Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Sprawozdanie Komisji Historycznej za 2013 r.

Janusz Marcinkowski

Informacja o kierunkach działań Komisji i zamierzeniach  w roku 2014.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komisja w 2013 roku odbyła dwa formalne posiedzenia ;

  -  6  stycznia 2013 r. ; zajmowaliśmy się analizą wniosków na odznaczenia jakie wpłynęły do ZOP ZOSP z OSP z terenu powiatu. Omawialiśmy robocze kwestie związane z prowadzeniem strony internetowej. Udział w tym posiedzeniu oprócz członków Komisji wziął administrator naszej  internetowej strony strażackiej strony Marcin Olszewski z firmy Opti Graf. Dokonaliśmy podziału zadań przy prowadzenie naszej strony. Dostęp i uprawnienia do wprowadzania treści na tej stronie mają ; Jarosław Tylmanowski i Janusz Marcinkowski. Istnieje możliwość upoważnienia innych osób do tej pracy. Omawialiśmy szczegóły statusu i regulaminu  elektronicznego Archiwum Powiatowego ZOP ZOSP w Wąbrzeźnie. Rozmawialiśmy o problemach przesyłania informacji – materiałów kronikarskich z poszczególnych OSP i Zarządów Oddziałów Gminnych zarówno do strony internetowej jak i do Archiwum.

- 26 marca  członkowie Komisji uczestniczyli w posiedzeniu ZOP ZOSP w Wąbrzeźnie. Przedstawiliśmy tam informację o pracy i dylematach  Komisji.

- oprócz tego dobyliśmy trzy posiedzenia robocze w kwestii opiniowania wniosków na odznaczenia i oceny prac konkursowych.

- w Komisji pracują; Danuta Ozorowska, Zygmunt Baran, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Andrzej Kujaczyński i Janusz Marcinkowski.

 

                             Wykonane zadania ;

1. Została uruchomiona, nasza powiatowa, strona internetowa.

2. Prace kronikarskie;

a. weryfikowano, scanowano kroniki OSP; Błędowo,  Bielawy, Dębowa Łąka, Ludowice, Łobdowo, M. Radowiska, Jarantowice, Józefkowo, Kotnowo, Nowa Wieś Król, Osieczek, Płużnica, Sitno, Ryńsk, Płużnica, Uciąż, Węgorzyn, W. Pułkowo, Wieldządz, Zieleń oraz ZOSP Erg, ZOSP PO i E  i Orkiestry OSP.  

b. organizowano spotkania robocze z kronikarzami z kilkunastu OSP gromadząc materiały archiwalne.

3.  „Kronika Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP”;

     W chwili obecnej z 23 kronik OSP i innych dokumentów zebrane są materiały i  podzielone na roczniki począwszy od 1999 tj, od utworzenia Zarządu Oddziału Powiatowego do 2013 roku włącznie. Zgromadzone zapisy liczą sobie ponad 700 stron w formacie A-4, w tym kilkaset zdjęć z różnych strażackich wydarzeń. Kronika ta wymaga  weryfikacji, uzupełnienia danych, przeglądu w zespołach strażaków orientujących się w przebiegu zapisanych wydarzeń.

Oprócz powyższej kroniki przygotowywane są następujące opracowania  ;

- wykaz założycieli ZOP ZOSP w Wąbrzeźnie,

-wykaz strażaków odznaczonych Złotym Znakiem Związku,

- wykaz i notki opisowe kronik i kronikarzy z powiatu wąbrzeskiego,

- wykaz seniorów strażackich

- wykaz OSP w powiecie sprzed 1939 i po 1945 roku

- indeks osób – partnerów strażaków.

4. Pozostałe kwestie;

Członkowie Komisji ..stale współpracujący w  pracach kronikarskich i archiwistycznych w 2013 roku; Danuta Ozorowska, Lidia Czyżak, Zygmunt Baran, Jarosław Herbowski, Andrzej Kujaczyński.

Zakup  sprzętu.. w sierpniu ur. dokonaliśmy zakupu „kombajnu’ – drukarko-kopiarki za sumę ok 400 zł. Niektóre materiały; płytki CD, papier pochodzą z darowizn z Urzędów, instytucji, osób prywatnych.

Udział prowadzących Komisję Historyczną na posiedzeniach Zarządów Gminnych w celu poinformowania o pracach i zamierzeniach Komisji, ustalenia następujących kwestii:

-  ustalenie odpowiedzialnych osób w gminach za przesyłanie bieżącej informacji do ‘strażackiej strony internetowej’,

- pozyskanie informacji o kronikarskich zapisach w poszczególnych OSP i uściślenie szczegółowych kontaktów kronikarskich, informacji o losie dokumentacji jednostki itp.

5. Zamierzenia;

Przeprowadzenie weryfikacji przygotowanych materiałów do „Elektronicznej kroniki powiatowej …” w grupach strażaków z poszczególnych OSP lub w niektórych przypadkach z druhami z Zarządów Gminnych….  Trzeba będzie  zorganizować kilkanaście spotkań. Organizatorem tych prac będzie przewodniczący Powiatowej Komisji Historycznej …

Będziemy prowadzili dalsze pozyskiwanie materiałów – dokumentów strażackich poprzez ich scanowanie i gromadzenie w naszych powiatowym strażackim archiwum. Informuję, iż obecnie posiadamy w naszych zasobach skopiowane elektronicznie  materiały ;

- wykazy strażaków z lat 60 tych z  58 OSP powiatu,

- kopie oryginalnych dokumentów założycielskich  od lat 50 tych OSP ; Błędowo,

Czaple, Działowo, Józefkowo, Nowa Wieś, Płużnica, Uciąż, Wieldządz…

- ewidencja pożarów w powiecie (wsiami) z lat 1970 – 2010…

- kroniki OSP  (z różnych okresów) ; Dębowa Łąka, Jaranotowice, Łobdowo, 

Ludowice, Małe Radowiska, Nowa Wieś, Płużnica, Sitno, Wielkie Pułkowo, Zieleń,

wąbrzeskie ; ERG.., Orkiestra strażacka, POiE…

- kronika Zarządu Powiatowego l. 1999-2011

- kronika Zawodowej Straży Pożarnej z l. 1975-1990.

Posiadamy również bardzo cenny  ‘scan’ protokolarz Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP z lat ; 1932 – 1937….

 Praca z  archiwalnymi  zasobami ..

Spora część tych skopiowanych dokumentów wymaga jeszcze ‘obróbki’ , weryfikacji i utajnienia niektórych wrażliwych danych oraz opracowania zasad korzystania z naszych zasobów, łącznie z określeniem prawnych zabezpieczeń.

Seminarium kronikarzy;

      W miesiącu lipcu zorganizowane zostanie seminarium kronikarzy z powiatu, dla omówienia dotychczasowych działań, stanu kronikarstwa i przyjęcie zadań na kolejne dwa lata.

       -----------------

Odznaczenia 2014 zaopiniowane pozytywnie przez Komisję, co nie oznacza ich nadania przez władze ZOSP;

      Odznaczenia zbiorowe;

--------------------------------

„Złoty Znak Związku”

       1.Zbiorowy dla OSP Błędowo obchodzącej w b. roku 100 lecie swej działalności.

2.Medal srebrny „Za zasługi dla pożarnictwa” dla OSP Blizienko w 50 lecie jej założenia.

3.Medal brązowy „Za zasługi dla pożarnictwa” dla PSP w Wąbrzeźnie, która dorobiła się własnej nowej siedziby w Wąbrzeźnie – „nomem omen” na ul. Św. Floriana.

Odznaczenia indywidualne;

----------------------------------

 

„Złoty Znak Związku”

 1. Kazimierz Klimek z W. Radowisk

„Medal honorowy im. B. Chomicza”

 1. Zygmunt Pastucha – komendant gminny OSP g. Książki, naczelnik OSP Blizienko.

Złoty „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa” po raz drugi;

1.Kubacki Jan – OSP Dębowa Łąka

2. Metenia Czesław – OSP Dębowa Łąka

3. Molek Stanisław – OSP Lipnica

4.Nowacki Grzegorz – OSP Dębowa Łąka

5. Piątek Alfred – OSP Dębowa Łąka

6. Puszakowski Mieczysław – OSP Dębowa Łąka

7. Sikora Andrzej – OSP Błędowo

Złoty „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

 1. Głogowski Tomasz – OSP Blizienko
 2. Jamroży Dariusz – OSP Blizienko
 3. Klajnert Kazimierz – OSP Błędowo
 4. Majek Józef – OSP Blizienko
 5. Młynarkiewicz Zbigniew – OSP Błędowo
 6. Pastucha Andrzej -  OSP Blizienko
 7. Szczepanik Adam – OSP Płużnica

Srebrny „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

 1. Ciupak  Tomasz – OSP Blizienko
 2. Kabat Andrzej – OSP Błędowo
 3. Szymaniak Tomasz – OSP Blizienko
 4. Tylmanowski Jarosław – OSP Nowa Wieś Królewska
 5. Wolski Leszek – OSP Blizienko

Brązowy „Medal za Zasługi dla Pożarnictwa”

 1. Balon Adrian – OSP Błędowo
 2. Chełkowski Marek – OSP Lipnica
 3. Chełkowski Piotr – OSP Lipnica
 4. Giermak Elżbieta – OSP Blizienko
 5. Głogowska Justyna – OSP Blizienko
 6. Głogowski Rafał – OSP Blizienko
 7. Górka Ewelina – OSP Ludowice
 8. Guściora Krzysztof – OSP Ryńsk
 9. Kępińska Elżbieta – OSP Blizienko
 10. Lesińska  Małgorzata – OSP Blizienko
 11. Łachut Radosław – OSP Ryńsk
 12. Łęgowski Marek – OSP Błędowo
 13. Majek Marek – OSP Blizienko
 14. Nadolski Radosław – OSP Płużnica
 15. Nawrocka Katarzyna – OSP Ryńsk
 16. Rudnicki Patryk – OSP Ryńsk
 17. Sochalski Paweł – OSP Ludowice
 18. Sochalski Piotr – OSP Ludowice
 19. Zieliński Dariusz – OSP Lipnica
 20. Żurawski Rafał – OSP Ryńsk

 

Uwagi Komisji ;

- niektóre wnioski są umotywowane zbyt skromnie i bez podania konkretnych zasług 

   odznaczanego, w przyszłości Komisja będzie opiniować negatywnie takie wnioski 

 lub odsyłać do ich poprawienia. Zwracamy również uwagę, iż w e wnioskach nie

zawsze są wpisywane posiadane  odznaczenia.

- komisja opublikuje na naszej powiatowej stronie internetowej wzory wniosków  dla

 ich prawidłowego sporządzania.

-  przy odznakach „Strażak Wzorowy” będziemy wymagali  sprecyzowania kwestii

udokumentowania odbytych szkoleń i ich aktualności. Proponujemy, aby Prezydium

 dokonało takiego zapisu w  regulaminie  dotyczącym tego wniosku w sposób 

sprecyzowany w punkcie 2 poniższych  warunków ;

Warunki nadawana ;

Odznakę "Strażak Wzorowy" prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP nadaje  t y l k o   c z ł o n k o m   j e d n o s t k i   o p e r a c y j n o – t e c h n i c z n e j  (zespołu ratowniczego) OSP za wzorową działalność,  zaangażowanie i godną postawę społeczną.

  Członek jednostki operacyjno-technicznej (zespołu ratowniczego) OSP  biorący bezpośredni udział w działaniach ratowniczych przewidziany do nadania tej odznaki powinien mieć ;  1. -  złożone zgodnie ze statutem OSP przyrzeczenie (ślubowanie) członka czynnego (zwyczajnego) OSP

2. -  posiadać  wyszkolenie odpowiadające aktualnie pełnionej funkcji. Udowodnione poprzez wpisanie we wniosku na odznaką „SW”  ukończenia I i II stopnia kursu z podaniem  numeru świadectwa poświadczającego jego ukończenie i roku w którym to nastąpiło.

3.  - posiadają co najmniej trzyletni staż działalności w OSP.

4. - powinno wyraźnie paść stwierdzenie, iż strażak jest członkiem JOT u.

Osoba wyróżniona otrzymuje odznakę oraz legitymację lub dyplom, potwierdzającą jego nadanie.

                Z poważaniem   Janusz Marcinkowski                            

Kategoria: /