczytał dh Franciszek Nowicki. Który przyjęto bez poprawek.

Pkt.IV. Sprawozdanie Prezesa Zarządu Oddziału.

    Trzyletni okres naszej pracy dobiega do końca, dlatego też sprawozdanie swoje w ogólnych zarysach dotyczyć będzie całego okresu naszej pracy.

    Z chwilą objęcia przewodnictwa Zarządu Oddziału Powiatowego postanowiliśmy zbadać całokształt stosunków, jaki w OSP istniały. Po zlustrowaniu placówek przyszedł Zarząd Oddziału Powiatowego do wniosku, że trzeba przeprowadzić gruntowną reorganizację naszego życie strażackiego. Naszym zamierzeniom przyszła na pomoc ustawa przeciwpożarowa i nowy statut. Odbyliśmy kilka odpraw, by zapoznać naszych członków z duchem i tekstem nowej ustawy, która w szczegółowych przepisach unormowała nasze prawa i obowiązki, a również prawa i obowiązki organów państwowych, samorządowych i innych. Następnie Zarząd Oddziału brał we wszystkich walnych zebraniach placówek, na których miał być przyjęty statut. Sprawa włożyła na barki nasze dużo pracy, a pondto pochłonęła poważne kwoty. Potrafiliśmy jednak na czas zgłosić zarejestrowanie wszystkich oddziałów jakkolwiek okres … wyznaczony na załatwienie tej sprawy był nadzwyczaj krótki. Podkreślić tutaj muszę również należytą współpracę nie tylko zarządów oddziałów OSP, ale całej braci strażackiej. Po załatwieniu tej sprawy, przez dobór odpowiednich ludzi ruszyła praca w strażactwie. Wiedzieliśmy, że czeka nas zjazd powiatowy. Do udziału w zjeździe, a szczególnie w zawodach wezwaliśmy wszystkich strażaków. Zjazd powiatowy odbyliśmy w dniu 7 kwietnia 1935 r. Na zjazd przybyły bardzo liczne szeregi strażackie, a do zawodów zgłosiło się ośmo ? OSP, które zaprodukowały nam i licznie zebranej publiczności nasz dorobek w dziedzinie obrony przeciwpożarowej. Zjazd ten miał olbrzymie znaczenie propagandowe. Uświadomił on bowiem społeczeństwu, że strażactwo mimo trudnych warunków pracuje intensywnie nad swoim wyszkoleniem by sprostać zadaniom, które strażactwu zostały poruczone do spełnienia. Wykazał on również to wysokie poświęcenie strażactwa wypływające li tylko z jego wysokiego zrozumienia obywatelskiego i społecznego.

    Organizacją zjazdu zajął się osobiście Zarząd Powiatowy, przy czym podkreślić muszę, że każdy z członków Zarządu wywiązał się najlepiej z tych zadań jakie mu zostały przydzielone, o … zresztą druhowie, którzy byli obecni na zjeździe mieli możność osobiście się przekonać. Jakkolwiek koszty zjazdów były dość znaczne, to jednak uważano, że wydatki ze zjazdem połączone były i potrzebna i celowe.

   Odbywszy nasz zjazd powiatowy, musieliśmy pomyśleć o należytym obsłużeniu naszego zjazdu wojewódzkiego. Na zjeździe tym powiat dobrze się zaprezentował. Zdobyła Straż z naszego powiatu poczesne miejsce w grupie ćwiczebnej, a również pokazaliśmy nasz dorobek w dziedzinie ratownictwa przeciwpożarowego i strzelnictwie. Tak wygląda w krótkim zarysie nasza ogólna praca. W dziedzinie wyszkoleniowej również prowadziliśmy pracę zmierzającą do należytego funkcjonowania naszych oddziałów. I tak przeszkoliliśmy OSP w I stopnie w Wąbrzeźnie, W. Rychnowie i Węgorzynie. Przeszkolenie zakończone zostało egzaminem. W dziedzinie OPG przeszkolone zostały OSP w Wąbrzeźnie, Kowalewie i Uciążu, około 60 osób. Słabiej przedstawia się nasz dorobek w dziedzinie strzelectwa i sportu. Wpływa na to częściowo brak młodszych roczników w OSP, który to stan z każdym rokiem ulega pewnej poprawie. Jednak i tu możemy się wykazać sporą liczbą OJ i POJ przeszkolonych naszych członków. Prace świetlicowe również w ostatnich latach zaczynają zdobywać sobie prawo obywatelstwa wśród naszych członków, jakkolwiek  na przeszkodzie stoi tutaj, brak odpowiednich lokali. Sprzęt przeciwpożarowy jakkolwiek wykazuje jeszcze znaczne braki w tej chwili – to z każdym rokiem stan ten poprawia się. Ostatni zwłaszcza rok dał nam możność zmotoryzowania OSP Wąbrzeźno, powiększenie ilości węży w poszczególnych strażach, doprowadzenie stanu sikawek do stanu używalności. Dziedzina zaopatrzenia z sprzęt wkłada na OSP dwa podstawowe obowiązki;

1/Należytą konserwację sprzętu i 2/ nadzwyczaj oszczędna gospodarka finansami OSP również  w tej dziedzinie uzyskujemy z każdym kolejnym rokiem coraz lepsze wyniki.

    Biorąc powyższe pod uwagę stwierdzam, że Zarząd Oddziału w tych czynnościach bądź brał osobiście udział, bądź je inicjował, bądź też współdziałał ze strażami, mając na oku li tylko należyty rozwój strażactwa.

   Po za tym Zarząd Oddziału Powiatowego dokonał kilku lustracji OSP w terenie urządzając alarmy, badając książkowość oraz interesował się sprawami lokalnymi. Co udało się natychmiast załatwić, to załatwiono, a innym sprawom nadawano właściwy bieg.

    Również w uroczystościach ściśle strażackich jak poświecenie sztandarów, obchody jubileuszowe brał udział Zarząd Oddziału bezpośrednio udział nawiązując łączność z oddziałami oraz zapoznać lokalne warunki pracy strażactwa. Mimo kryzysu z każdym rokiem rozwój idei strażackiej i strażactwa potężnieje, zyskuje coraz więcej zrozumienia wśród społeczeństwa. Naszym obowiązkiem jest ten stosunek zacieśniać i umacniać, pracować wytrwale raz obranym kierunku, a wówczas będziemy mieli to przeświadczenie, że nasze zadania organizacyjne i obywatelskie spełniamy dobrze na chwałę ojczyzny, strażactwa i społeczeństwa.

   W końcu swojego sprawozdania dh Prezes poświęcił jeszcze dłuższemu sprawozdaniu o żeńskiej służbie samarytańsko-pożarowej.

Sprawozdanie sekretarza ..

Zgodnie z dokonanymi zapiskami w dzienniku podawczym, wpłynęło do Oddziału Powiatowego 87 spraw. Listów wysłano w tym czasie 430. Na porto wydatkowano kwotę 39,91 zł. Posiedzeń odbyło się 6, z tego jedno walne zebranie Rady Powiatowej, a pięć zebrań Zarządu Oddziału Powiatowego. Na zebraniach tych rozpatrzono 57 spraw. Powiat wąbrzeski liczy obecnie 30 placówek. W …… z rejestracją Straży i uchwaleniem wzorowych statutów po dokładnym opracowaniu tychże zgodnie z obowiązującymi przepisami przekazano do Starostwa Powiatowego i obecnie oczekuje się potwierdzenia uchwalonych statutów. O ile rozchodzi się o załatwienie poszczególnych spraw przez placówki, to stwierdzić muszę, że niektóre placówki nadal pracują bardzo opieszale, przez co tamuje się całkowity bieg załatwiania spraw w Zarządzie Oddziału Powiatowego.

Sprawozdanie skarbnika …

   W roku sprawozdawczym 1935/36 stan kasy przedstawia się następująco;

1/dochody      2 655,87 zł

2/rozchody    2 936,99

--------------------------------

Zostaje      18,58 zł

Kwotę 18,58 zł przeznaczono na rok 1936/37 po stronie dochodów.

Zgodnie z ustalonym budżetem dochód był następujący;

1/składki                          30,00zł

2/og. Fund. Ppoż         2155,74

3/inne                             327,43

4/wpływy z zawodów    41,05

5/zaległe składki             20,00

6/sprzedaż druków         57,65

7/nieprzewidziane          23,70

-------------------------------------------

           Razem              2655,57 zł

Wydatkowano według budżetu;

1/wyjazdy służbowe czł. Zarządu  369,95 zł

2/fundusz dyspozycyjny                   100,00

3/prenumerata pism fachowych         33,10

4/opał dla lokalu                                  4,80

5/materiały piśmienne                        21,80

6/porto i telefon                                 56,10

7/urządzenie biurowe i sekretariat  150,00

8/wyjazdy inspekcyjne                       46,00

9/środki lokomocji                             225,50

10/wydatki organizacyjne                  79,25

11/kursy                                              15,60

12/zawody powiatowe                     476,05

13/nagrody na zawody                     459,81

14/zakup pomocy naukowych           16,75

15/drużyny samarytańskie                20,00

16/zakup druków                            130,00

17/odznaczenia                                   8,00

18/mater. na tydzień strażacki         46,10

19/nieprzewidziane                         386,58

------------------------------------------------------

                      Razem                     2636,99 zł

   Wydatki uskuteczniono tylko w stosunku do osiągniętych dochodów. Zaległe składki za rok 1934/35 wynoszą 95,00 zł, a za rok 1935/36 -145,00 zł, razem 240,00 zł.

Pkt. V. Za komisję rewizyjną złożył sprawozdanie dh Leon Redlak , który zaznaczył, że rachunkowość prowadzona jak w należytym porządku, a dokonane wydatki były celowe i rzeczowe. Wnosi zatem o udzielenie skarbnikowi i zarządowi absolutorium.

Pkt. VI. W toku dyskusji nad sprawozdaniem skarbnika zabrał głos Władysław Motycki z Płużnicy, aby odczytać te placówki, które nie popłaciły składek co też uskuteczniono. Dh Rozek wnosi o powzięcie uchwały by placówki, które nie popłaciły składek pozbawić prawa głosu. W tej samej sprawie zabrał jeszcze głos Wawrzyniec Noga z Ryńska i Jan Lewalski z M. Pułkowa. Dh Lewalski wnosi wniosek, ażeby placówki nie pozbawiać prawa głosu, gdyż faktycznie w niejednych strażach nie grosza w kasie. W końcu Stanisław Leczek z W. Ruchnowa i Artur Reiske z Golubia wnosi, aby tym strażom, które zalegają ze składkami wysłać upomnienie o dopiero wtenczas zastosować rygor pozbawienia prawa głosowania. Następnie jeszcze zabrał głos dh Stanisław Leczek kwestionując wyjazdy służbowe i uważa, że wydatek ten jest za wysoki.

    Odpowiedni odpowiedzi na powyższe sprawy udzielił dh Jan Ćwinarowicz, uważając że składki muszą być zapłacone, a co do wyjazdów służbowych  stwierdza, ze wydatek ten był konieczny i rzeczowy ze względu na dokonaną rejestrację Straży, która musiała być załatwiona w wyznaczonym poprzez władze nadzorcze terminie.

   Następnie wyjaśnił dh Jan Ćwinarowicz , że prawa … normuje obowiązujący statut i na dzisiejszym zebraniu ten rygor jeszcze nie będzie zastosowany, lecz jednakowoż w przyszłości

 musi to nastąpić, gdyż ze składkami zalegają jedne i te same straże.

Pkt.VII. Po udzielonych wyjaśnieniach zebrani jednogłośnie zatwierdzają sprawozdania Zarządu i uchwalili absolutorium dla skarbnika i Zarządu.

Pkt.VIII. Plan działalności na rok 1936/37 przedstawił dh Jan Ćwinarowicz podając do wiadomości, że takowy nie mógł być dotychczas opracowany. Wykonanie zamierzonych prac będzie od posiadanych funduszów finansowych. W roku 1936/37 w planie działalności przewiduje się przede wszystkim zorganizowanie drugiego samarytańsko-pożarniczego (obozu?) wyszkolenia reszty straży w I stopniu oraz organizowanie w …… ośrodków drużyn odkażających. Tak jak dotychczas Zarząd Oddziału Powiatowego nie będzie ustawać w dalszej pracy i nadal pracować będzie nad należytym rozwojem swoich placówek.

Pkt.IX. Projekty preliminaria budżetowego na rok 1936/37 referował sekretarz dh Franciszek Nowicki, który odczytał kolejno wszystkie pozycje tak w dochodach, jak i w rozchodach. Ponieważ odnośnie do projektu preliminarza nikt głosu nie zabrał, wobec tego budżet Oddziału jednogłośnie uchwalono tak w dochodach, jak i w rozchodach na ogólną sumę 2 684.50 zł.

Pkt.X. Przed dokonaniem wybrano Zarządu dh przewodniczący zarządza 10 minutową przerwę i prosi o wybranie Komisji Matki. Na wniosek dh Jana Ćwinarowicza wybrano jednogłośnie komisję matki składającą się z dh ; Artura Reiskiego(Golub), Józefa Kosseka, Władysława Zyndy(W-no), Piotra Cielicy(Ryńsk) i Stanisław Leczek (W. Rychnowo).

   Po przerwie dh Wł. Zynda proponuje skład Zarządu Oddziału Powiatowego w następującym składzie ;

1/Jan Ćwinarski

2/Stefan Bordyan

3/Artur Reiski

4/Franciszek Nowicki

5/Ludwik Śmiełowski

6/Andrzej Kontowski

7/Władysław Zynda

Po czym dh Przewodniczący zebrania wnosi do zebrania o zgłaszanie innych kandydatur. Dh Wawrzyniec Noga z Ryńska wnosi propozycję aby w miejsce Wł. Zyndy w skład Zarządu wszedł dh Stefan ? Kania z Orzechówka. Wobec powyższego przewodniczący zarządził głosowanie przy czym za przyjęciem propozycji [kandydatury] dh Zyndy wypowiedziało się 17 tu, przeciw 5, wobec czego większością głosów Zarząd Oddziału Powiatowego wybrany został zgodnie z propozycją komisji matki.

Pkt.XI. Do Komisji Rewizyjnej wybrano jednogłośnie ;

1/Wawrzyńca Nogę z Ryńska

2/Stefana ? Kanię z Orzechówka

3/Józefa Kosseka z Kowalewa

Na zastępców;

1/Władysława Motyckiego z Płużnicy

2/Stanisław Leczek z  W. Rychnowa

Pkt.XII. Jako delegatów do Rady Okręgu proponowano :

1/Jana Ćwinarowicza z Wąbrzeźna

2/Andrzeja Kontowskiego z Kowalewa

Na wniosek dh. Wawrzyńca Noga proponuje tenże z miejsce dh Kontowskiego dh Augustyna Bandrowicza z Nowego Dworu, wobec tego przewodniczący zarządza głosowanie. W wyniku głosowania dh. A. Kontowski otrzymał 18 głosów, dh Bandrowicz 7 głosów.

    Wobec powyższego jako delegatów do Rady Okręgu wybrano;

1/Jana Ćwinarowicza

2/Andrzeja Kontowskiego

Pkt.XIII. W wolnych głosach zabrał głos dh Andrzej Kontowski w sprawie wyzyskowi przez Towarzystwa Ubezpieczeniowe i ostrzegał zebranych przed Tow Ubezp „Florjanka” Dalej dh Władysław Motycki z Płużnicy w sprawie zajęcia remizy strażackiej przez eksmitanta i naprawy remizy. Następnie dh Wawrzyniec Noga z Ryńska poruszył sprawę świetlic wzgl. odpowiednich  lokali dla zebrań straży i wnosi o wywarcie wpływu na Zarządy Gminne, aby takowe przystosowały w własnych budynkach gminnych. W końcu zabrał jeszcze głos dh Jan Lewalski z M. Pułkowa w sprawie premii przy pożarach.

     Odpowiednich wyjaśnień odnośnie do tych spraw udzielił dh Jan Ćwinarowicz.

Pkt.XIV. Ponieważ z zebranych już więcej głosu nikt nie zabrał zamknięto zebranie hasłem „Czołem”.

                    Prezes                                                               Sekretarz

       [Jan Ćwinarowicz]                                           [Franciszek Nowicki]

                        

    Protokół  Nr.19

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbyte 27 czerwca 1936 r.

Obecni druhowie ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Reiske Artur,cz. zarządu,

7.Zynda Władysław

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 17 tej, koniec posiedzenia o godz. 20 tej

Porządek obrad

1/ ukonstytuowanie się Zarządu.

2/Sprawa organizacjo obozu samarytańsko-pożarniczego.

3/Zatwierdzenie nowego zarządu OSP Podzamek Golubsk.

4/      ‘’  zastępcy naczelnika w Czystochlebiu.

5/       ‘’ nowego zarządu OSP M. Radowiska.

6/      ‘’  budżetu OSP Wąbrzeźno.

7/Wniosek OSP Kowalewo o subwencję.

8/       ‘’       ‘’    M. Pułkowo o subwencję.

9/Sprawa kursu.

10/Sprawa podziału rejonów.

11/wolne głosy i wnioski bez uchwał.

Pkt.I. Zarząd ukonstytuował się następująco ;

1.Ćwinarowicz Jan, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz

5.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

6.Reiske Artur, czł. zarządu,

7.Zynda Władysław, czł. Zarządu.

Pkt.II. Uchwala się nie wysyłać nikogo na obóz  samarytańsko-pożarniczy dla braku możliwości.

Pkt.III. Zatwierdzić nowy Zarząd  OSP Podzamek Golubski.

Pkt.IV. Zatwierdza się zastępcę naczelnika OSP w Czystochlebiu.

Pkt.V. Zatwierdzić nowy Zarząd OSP w M. Radowiskach.

Pkt.VI. Zatwierdza się budżet OSP Wąbrzeźno, z tym, że skreśla się e dochodach kwotę 180 zł jako subwencja z Tygodnia Oddziału Powiatowego wobec OSP Wąbrzeźnie winna skreślić w rozchodach także kwotę 180 zł i w ten sposób budują równowagę.

Pkt.VII. Uchwala się kwotę 145 zł jako subwencja dla OSP w Kowalewie na zakupione mundury dla drużyny samarytańsko-pożarniczej subwencję należy wypłacić w miarę posiadania zasobów finansowych.

Pkt.VIII. Uchwala się kwotę 150 zł jako subwencje dla OSP w M. Pułkowie na zakup węża tłocznego.

Pkt.IX. Uchwala się urządzenie kursu dla naczelników w Kowalewie z tym, że termin rozpoczęcia kursu będzie ustalony.

Pkt.X. Ustala się 4 rejony na powiat Wąbrzeźno i to ;

Wąbrzeźno  - I rejon dh Ludwik Śmiełowski z Wąbrzeźna,

Kowalewo  -  II    ‘’        Andrzej Kotnowski z Kowalewa,

Golub          - III     ‘’       Koch Wilhelm z Folubia,

Orzechowo  -  IV     ‘’      Pawłowski Wincenty z Orzechowa.

Pkt.XI. Ponieważ z zebranych już więcej nikt głosu nie zabrał, wobec tego dh Prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                      Prezes                                                                 Sekretarz

           [Jan Ćwinarowicz]                                           [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.20

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbytego w dniu 27 listopada 1936 r.

Obecni druhowie ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

3.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz,

5.Reiske Artur,cz. zarządu,

6.Zynda Władysław

Nadto naczelnik rejonowy dh Wilhelm Koch z Golubia.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek posiedzenia o godz.. 13 tej, koniec posiedzenia o godz. 15 tej

Porządek obrad;

1/Sprawozdani z posiedzenia Rady Okręgowej Wojewódzkiej

2/Sprawa podziału mającego być przyz

3/Sprawa kursu.

4/Prośba Z Ł Strzeleckiego na używanie biura Zarządu Oddziału Powiatowego.

5/Zatwierdzenie zarządu i naczelnika OSP Chełmoniec.

6/Zatwierdzenie budżetu OSP Golub.

7/Zatwierdzenie kooptowanego członka zarządu OSP Golub.

8/Sprawa zatrzymywanie dokumentów wojskowych.

9/Zatwierdzenie 2 członków zarządu OSP Płużnica.

10/Powzięcie do wiadomości o zamianowaniu komisji egzaminacyjnej.

11/Wniosek OSP Kiełpiny o subwencję.

12/Zatwierdzenie zarządu i naczelnika OSP w Uciążu.

13/Udzielenie subwencji OSP Książki z okazji …….

Pkt.I. Przyjęto do wiadomości sprawozdanie Prezesa z posiedzenia Rady Okręgu Wojewódzkiego z tym, że sprawozdanie to umieszczone zostało w Strażaku Pow. nr.9/10.

Pkt. II. Przydziela się powiat na III kategorię niepalności i to; miasto powiatowe, miasta i wioski. Upoważnia się Zarząd do rozdziału wymienionych … według kategorii, w ten sposób, że miasta otrzymują 50 % węża i wioski również 50 % węża według warunków położenia. Wniosek ten większością głosów przepadł. Dh Andrzej Kontowski sprzeciwia się temu wnioskowi, z tym żeby wąż ten zamieniony został na wąż do …………. Straży.

Pkt.III. Uchwala się urządzić 7 dniowy kurs II stopnia wyszkolenia. Komendę kursu tworzyć będą dh Władysław Zynda i Ludwik Śmiełowski [obaj z Wąbrzeźna]. Sprzet musi być komisyjnie przyjęty i oddany.

Pkt.IV. Zarząd wyraża swoją zgodę na używanie biura przez Z O Zw. Strzeleckiego z tym, że przy zawarciu umowy obecny będzie cały zarząd.

Pkt.V. Zatwierdza się zarząd i naczelnika OSP w Chełmońcu.

Pkt.VI. Zatwierdza się budżet OSP w Golubiu na rok 1936/37.

Pkt.VII. Zatwierdza się kooptację członka zarządu OSP w Golubiu.

Pkt.VIII. Przyjęto do wiadomości zarządzenie w sprawie zatrzymania dokumentów wojskowych.

Pkt.IX. Sprawę odroczyć i zwrócić się po wyjaśnienie.

Pkt.X. Przyjęto do wiadomości.

Pkt.XI. Wniosek się odrzuca.

Pkt.XII. Zatwierdza się zarząd i naczelnika OSP Uciąż.

Pkt.XIII. Wniosek odrzuca się.

Ponieważ z zebranych już nikt więcej głosu nie zabrał, wobec tego dh Prezes zamknął zebranie hasłem „Czołem”.

                     Prezes                                                                    Sekretarz

            [Jan Ćwinarowicz]                                                   [Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.21

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbyte w dniu 12 stycznia 1937 r.

Obecni druhowie ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

3.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz,

5.Reiske Artur,czł. zarządu,

6.Zynda Władysław, czł. zarządu.

Nadto dh prezes wojewódzki Zygmunt Kalkstein, inspektor wojewódzki, naczelnicy wioskowi i reonowi.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

   Na wstępie zebrania wręczył uroczyście p. Starosta Zygmunt Kalkstein dh Andrzejowi Kontowskiemu Brązowy Krzyż Zasługi nadany temuż przez Radę Ministrów za zasługi na polu społecznym, a głównie za niwie strażackiej.

    Następnie omawiano szczegółowo sprawy budżetu placówek w powiecie, odnośnie obowiązku ustawowego gmin do utrzymywania urządzeń straży poszczególnych. Omówiono także termin i sposób mającego się odbyć w początkach marca br. kursu strażackiego w zakresie II stopnia oraz kursu IV stopnia wyszkolenia strażackiego mający się odbyć w Grudziądzu w marcu 1937r.

                W-ce prezes                                                                Sekretarz

         [Stefan Bardyan]                                                    [Franciszek Nowicki]    

                           

Protokół  Nr.22

    Zebranie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbyte w dniu 18 kwietnia 1937 r.

Obecni druhowie ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

3.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz,

5.Reiske Artur, czł. zarządu,

6.Zynda Władysław, czł. zarządu.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Początek zebrania o godz. 11 tej, koniec zebrania o godz. 13 tej.

1/wylosowanie 2 członków Zarządu.

2/ustalenie budżetu na rok 1937/38

3/odszkodowanie [dla] dh Andrzeja Kontowskiego jako naczelnika rejonowego.

4/ zatwierdzenie planu działalności na rok 1937/38.

Pkt.I. W tajnym głosowaniu wylosowali się jako członkowie zarządu dh. Stefan Bardyan i Ludwik Śmiełowski [obaj z Wąbrzeźna].

Pkt.II. Projekt preliminarza na rok 1937/38 ustalono w dochodach i rozchodach na sumę 2 400 zł.

Pkt.III. Pretensje dh Andrzeja Kontowskiego pomieszane z tytułem piastowania funkcji rejonowego odroczono w celu uzupełnienia i udokumentowania likwidacji.

Pkt.IV. Uchwalono następujący plan działalności na rok 1937/38.

1/Wyszkolenie wszystkich naczelników i ich zarządów II stopnia.

2/…….. rejonowe we wszystkich 4 rejonach z udziałem wszystkich strażaków z danego rejonu.

3/Inspekcja szczegółowa w placówkach w miarę potrzeby.

4/Ćwiczenia fizyczne; zdobycie OJ i POJ.

5/Coroczne inspekcje w placówkach w miarę potrzeby.

6/Szkolenie strażaków w zakresie I stopnia.

7/Organizacja drużyn samarytańsko-pożarniczych.

      Na tym zebranie zakończono.

                      I w-ce prezes                                                         Sekretarz

                   [Stefan Bordyan]                                              [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr.23

    Zebranie Rady Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbyło się  w dniu 18 .4. 1937 r w Sali Dom Straży Społecznej.

Obecni;

1.Kalkstein Zygmunt, prezes Rady…

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Kontowski Andrzej, II w-ce prezes,

4.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

5.Nowicki Franciszek, sekretarz,

6.Reiske Artur, czł. zarządu,

7.Zynda Władysław, czł. zarządu.

Nadto był obecny Inspektor Wojew, dh Roszczyk i przedstawiciele Zakł. Ubezp. Wzajemnych p. Krukowski i Dymarkowski oraz 33 delegatów z poszczególnych placówek OSP. Spis obecnych delegatów odłożono do akt Zarządu Oddziału Powiatowego.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.  Początek zebrania o godz. 13 tej, koniec o godz. 16 tej.

Porządek obrad;

1/Zagajenie zebrania.

2/Odczytanie protokołu z ostatniego zebrania Rady.

3/Sprawozdanie z działalność Zarządu Oddziału Powiatowego ; a)prezesa b) skarbnika c) sekretarza d) naczelnika powiatowego.

4/Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.

5/Dyskusja

6/Zatwierdzenie sprawozdań Zarządu i Kom. Rewizyjnej.

7/ Uchwalenie planu działalności Oddziału na rok 1937/38.

8/Uchwalenie budżetu Oddziału na rok 1937/38.

8a/Wybór prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego.

9/ Wybór (prezesa Zarządu) uzupełniający 2 członków Zarządu par. 63 statutu.

10/Wybór Komisji Rewizyjnej par. 69.

11/Wolne głosy i wnioski bez uchwał.

12/Zamknięcie.

Pkt.I. Zebranie Rady Oddziału Pow. zagaił prezes Rady dh Zygmunt Kalkstein hasłem „Czołem” witając jednocześnie przybyłych gości i delegatów poszczególnych placówek zaznaczając, że na dzisiejszym zebraniu reprezentowane są przez swoich delegatów23 placówek na ogólną ilość 30, wobec czego zebranie jest zdolne do powzięcia prawomocnych uchwał.

Przed przystąpieniem do właściwego porządku obrad dh Zygmunt Kalkstein w obszernym przemówieniu omówił plan działalności Straży Pożarnych.

   Dh Roszczyk zabrał również głos nad planem działalności, udzielając odpowiedniego pouczenia i wyjaśnienia.

Pkt.II. Protokół z ostatniego zebrania Rady z dnia 8 lutego 1936 odczytał dk Franciszek Nowicki, który przyjęto bez zmian.

Pkt.III. Sprawozdanie prezesa.

    Z dniem 30 kwietnia 1936 r. nasz długoletni Prezes w-ce starosta Jan Ćwinarowicz służbowo przeniesiony został do Świecia na stanowisko starosty powiatowego. Począwszy od tego czasu objąłem funkcję jako I wice prezes, prowadząc prace strażackie w okresie sprawozdawczym następująco ;

    Inspekcje przeprowadzono w kilku placówkach, tam gdzie uważałem za stosowne. Reorganizacja Straży nastąpiła w placówce Chełmoniec. Odbyło się poświęcenie sztandaru OSP w Książkach, gdzie Zarząd Oddziału Powiatowego brał udział. W październiku braliśmy udział w zjeździe z okazji przybycia Pana Prezydenta Rzp. Do Grudziądza. Dzięki życzliwemu ustosunkowaniu się wójta Matusiaka z Dębowej Łąki i dobrej pracy placówki w Łobdowie, została wybudowana tamże remiza strażacka dla pomieszczenia sprzętu przeciwpożarowego. Poświęcenie remizy odbędzie się w bież. roku.

     O ile rozchodzi się o prace wyszkoleniowe to niestety od nas niezależnych powodów nie mogły takowe być tak prowadzone jak by tego praca strażacka wymagała. Stan wyszkolenia członków na terenie naszego powiatu przedstawia się na około 20 % wyszkolonych strażaków. W Grudziądzu odbył się kurs IV stopnia, gdzie na specjalne wezwanie brali udział dh Władysław Zynda i ostatnie dwa dni ja jako o.p. instruktora powiatowego. Placówka Golub została przeszkolona w zakresie I stopnia. W pracach organizacyjnych na polecenia Starostwa Powiatowego przeprowadzono inspekcję w placówce Nowy Dwór opisano odpowiedni protokół, który przesłano Starostwu. Na odcinku prac W. F. i P. W. przeprowadzono ćwiczenia w zakresie zdobycia odznaki POJ i OJ. Stosunek nasz do władz administracyjnych jest życzliwy i oparty na obupólnym zrozumieniu się. W roku 1936/37 urządzono Tydzień Strażacki, który przy dobrym zorganizowaniu przyniósł jako takie dochody dla placówek. Poza tym Straże pożarne brały udział w różnych uroczystościach narodowych i państwowych.

    Za pomocą starań Prezesa i Zarządu Oddziału Pow. powiat nasz utrzymał 450 m węża tłocznego dla Straży Wiejskich. Rozdział tych węży nastąpił wspólnie z naczelnikami rejonowymi na specjalni odbytej w tym celu konferencji. W przyszłości będzie Zarząd Oddziału Pow. starał się u miarodajnych czynników aby na rok bieżący uzyskać fundusze na budowę remiz strażackich, których w naszym powiecie jest jeszcze bardzo brak. Na apel Zarządu Głównego Straży założyły na  Fundusz Obrony Narodowej kwotę 30 zł. Praca w zakresie OPG prowadzone zostały według obowiązujących w tym kierunku instrukcji.

   Na apel naszego Wodza Marszałka Śmigłego-Rydza, aby podciągnąć Polskę w zwyż i wychodząc z tego założenia, że my jako organizacja jedna z najbardziej uspołeczniona, biorąc pod uwagę to, że siła naszego Państwa powinna się opierać właśnie na szerokich masach społeczeństwa wyrobionego, pozwolił sobie Zarząd wysłać telegram do Pana Pułk Adama Koca o przystąpieniu do Obozu Zjednoczenia Narodowego, co też raczą druhowie wyrazić swoją zgodę. Odbyły się dwie konferencję z udziałem Prezesa Wojew. I Insp. Wojew. Druga zwołana została przez Zarząd Oddziału Powiatowego z udziałem naczelników rejonowych.  Stosunek nasz do innych organizacji jest życzliwy.

   W końcu Zarząd Oddziału Powiatowego zwraca się z gorącym apelem do Zarządów placówek o podjęciu silnej inicjatywy i wykazanie dobrej woli w celu przeprowadzenia remontów strażnic, a specjalnie kładzie nacisk na budowę Strażnicy w Książkach, w Wielkich Radowiskach. Bądźmy przekonani Druhowie, że o ile będziecie szczerze i z ochotą z nami współpracować to osiągniemy wszystkie te cele jakie żeśmy sobie wyznaczyli dla dobra Państwa i społeczeństwa.

Sprawozdanie skarbnika.

    W roku sprawozdawczym 1936/37 stan kasy przedstawia się następujące;

1/dochód           1248,78 zł

2/rozchód         1280.71

-----------------------------------

Pozostaje           568,07 zł

Kwotę 568,07 zł przeniesiono na rok 1937/38 po stronie dochodów.

Sprawozdanie sekretarza;

   Do Zarządu Oddziału Powiatowego wpłynęło 176 spraw, które zostały załatwione. Listów wysłano 216. Na pork wydatkowano kwotę zł 35, 40. Posiedzeń odbyło się 4 w tym jedno walne zebranie i 3 zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego. Ostatnie zebranie odbyło się w obecności dh Prezesa Wojewódzkiego i inspektora Wojewódzkiego. Na poszczególnych zebraniach załatwiono ogólnie 39 spraw. Powiat wąbrzeski liczy 30 placówek i 565 czynnych strażaków. Statuty zostały już zatwierdzone i przesłane odnośnym placówkom. O ile rozchodzi się o załatwianie poszczególnych spraw przez placówki, to nadal stwierdzić muszę, że niektóre placówki na wysłanie pismo w ogóle odpowiedzi nie udzielają wzgl. odpowiedzi nadchodzą w terminie spóźnionym, przez co tamuje się całkowity bieg załatwiania spraw w Zarządzie Oddziału Powiatowego, a Zarząd Oddz. Pow. dla tych powodów nie może się wywiązać ze swoich obowiązków wobec władz wyższych.

Pkt.IV. Za Komisję Rewizyjną złożył sprawozdanie dh Józef Kossek, który zaznaczył, że książkowość prowadzona jest w należytym porządku, a dokonane wydatki były celowe i rzeczowe. Proponuje jedynie wprowadzenie na następny okres  asygnat dochodowych ma wpłacenie sumy, wnosząc za tym o udzielenie skarbnikowi i zarządowi absolutorium.

Pkt.V. Co do dyskusji nie podniesiono żadnych zarzutów.

Pkt.VI. Zatwierdzono sprawozdanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Pkt.VII. Uchwalono następujący plan działalności Oddziału na rok 1937/38

1/Wyszkolenie wszystkich naczelników i ich zastępców w II stopniu.

2/Manewry rejonowe we wszystkich 4 rejonach z udziałem wszystkich strażaków i straży z danego rejonu.

3/Szczegółowe inspekcje w 5 ciu placówkach.

4/Zdobycie OS i POS dla wszystkich członków straży.

5/Dorywcze inspekcje w placówkach w miarę potrzeb.

6/Szkolenie strażaków a zakresie I stopnia.

7/Organizacja drużyn samarytańsko-pożarniczych.

Pkt.VIII. Projekt preliminarza budżetu na rok 1937/38 referował sekretarz dh Franciszek Nowicki, który odczytał kolejno wszystkie pozycje tak w dochodach, jak i rozchodach. Ponieważ z zebranych nikt głosu nie zabrał, wobec tego uchwalono budżet oddziału na rok 1937/38 tak w dochodach i rozchodach na kwotę 2 400, 00zł.

Pkt.VIII a. Na prezesa Zarz. Oddziału Powiatowego wybrano jednogłośnie w-ce starostę mgr Józefa Gorczyńskiego.

Pkt.IX. W miejsce wylosowanych członków Zarządu wybrano ponownie Ludwika Śmiełowskiego i Stefana Bordyana

Pkt.X. Wybrano Komisję Rewizyjną w następującym składzie;

1/Przewodniczący dh Józef Kossek z Kowalewa.

2/członkowie; Stanisław Masłyk z W. Rychnowa, Michał Sobczyk z Książek , jako zastępcy ; dh Józef Śmietana z Ostrowitego i dh Józef Sypniewski z Chełmońca.

Pkt.XI. W wolnych głosach zabrano głos w sprawie ubezpieczeń bezimiennych,  w sprawie budowy remiz i własności sprzętu. Odpowiedniego wyjaśnienia w tych sprawach udzielił dh prezes Rady Oddziału Powiatowego.

Pkt.XII. Ponieważ z zebranych nikt głosu nie zabrał, wobec tego zamknięto zebranie hasłem  „Czołem”.

                      Prezes                                                                    Sekretarz

                [Józef Gorczyński]                                                 [Franciszek Nowicki]

                          

  Protokół  Nr.24

    z zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbyło się  w dniu 8 maja 1937 r.

Obecni ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

3.Nowicki Franciszek, sekretarz,

4.Zynda Władysław, czł. zarządu.

Nadto obecny był prezes wojewódzki dh Zygmunt Kalkstein i instruktor pożarniczy dh Przybojewski. Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Porządek obrad;

1/Ukonstytuowanie się Zarządu

2/Sprawa lustracji w placówkach przez instruktora pożarnictwa.

3/Urządzenie kursu II stopnia wyszkolenia.

4/Wypłata poborów instruktora dh Przybojewskiemu.

Pkt.I. Wybrani na Radzie Oddziału Powiatowego dh. Stefan Bardyan i Ludwik Śmiełowski w dniu 18/4.1937 otrzymali nadal zwoje funkcje i to . dh Bardyan jako I wice prezes, dh Ludwik Śmiełowski jako skarbnik.

Pkt.II. Dh prezes wojewódzki Zygmunt Kalkstein podał do wiadomości, że z dniem 4 /V 1937 r. na teren powiatu wąbrzeskiego przydzielony został instruktor dh Przybojewski. Uchwalono, że dh Przybojewski. Uchwalono, że dh Przybojewski winien lustrować wszystkie placówki w powiecie, sporządzić dokładne protokoły lustracyjne i posiadanego przez placówki posiadanego sprzętu, rodzaju i wymiarów. Po za tym winien dh Przybojewski sporządzić plan zaopatrzenia w sprzęt. Dokładne protokoły lustracyjne należy …. Przedłożyć do wiadomości Zarz. Oddziału Powiatowego.

Pkt.III. Uchwala się  urządzić kurs II stopnia wyszkolenia naczelników i ich zastępców. W terminie od 10 do 10/VI 1937 r. Wpisowe na kurs wynosić ma od jednego dh 15 gr. Po za tym Zarząd Oddz. Pow. powierza odpowiedzialność za ewentualne zniszczony sprzęt podczas kursu, a będący własnością OSP Wąbrzeźno. Dla instr. Przybojewskiego uchwala się również wyrównanie podczas kursu odpowiedniego ekwiwalentu za noclegi.

    Wykładowcami będą pracownicy Okręgu Wojewódzkiego, dh Stefan Bardyan, dh Władysław Zynda, i w-ce starosta mgr Józef Gorczyński. Jako odszkodowanie dla wykładowców za wykłady uchwala się kwotę 80, 00 zł.

Pkt.IV. Pobory dla dh Przybojewskiego płacić będzie kasa Zarządu Oddziału Powiatowego, z tym że należną subwencję z Wydziału Powiatowego odbierać będzie dh Ludwik Śmiałowski jako skarbnik.

   Na tym zebranie zakończono.

                        Prezes                                                  Skarbnik

                [Józef Gorczyński]                                 Franciszek Nowicki]

                           

Protokół  Nr.25

    z zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbytego w dniu 23/VI. 1937 r.

Obecni ;

1.Gorczyński Józef, prezes,

2.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

3.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

4.Nowicki Franciszek, sekretarz,

5.Zynda Władysław, czł. zarządu.

Nadto dh Przybojewski i instr. Samorządowy p. Kamiński.

Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Porządek obrad;

1/Sprawozdanie z odbytego kursu przedstawił dh Władysław Zynda jako komendant kursu zaznaczając, że Oddz. Pow. urządził kurs I i II stopnia, który się odbył od 10 -19/VI.1937 r. w Wąbrzeźnie. Samowolnie opuścili kurs dh Stanisław Czop z Łopatek i Cierbowicz z Jarantowic. Kurs ukończyło 37 strażaków i to w II stopniu 32, a w I stopniu 5 –ciu z wynikami ; kurs II stopnia - 2 bardzo dobry, - 22 dobrym, - 8 dostatecznym. Kurs I stopnia ; - 3 dobrym, - 2 dostatecznym.

Z miasta Wąbrzeźna na kursie brało udział 11 strażaków, a z Golubia 1 strażak. Na kurs nie wysłały swoich kandydatów następujące placówki; miasto Kowalewo, wsie ; Czystochleb, Kiełpiny, Podgórze Golub, Ryńsk, Węgorzyn, Wielkie Radowiska, Mlewo i Myśliwiec.

Pkt. II. Komendant kursu podał do wiadomości, że na urządzonym kursie nic nie zginęło. Natomiast kursiści potłukli szyby w mieszkaniu i w świetlicy remizy strażackiej przez co powstał wydatek 8 zł, a nadto zakupiono za 6 zł oliwy dla podłóg. Za tym wydatek wynosi 14.75 zł, co jednogłośnie uchwalono zapłacić. Niezależnie od tego spalono 9 kw godzin światło elektryczne. W tej sprawie zakres głos p. Starosta, który oświadczył, że sprawa spalonego światła elektrycznego załatwi osobiście z p. Burmistrzem.

Pkt. III. Uchwala się wypłacić wy……. Kwotę 80 zł za wykłady podczas kursów, a nadto dh Przybojewskiemu kwota 15 zł tytułem strawnego.

Pkt. IV. Uchwala się zakupić 7 fotografii z kursu, a rachunek w kwocie 14 zł zapłacić.

     Bezpłatne fotografie otrzymują;

1/prezes Wojew. dh Zygmunt Kalkstein

2/prezes Oddz. Powiatowego mgr Józef Gorczyński

3/insp. Wojew. Dh Roszczyk

4/Instr. Powiatowy  dh Przybojewski.

5/ a po za tym wykładowcy i komendant kursu i to ; dh Władysław Zynda, Ludwik Śmiełowski i Stefan Bardyan.

Pkt.V. Sprawozdanie z lustracji poszczególnych placówek złożył dh Przybojewski. Dh Przybojewski oświadczył, że sporządził plan zaopatrzenia w sprzęt był w ciągu 2 miesięcy we wszystkich placówkach a sprawozdanie z tych prac otrzymał Zarząd Oddziału Powiatowego.

  Na tym zebranie zakończono.

                      Prezes                                                   Sekretarz

         [Józef Gorczyński]                                   [Franciszek Nowicki]

                

Protokół  Nr.26

    z zebrania Zarządu Oddziału Powiatowego Związku  Straży Pożarnych RP, odbytego w dniu 11/VII. 1937 r. w Golubiu.

Obecni ;

1.Bordyan Stefan, I w-ce prezes,

2.Śmiałowski Ludwik, skarbnik,

3.Nowicki Franciszek, sekretarz,

4.Zynda Władysław, czł. zarządu.

5.Reiske Artur, czł, zarządu.

nadto dh Przybojewski. Sekretarzował dh Fr. Nowicki.

Porządek obrad;

1/Sprawa rejonów.

2/Zakup sprzętu.

3/Sprawa reparacji węży.

4/Sprawa odszkodowania za wykłady na kursie.

5/Sprawa urządzonego kursu.

6/Sprawa naczelników rejonowych.

Pkt.I. Powiat Wąbrzeźno podziela się na 10 rejonów. I rejon stanowić będą miasta z tym, że takowe będą rejonami samodzielnymi i bezpośrednio będą podlegać Zarządowi Oddziału Powiatowego. Reszta 9 rejonów otwiera się w siedzibie Zarządów Gminnych. Rejon Książki na razie będzie podlegać Zarządowi Oddziałowi Powiatowemu dla braku w tymże rejonie odpowiedniego naczelnika rejonowego.

Pkt.II. W sprawie zakupu sprzętu uchwala się wystosować pisma do wszystkich placówek, aby takowe nadesłały swoje zapotrzebowanie na sprzęt, a odpis tego przesłać do Zarządów Gminnych, aby te dopilnowały załatwienia sprawy.

Pkt.III. Uchwala się utworzyć  warsztat regeneracyjny dla węży przy OSP Wąbrzeźno. Dh Władysław Zynda jako naczelnik OSP Wąbrzeźno wyraził swoją zgodę na utworzenie wspomnianego warsztatu.

Pkt.IV. Uchwala się nie wypłacić dh Przybojewskiemu odszkodowanie za wykłady na kursie, bowiem Przybojewski otrzymując pobory miał obowiązek wykładać na kursie. W głosowaniu za wypłaceniem odszkodowania padły 3 głosy, przeciw wypłaceniu 4 głosy, za tym uchwalono jak na wstępie.

Pkt.V. Sprawa urządzonego kursu udzielił odpowiedniego wyjaśnienia dh Władysław Zynda jako komendant kursu.

Pkt.VI. W celu urządzenia manewrów rejonowych należy powołać odprawę naczelników rejonowych.

    Na tym zebranie zakończono.

                        W-ce prezes                                                     Sekretarz

                     [Stefan Bordyan]                                         [Franciszek Nowicki]

Kategoria: /