Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Informacja z pracy zarządu powiatowego OSP.

Janusz Marcinkowski

Informacja z pracy zarządu powiatowego OSP.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie odbyło się w Osieczku 12 lipca 2021 roku.

Obecni na posiedzeniu członkowie zarządu: Wojciech Dombrowski, Jarosław Herbowski, Grzegorz Komorowski, Janusz Kopczyński, Edward Kruk, Stanisław Macikowski, Janusz Marcinkowski, Sławomir Szmytkowski, Leszek Talarek.

Fotograficzna lista obecności.;

2021 7 12 pos ZOP 5

Grzegorz Komorowski, Stanisław Macikowski, Wojciech Dombrowski, Leszek Talarek.

2021 7 12 pos ZOP 3

Sławomir Szmytkowski, Edward Kruk, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Janusz Marcinkowski

Porządek obrad:

1.Otwarcie – zatwierdzenie porządku posiedzenia.

2.Informacja o przebiegu zebrań sprawozdawczo-wyborczych w OSP.

3.Przyjęcie rozstrzygnięć dotyczących: terminów zjazdów gminnych oraz wyboru na nich delegatów na zjazd powiatowy OSP, a także przedstawicieli do zarządu powiatowego OSP.

4.Podjęcie uchwały.

Przebieg posiedzenia:

Ad.2. Informacje przedstawili prezesi gminni OSP, lub przedstawiciele zarządów gminnych OSP: Jarosław Herbowski (Wąbrzeźno), Edward Kruk (gm. Płużnica), Leszek Talarek (Książki), Wojciech Dombrowski (gm. Ryńsk), Stanisław Macikowski (gm. Dębowa Łąka).

          Zebrania zakończono w gminie Ryńsk; w pozostałych niektóre OSP muszą jeszcze powtórzyć nieodbyte zebrania z powodu niewystarczającej frekwencji (4 przypadki na 37 OSP). W pozostałych OSP dokonano wyboru: zarządów i komisji rewizyjnych oraz delegatów na zjazdy gminne i przedstawicieli do zarządów gminnych OSP. Mówiono o frekwencji, która jak na czas epidemii była w granicach 60-70%. W rozmów wynikały wnioski:

- należy w OSP dokonać weryfikacji listy strażaków z rozdziałem na członków zwyczajnych i mniej aktywnych, luźniej związanych z OSP – wspierających,

- wnoszono kwestię racjonalności kierowania JOTów do akcji ratowniczo-gaśniczych. Bywa tak, że dyspozytor w PSP kieruje na teren danej jednostki z KSRG „obcą” jednostkę nie biorąc pod uwagę, iż na miejscu są strażacy, którzy szkolą się, przygotowują się, aby nieść pomoc swoim współobywatelom

Ad.3.4. Po zapoznaniu się propozycjami podziału liczby delegatów na powiatowy zjazd OSP i miejsc do zarządu/komisji powiatowej OSP zebrani podjęli uchwałę nr 1;  Ustalenie liczby delegatów oddziałów gminnych ZOSP RP na zjazd oddziału powiatowego ZOSP RP oraz przedstawicieli zarządów oddziałów gminnych ZOSP RP do składu zarządu oddziału powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie. [Uchwała i załącznik – załączeniu] Uchwałę przegłosowano jednogłośnie!

Uchwała nr 1/2021 Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2021 roku.

w sprawie: zwołania Zwyczajnego Zjazdu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP. Na podstawie § 50 ust 2, § 51 ust. 2 i § 53 pkt. 6 Statutu Związku OSP RP Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie postanawia:

  • § 1.

Zwołać Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie 10 grudnia 2021 roku.

  • § 2.

Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP powinny poprzedzić walne zebrania sprawozdawczo – wyborcze wszystkich OSP – członków Związku oraz Zjazdy Oddziałów Gminnych ZOSP RP

  • § 3.

W zjeździe uczestniczyć będą delegaci na zjazd i przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP - w liczbie określonej w załączniku nr 1
do uchwały.

  • § 4.

W skład Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP wchodzą przedstawiciele wszystkich Zarządów Oddziałów Gminnych ZOSP RP w liczbie określonej w załączniku nr 1 do uchwały.

  • § 5.

Odpowiedzialnymi za realizację tej uchwały czyni się prezesów Zarządów Oddziałów Gminnych Związku OSP RP i prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

  • § 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

                                                                               Przewodniczący posiedzenia

                                                                               [Jarosław Herbowski]

 

 *ZAŁnr 1.; do uchwały nr 1/2021 Zarządu Oddziału Powiatowego

Związku OSP RP w Wąbrzeźnie z dnia 12 lipca 2021 roku.

 Zestawienie liczby delegatów na Zjazd Oddziału Powiatowego Związku OSP RP, przedstawicieli do Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie w 2021 roku.

 

Lp.

Gmina

Liczba OSP

Delegaci na zjazd

Przedstawiciele do ZOP ZOSP RP

1.

Dęb. Łąka

8

10

3

2.

Książki

3

6

3

3.

Płużnica

11

10

3

4.

Ryńsk

12

10

3

5.

Wabrzeźno

2

4

2

RAZEM

36

40

14

Z urzędu wchodzi komendant powiatowy PSP

1

Razem Zarząd Oddziału Powiatowego) ZOSP RP wynosi

15 osób

 

Do komisji rewizyjnej Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie  z każdej gminy/miasta wchodzi po jednym przedstawicielu.

 * Zazdu ma uprawnienia do zwiększenia liczby przedstawicieli do 20 %, czyli o trzy osoby.

Sekretarz ZOP ZOPS RP                                               Prezes ZOP ZOSP RP

[Janusz Marcinkowski]                                               [Jarosław Herbowski]

 Po zakończeniu posiedzenia znaleźliśmy trochę czasu na smażenie kiełbasek, oraz na zwiedzenie ośrodka rekreacji nad jeziorem w Osieczku – do którego w imieniu gospodarzy Zapraszamy!

2021 7 12 pos ZOP 4

 Odwiedziliśmy niedawno oddany do użytku ośrodek wypoczynku nad jeziorem w Osieczku. My na tle oryginalnej bramy.

 

2021 7 12 pos ZOP 7 

 Niżej, od lewej: Stanisław Macikowski, Edward Kruk,  Leszek Talarek, Jarosław Herbowski, Janusz Kopczyński, Wojciech Dombrowski, Mirosław Macikowski.

  2021 7 12 pos ZOP 6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.

Kategoria: /