Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

Obowiązek zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych - CRBR

Jarosław Tylmanowski

Paragraf

 

         Odpowiadając na liczne pytania ze strony Druhen i Druhów przypominamy , iż  wszystkie stowarzyszenia podlegające wpisowi do KRS ( również OSP ) są obowiązane do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji. Termin na zgłoszenie upływa w dniu 31 stycznia br.

         W przypadku ochotniczych straży pożarnych kto jest beneficjentem rzeczywistym ustala się na podstawie treści statutu OSP  z uwagi na fakt, że w poszczególnych OSP mogą występować odrębności w treściach statutów, co do osób, które należałoby zakwalifikować jako beneficjentów rzeczywistych. W standardowym wypadku (powszechnie spotykanym), gdy podstawowe decyzje co do działalności OSP podejmuje zarząd OSP, jako beneficjentów rzeczywistych należy wskazać wszystkich członków zarządu OSP. Zarząd OSP jako władza OSP, podejmuje decyzje w drodze uchwał, a wyraz w postaci dokumentowej (np. podpisanie umowy sprzedaży w imieniu OSP) jest czynnością będącą skutkiem działania całego organu stowarzyszenia.

     Zgodnie z art. 61 ust. 1 ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu zgłoszenia do CRBR dokonuje osoba ustawowo uprawniona do reprezentacji podmiotu. W przypadku OSP będą to zwykle prezesi albo inni członkowie zarządu, zgodnie z treścią statutu OSP. Wskazania wymaga, że do dokonania zgłoszenia do CRBR nie można dokonać za pośrednictwem pełnomocnika.

Informacje podlegające zgłoszeniu:

 1. Dane identyfikacyjne OSP:
 • nazwa (firma),
 • forma organizacyjna,
 • siedziba,
 • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym,
 • NIP, o ile został nadany.
 1. Dane identyfikacyjne beneficjenta rzeczywistego:
 • imię i nazwisko,
 • każde posiadane obywatelstwo,
 • państwo zamieszkania,
 • PESEL albo data urodzenia – w przypadku osób, które nie posiadają PESEL
 • informację o wielkości i charakterze udziału lub uprawnieniach przysługujących beneficjentowi rzeczywistemu.
 • Zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych dokonuje się za pośrednictwem strony internetowej pod niżej podanym adresem:
 • https://crbr.podatki.gov.pl/adcrbr/#/

           Zgłoszenie podpisuje się profilem zaufanym ePUAP lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Jeśli statut danej OSP wymaga podpisu więcej niż jednej osoby, formularz wypełnia i podpisuje jedna z uprawnionych osób, a następnie tak podpisany jest przekazany do podpisania kolejnej osobie.

 • Zgłoszenie jest bezpłatne. Pierwszego zgłoszenia należy dokonać w terminie 31 października 2021 r. - 31 stycznia 2022 r. Niezgłoszenie beneficjenta rzeczywistego do Rejestru zagrożone jest karą pieniężną do 1 000 000 zł. Taką samą karą jest zagrożone zgłoszenie danych niezgodnych ze stanem faktycznym.
Kategoria: /