Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Dokumenty

Sprawozdanie Komisji Historycznej za 2012 rok

Komisja Historyczna Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP w Wąbrzeźnie

 


 

Sprawozdanie Komisji Historycznej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP za 2012 rok.

 

W skład Komisji wchodzą;

Zygmunt Baran – gm. Wąbrzeźno,

Jarosław Herbowski – prezes ZOP ZOSP,

Janusz Kopczyński – miasto Wąbrzeźno

Andrzej Kujaczyński – przedst. PSP

Janusz Marcinkowski, - gm. Płużnica (przewodniczący)

Danuta Ozorowska   - gm. Dębowa Łąka (przewodnicząca),

 

Posiedzenia Komisji;

 1. 6 marca 2012 ustalono zakres działań Komisji, sporządzono wykaz kronik (niepełny), przeprowadzono rozmowy w gminach …. Pełnomocnikami Komisji w gminach zostali poszczególni członkowie Komisji… przyjęto, iż należy utworzyć powiatowe archiwum OSP. Przyjęto, iż podjęte zostaną działania w celu utworzenia powiatowej – ochotniczej strony internetowej.
 2. 28 marca 2012 … przyjęto dokumentację wniosków na odznaczenia strażackie,
 3. 5 kwietnia 2012 r. Komisja na swym posiedzeniu dokonała formalnej weryfikacji wniosków na odznaczenia i ich opiniowania ; pozytywnie zaopiniowano 33 wnioski, negatywnie ze względu za niespełnione wymogi formalne zaopiniowano 14 wniosków.
 4. 24 maja … posiedzenie Komisji z udziałem kronikarzy OSP z powiatu. Oprócz członków Komisji obecni byli kronikarze z 10 (na 44) OSP. Omówiono praktyczne problemy związane z problemami gromadzenia informacji, materiałów, zdjęć i ich wykorzystania w praktycznej działalności. Przedstawicielem naszej grona kronikarzy w Wojewódzkim Klubie Kronikarzy nadal będzie Danuta Ozorowska.Przyjęto zadanie elektronizacji zasobów kronikarskich strażaków.

  Od lewej ; Lidia Czyżak ,.........., Leszek Talarek, ....., ......, Zbigniew Szydzik, Andrzej Kujaczyńsi

   1. Janusz Marcinkowski, Danuta Ozorowska, ........, ......, Zygmunt Baran, Janusz Kopczyński, Jarosław Herbowski...
   1. 3 października 2012 r … odbyto robocze spotkanie w kwestiach techniczno – organizacyjnych dotyczących założenia strony internetowej.

 

Zrealizowano;

  1. Opiniowano wnioski o odznaczenia.
  2. Opracowano koncepcję internetowej strony powiatowej OSP.
  3. Opracowano strażacką stronę internetową.
  4. Przeprowadzono rozpoznanie o kronikarzach i kronikach OSP w powiecie. Posiadamy wykaz kronikarzy i
  5. Dokonano elektronizacji poprzez skanowanie dostępnych kronik z jednostek ; PSP
  6. Opracowano regulamin Powiatowego Archiwum ZOSP w Wąbrzeźnie.
  7. Opracowywany jest elektroniczny diariusz – kronika powiatowa OSP uwzględniająca zdarzenia z wszystkich środowisk naszej powiatowej organizacji.

 

Ponadto;

  1. Zwrócono uwagę prezesom Zarządów Gminnych OSP, iż wnioski na odznaczenia winny być przed zaopiniowaniem starannie sprawdzane na szczeblu gminnym pod względem formalnym – czy spełniają wymogi według regulaminu odznaczania. Komisja sprawdza formalne wymogi zgodnie z opisem wniosku.
  2. Apelowano do druhów z OSP o uporządkowanie dokumentacji OSP. Chodzi tu o aktualizacje danych osobowych ; wykazy członków z danymi dotyczącymi przebiegu członkostwa, odznaczeń, szkoleń itp.

 

Przewodniczący Komisji Historycznej i Odznaczeń

[Janusz Marcinkowski]