Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

XII Konkurs dla MDP "Najlepsi z Najlepszych"

Jarosław Tylmanowski

 

     Jak co roku ZGZOSP RP zaprasza wszystkie młodzieżowe drużyny pożarnicze do pochwalenia się swoją pracą i osiągnięciami, w ramach Ogólnopolskiego Konkursu "Najlepsi z Najlepszych" na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna.

Mając świadomość jak trudny był dla wszystkich rok 2020 i jak bardzo Wasze działania zostały ograniczone z powodu pandemii Covid-19, jednak mamy świadomość, że większość z Was nie przestała pracować. Podjęliście nowe działań dostosowane do warunków, w których przyszło nam żyć, częściowo Wasza działalność przeniosła się na zajęcia i inne przedsięwzięcia realizowane w systemie on-line. Pomagaliście osobom starszym i samotnym. Uczyliście innych jak przestrzegać zasad sanitarnych i jak zabezpieczać samych siebie. Realizowaliście Wasze pomysły związane z propagowaniem wiedzy w zakresie ochrony przeciwpożarowej. Dlatego postanowiliśmy, że mimo wielu ograniczeń chcemy zapoznać się z Wasza pracą, osiągnięciami i promować nowe formy działalności, które bardzo prosimy byście opisali również w formularzu zgłoszenia.

Zgłoszenia w roku bieżącym na konkurs należy przesyłać wyjątkowo do końca marca br. na adres: Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP, ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa - z dopiskiem: konkurs dla MDP „Najlepsi z Najlepszych”.

W XII edycji konkursu jury będzie oceniać działalność MDP i jej opiekuna w okresie od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r., dlatego prosimy o przesyłanie opisu działalności MDP i innych dokumentów dotyczących wyłącznie 2020 roku.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z regulaminem konkursu, do którego mogą przystąpić drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych w regulaminie kryteriów.

Termin przesłania zgłoszeń - do 31.03.2021 roku.

 

 

Załącznik nr 1

do uchwały nr 254/31/2011

Prezydium ZG ZOSP RP

z dnia 8 grudnia 2011 r.

 

 

 

Regulamin Konkursu „Najlepsi z Najlepszych”

na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą i jej Opiekuna

 1. Cel konkursu:

 

Ogólnopolski Konkurs na Wzorową Młodzieżową Drużynę Pożarniczą (MDP) i jej Opiekuna ma na celu wyłonienie najbardziej aktywnej i wyróżniającej się MDP, której praca przyczynia się do popularyzowania ochrony przeciwpożarowej i zasad bezpieczeństwa, tradycji ruchu strażackiego, jak również promowania idei wspólnej pracy na różnych płaszczyznach (kulturalnej, sportowej, społecznej, informacyjnej itp.).

 1. Organizator:

Organizatorem konkursu jest Zarząd Główny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej (ZG ZOSP RP), a w jego imieniu Komisja ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.

 1. Uczestnicy:

 

W konkursie mogą uczestniczyć Młodzieżowe Drużyny Pożarnicze działające przy Ochotniczych Strażach Pożarnych (OSP), szkołach i innych placówkach na terenie całego kraju wraz z ich opiekunami.

 1. Warunki uczestnictwa:

 

Zgłoszenia mogą dokonać opiekunowie MDP, OSP, oddziały poszczególnych szczebli organizacyjnych ZOSP RP, szkoły i inne placówki.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie prawidłowo wypełnionego formularza zgłoszenia, którego wzór stanowi Załącznik nr 1 niniejszego regulaminu, w terminie do końca lutego każdego roku.

 

 

 1. Kryteria:

 

Ocenie podlega:

 1. podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom m.in. poprzez:

- udział w konkursach o tematyce pożarniczej,

- realizację programu szkolenia MDP,

- sprawdzanie wiedzy członków MDP,

- zdobywanie specjalności pożarniczych, itp.

 1. propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku m.in. poprzez:

- organizowanie spotkań informacyjnych i szkoleniowych w różnego rodzaju placówkach,

- przygotowanie i prowadzenie kampanii informacyjnych,

- tworzenie stron internetowych, plakatów, ulotek informacyjnych itp.

 1. rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki m.in. poprzez:

- udział w zawodach sportowych i sportowo-pożarniczych,

- organizowanie wspólnych wycieczek,

- przygotowanie i udział w obozach szkoleniowo-wypoczynkowych itp.

 1. organizowanie działalności kulturalno-oświatowej i historycznej w środowisku m.in. poprzez:

- wspieranie dzieci i młodzieży uzdolnionej,

- prowadzenie i współtworzenie zespołu tanecznego, teatralnego, orkiestry,

- prowadzenie kącika pamięci,

- prowadzenie kroniki,

- udział w uroczystościach strażackich, środowiskowych, akcjach charytatywnych, wolontariacie,

- sprawowanie opieki nad grobami strażaków i miejscami pamięci itp.

 1. organizacja MDP m.in. poprzez:

- posiadanie regulaminu organizacyjnego MDP,

- samorządność drużyny,

- współpracę z OSP i innymi organizacjami,

- nowatorski sposób prowadzenia spotkań z drużyną,

- umiejętność pozyskiwania i wykorzystywania dotacji od sponsorów, organizacji i instytucji,

- posiadanie proporca itp.

Zadania w poszczególnych kryteriach oceniane są w skali od 0 do 6 pkt. Za każdą formę aktywności każdy z członków Jury może przyznać:

 1. 0 - 4 pkt.
 2. 0 – 3 pkt.
 3. 0 – 3 pkt.
 4. 0 – 6 pkt.
 5. 0 – 6 pkt.

Ponadto Jury może przyznać od 0 do 6 pkt. za sposób przygotowania dokumentacji z działalności drużyny (zaangażowanie młodzieży w przygotowanie dokumentacji, różnorodność przesłanych materiałów, estetykę itp.).

Do konkursu przystąpić mogą drużyny, które zrealizowały przynajmniej jeden z celów z każdego z wymienionych powyżej od a) do e) kryteriów.

 

 

 

 

 1. Jury:

Jury jest powoływane przez organizatora konkursu. W skład jury wchodzą m.in. przedstawiciele Zarządu Głównego ZOSP RP oraz Komisji ds. Młodzieży ZG ZOSP RP.

Zadania jury:

 • ocena nadesłanych zgłoszeń i wyłonienie zwycięzcy,
 • sporządzenie protokołu zawierającego wyniki konkursu.

Jury zastrzega sobie prawo sprawdzenia wiarygodności załączonych dokumentów, może również zasięgnąć informacji na temat zgłoszonych drużyn w oddziałach ZOSP RP, a także dokonać weryfikacji zgłoszenia w terenie. W przypadku stwierdzenia wysokiego poziomu nadesłanych zgłoszeń jury może przyznać wyróżnienia.

Orzeczenia jury są ostateczne.

 1. Dokumentacja:

Podstawowym dokumentem jest formularz zgłoszenia, do którego należy dołączyć dokumentację poświadczającą prawdziwość przedstawionych informacji, np. wycinki z gazet, zdjęcia, filmy, kserokopie dokumentów itp.

 1. Nagrody:

 

Nagrodę dla zwycięskiej drużyny i opiekuna MDP funduje organizator konkursu. Zwycięzcy ponadto zostają zaproszeni na finał ogólnopolskiej imprezy organizowanej przez ZG ZOSP RP, podczas której nastąpi uroczyste podsumowanie konkursu i wręczenie nagrody.

 1. Postanowienia końcowe:

Konkurs organizowany jest co roku na szczeblu ogólnopolskim. Wyniki konkursu ogłaszane są na stronie internetowej ZG ZOSP RP oraz na łamach czasopisma „Strażak”.

Pod uwagę brane są osiągnięcia drużyny i jej opiekuna za miniony rok kalendarzowy.

Drużyna, która zwycięży w danym roku uzyskując tym samym tytuł „Najlepsi z Najlepszych” nie podlega ocenie przez kolejne trzy lata swojej działalności. Tym samym uprawniona jest do zgłoszenia do konkursu dopiero czwartego roku działalności od wygrania.

Przesłanie dokumentacji konkursowej z zakresu działalności MDP (zdjęcia, filmy, kopie dokumentów itp.) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na ich wykorzystanie przez Organizatora do nieodpłatnych wydawnictw, wystaw, prezentacji oraz innych form popularyzujących ochronę przeciwpożarową i promujących działalność ZOSP RP, OSP i MDP.

 

 

Załącznik

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIA

Nazwa drużyny: ………………………………………………………………………………...

Imię i nazwisko opiekuna: ……………………………………………………………………...

Drużyna działa przy: ……………………………………………………………………………

Adres: …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

……………………………………………………woj. ………………………………………...

Telefon kontaktowy i email: ……………………………………………………………………

Rys historyczny drużyny: ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

 

Realizacja kryteriów

Lp

Kryteria

Opis

Sposób dokumentacji

 

a)      podnoszenie wiedzy i umiejętności członków MDP z zakresu zapobiegania pożarom i innym miejscowym zagrożeniom

 

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

(…)

     

 

b)     propagowanie przepisów przeciwpożarowych w środowisku

 

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

(…)

     

 

c)      rozwijanie sprawności fizycznej członków MDP poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych i turystyki

 

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

(…)

     

 

d)     organizowanie działalności kulturalno – oświatowej i historycznej w środowisku

 

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

(…)

     

 

e)      organizacja MDP

 

1

     

2

     

3

     

4

     

5

     

(…)

     

Inne osiągnięcia: ……………………...………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Charakterystyka opiekuna MDP*:……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...*) wskazane, by charakterystyki opiekuna MDP dokonali członkowie drużyny

Dane podmiotu zgłaszającego drużynę i opiekuna MDP do konkursu:

Nazwa podmiotu: ………………………………..……………………………………………...

Imię i nazwisko: ………………………………………………………………………………...

Adres: …………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………...

Telefon kontaktowy i email: ……………………………………………………………………

……………………………….……..                                                                               ……………………….......

(miejscowość, data)                                                                                                    (pieczęć i podpis)

 

 

Oświadczenie

Oświadczam, że Ochotnicza Straż Pożarna w …………………………………………… posiada zgodę wymienionych w zgłoszeniu osób na przetwarzanie danych osobowych oraz na wykorzystanie ich wizerunku w związku z udziałem Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej w Konkursie „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna.

Dane zostaną wykorzystane przez Związek Ochotniczych Straży Pożarnych RP z siedzibą w Warszawie, przy ul. Oboźnej 1, zwany  dalej również "ADO".

Można się z nami kontaktować w następujący sposób:

 1. a) listownie: ul. Oboźna 1, 00-340 Warszawa
 2. b) telefonicznie: (22) 509 50 50

Możecie się Państwo kontaktować również z wyznaczonym przez ADO Inspektorem Ochrony Danych pod adresem email Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Cele i podstawy przetwarzania.

Będziemy przetwarzać Państwa dane osobowe/dane osobowe małoletniego Uczestnika
w celu przeprowadzenia Konkursu „Najlepsi z Najlepszych” na wzorową MDP i jej opiekuna, rozliczenia pozyskanych na ten cel środków, promocji konkursu oraz archiwizacji dokumentów.

Okres przechowywania danych.

Będziemy przechowywać Państwa dane osobowe przez okres 1 rok od wyłonienia zwycięzców.

Prawa osób, których dane dotyczą.

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 1. a) prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. b) prawo do sprostowania (poprawiania) danych
 3. c) prawo do usunięcia danych osobowych, w sytuacji, gdy przetwarzanie danych nie następuje w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub
  w ramach sprawowania władzy publicznej;
 4. d) prawo do ograniczenia przetwarzania danych;
 5. e) prawo do wniesienia skargi do Prezes UODO (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00 - 193 Warszawa)

Wykorzystanie wizerunku

 1. Uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na nieodpłatne używanie, wykorzystanie
  i rozpowszechnianie wizerunku, utrwalonego jakąkolwiek techniką na wszelkich nośnikach (w tym w postaci fotografii i dokumentacji filmowej) przez organizatora konkursu, na potrzeby konkursu.
 2. Niniejsza zgoda jest nieodpłatna, nie jest ograniczona ilościowo, czasowo ani terytorialnie.
 3. Dla potrzeb Konkursu wizerunek Uczestnika może być użyty do różnego rodzaju form elektronicznego przetwarzania, kadrowania i kompozycji, a także zestawiony
  z wizerunkami innych osób, może być uzupełniony towarzyszącym komentarzem, natomiast nagrania filmowe z jego udziałem mogą być cięte, montowane, modyfikowane, dodawane do innych materiałów powstających na potrzeby konkursu oraz w celach informacyjnych.
 4. Niniejsza zgoda obejmuje wszelkie formy publikacji, w szczególności rozpowszechnianie
  w Internecie (w tym na stronach organizatora Konkursu oraz portalach społecznościowych Facebook, Twitter, YouTube itp.) oraz zamieszczenie w materiałach promocyjnych
  i informacyjnych. Z tym jednak zastrzeżeniem, że wizerunek nie może być użyty w formie lub publikacji obraźliwej dla Uczestnika lub naruszać w inny sposób jego dobra osobiste.

……………………………….……..                                                                   …………………………….......

(miejscowość, data)                                                                              (pieczęć i podpis Prezesa OSP)

 

 

Załączniki:

 1. Skład drużyny
 2. Aktualne zdjęcie
 3. Inne załączniki dotyczące realizacji kryteriów

 

 

Kategoria: /