Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Konkurs dla OSP i MDP

Jarosław Tylmanowski

polska waluta zlotowki zl 400 147176

Instytucja Zarządzająca Kujawsko-Pomorskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014-2020 ogłasza nabór wniosków w trybie konkursowym, w ramach działania 11.1 Włączenie społeczne na obszarach objętych LSR.

Terminy

Termin, od którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 14 listopada 2022 r.

Termin, do którego można składać wnioski o dofinansowanie projektu  – 30 listopada 2022 r.

Termin rozstrzygnięcia konkursu – I kwartał 2023 r.

Miejsce składania wniosków

Biuro Podawczo-Kancelaryjne Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87- 100 Toruń.

Sposób składania wniosków o dofinansowanie

Wnioski o dofinansowanie projektu w formie elektronicznej należy składać w GWD. Wnioski o dofinansowanie projektu w formie papierowej należy składać w Biurze Podawczo-Kancelaryjnym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, Plac Teatralny 2, 87- 100 Toruń, w godzinach pracy Urzędu, tj. w poniedziałki, środy i czwartki od 8:00 do 15:00, we wtorki od 8:00 do 16:30, w piątki od 8:00 do 13:30 (szczegółowe zasady składania wniosków o dofinansowanie projektu w wersji elektronicznej i papierowej zawarte są w podrozdziale „Złożenie wniosku o dofinansowanie projektu” Regulaminu konkursu) .

Kto może składać wnioski o dofinansowanie projektu może ubiegać się:

Lokalna Grupa Działania, realizująca LSR finansowaną lub współfinansowaną ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, o której mowa w art. 32 ust. 2 lit. b) rozporządzenia 1303/2013, z którą została zawarta umowa o warunkach i sposobie realizacji lokalnej strategii rozwoju (umowa ramowa), na perspektywę finansową 2014-2020 z Zarządem Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W przypadku realizacji projektu partnerskiego liderem musi być podmiot wskazany powyżej, natomiast partnerem/mi może być każdy podmiot z wyłączeniem osób fizycznych (nie dotyczy osób prowadzących działalność gospodarczą lub oświatową na podstawie przepisów odrębnych).

Na co można otrzymać dofinansowanie?

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano następujące typy projektów:

Działania wspierające rozwiązania w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej z wykorzystaniem m.in.: – innych rozwiązań w zakresie organizowania społeczności lokalnej i animacji społecznej (w tym między innymi: mediateki – Centra Aktywności Lokalnej, ścieżki sensoryczne, Akademia Młodego Lidera, mobilny animator).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu lub maks. dopuszczalna kwota dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFS wynosi 95% wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu.

Ogólna pula środków przeznaczona na dofinansowanie projektów

Kwota środków przeznaczonych na konkurs wynosi 8 500 000,00 zł pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).

Środki odwoławcze przysługujące składającemu wniosek

Szczegółowy opis procedury odwoławczej zawarty został w dokumentach: Procedura odwoławcza RPO WK-P stanowiącym załącznik do Regulaminu konkursu.

Pytania i odpowiedzi

Informacji dotyczących konkursu udzielają pracownicy DW RPO – Wydział Wyboru Projektów Europejskiego Funduszu Społecznego pod nr tel. 56 652 18 07, 56 621 25 62 w godzinach pracy biura.

Szczegółowe informacje oraz niezbędne dokumrnty znajdziecie na stronie 

 

https://mojregion.eu/rpo/ogloszenia/11-1/dzialanie-11-1-wlaczenie-spoleczne-na-obszarach-objetych-lsr-nr-konkursu-nadany-przez-iz-rpo-wk-p-rpkp-11-01-00-iz-00-04-431-22/

Kategoria: /