Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

Kampania sprawozdawczo-wyborcza w latach 2021-2022

Jarosław Tylmanowski

 

Szanowni druhny i druhowie,
Zarząd Główny Związku OSP RP Uchwałą Nr 42/XI/2020 z dnia 22 października 2020 roku podjął ustalenia w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP, w myśl których kampania rozpocząć ma się z dniem 1 stycznia 2021 roku.

W związku z powyższym przedstawiamy uregulowania prawne dotyczące zasad przeprowadzenia wyborów w Ochotniczych Strażach Pożarnych do Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Przypominamy, iż Ochotnicze Straże Pożarne są członkowie zwyczajni Związku OSP RP, na mocy zapisów własnych statutów i zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym.Walne Zebrania Sprawozdawczo-Wyborcze w OSP przeprowadzone muszą zostać w terminie od 1 stycznia do 31 marca 2021 roku, bowiem od dnia 1 kwietnia 2020 roku przeprowadzane mogą być już Zjazdy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP.

Odbywanie walnych zebrań członków OSP z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej możliwe jest jedynie w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii, a więc obecnie. Kwestie te regulują przepisy art. 10 ust. 1a-1d ustawy Prawo o stowarzyszeniach. Jeżeli członkowie OSP wyrazili na to zgodę w formie dokumentowej, głosowanie poza posiedzeniami władz OSP (walne zebranie, zarząd, komisja rewizyjna) może odbywać się z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej. Możliwość udziału w posiedzeniu władz OSP przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej musi być wskazana w zawiadomieniu o tym zebraniu, zawierającym dokładny opis sposobu uczestnictwa i wykonywania prawa głosu. Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na posiedzeniach władz OSP odbywa się przy zapewnieniu co najmniej: 1) transmisji obrad posiedzenia w czasie rzeczywistym; 2) dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, w ramach której członek władzy OSP może wypowiadać się w toku obrad; 3) wykonywania osobiście lub przez pełnomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia. Taki sposób komunikacji zapewnia np. Zoom, Google Meet itp.

Wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej w głosowaniach na oraz poza posiedzeniami władz OSP może podlegać odmiennym uregulowaniom w tym ograniczeniom w statutach Waszych OSP. Statut może też wprost wyłączyć możliwość stosowania powyższych przepisów. Na razie takich zapisów w statucie ZOSP RP nie ma. Najprawdopodobniej podobnie jest w prawie wszystkich OSP.

Z powyższego najważniejsze są dwie rzeczy: 1) wszyscy członkowie OSP muszą wyrazić zgodę na udział w walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, 2) w zawiadomieniu o walnym zebraniu sprawozdawczo-wyborczym musi być zapis, że zebranie odbędzie się przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej i w jakiej formie (np. za pośrednictwem Zoom’a).

W trakcie kampanii sprawozdawczo-wyborczej dokumenty będą tworzone i przekazywane na wyższy szczebel, również jak dotychczas, w formie elektronicznej poprzez aplikację „System OSP” na stronie http://www.osp.org.pl. System OSP składa się z paneli: 1. Raport OSP - dostępny na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych z druków „Raport OSP”. 2. Kampania sprawozdawczo-wyborcza 2021 – 2022 – dostępna na szczeblu gminy – umożliwia wprowadzanie danych do druków „Informacja o przebiegu walnych zebrań OSP”. 3. Statystyki OSP – dostępne na szczeblu gminy – obrazują zbiorcze dane przeniesione z Raportu OSP. Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP zobowiązane są do weryfikacji prawidłowości wprowadzanych raportów OSP, informacji zbiorczej z przebiegu walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych i informacji z przebiegu zjazdów.

Przypominam, iż w terminie 7 dni po odbyciu Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego w OSP do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP należy przekazać w formie papierowej Protokół z Walnego Zebrania Sprawozdawczo-Wyborczego OSP wraz z załącznikami (Raport OSP również jest załącznikiem!).

Szczególną uwagę zwracam na zasady wyboru delegatów na Zjazdy i przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP. Liczby delegatów na poszczególne Zjazdy i liczby przedstawicieli do Zarządów określają Zarządy Oddziałów zwołujące Zjazdy i tak w zależności od ustaleń ilu członków ma liczyć Zarząd Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP oraz ilu ma być wybieranych delegatów OSP na Zjazd - należy przyjąć procentowy wskaźnik w stosunku do liczby członków zwyczajnych OSP:
- Liczba delegatów na zjazd stanowi 10 % liczby członków w poszczególnych OSP.
- Liczba przedstawicieli do Zarządu Oddziału Gminnego/Miejsko-Gminnego Związku OSP RP stanowi 5 % liczby członków w poszczególnych OSP.

Jeżeli wartość po przecinku (ułamek) iloczynu liczby członków OSP i procentowego wskaźnika jest mniejsza niż 0,5 to nie powoduje to zwiększania liczby przedstawicieli lub delegatów, natomiast jeżeli jest równy lub większy 0,5 to uzyskaną liczbę delegatów/przedstawicieli zwiększa się o jednego delegata/przedstawiciela.

Tym samym Zarządy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP zobowiązane są do podjęcia uchwał w sprawie określenia liczby delegatów na Zjazdy Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP a także liczby przedstawicieli do Zarządów Oddziałów Gminnych/Miejsko-Gminnych Związku OSP RP w terminie przed 1 stycznia 2021 roku aby poszczególne OSP posiadały informacje o przysługującej jej liczbie delegatów i przedstawicieli.

W zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym związanych, nowych regulacji prawnych, Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP posiada kompetencje do przesuwania terminów przebiegu kampanii, w tym terminów odbycia Walnych Zebrań Sprawozdawczo-Wyborczych w OSP na wiosnę i lato 2021 roku.

 

 

 

 

Uchwała Nr 42/XI/2020

Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych

Rzeczypospolitej Polskiej

z dnia 22 października 2020 roku

w sprawie: przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP

Na podstawie § 24 ust. 1 pkt 4, 6 i 9 statutu Związku OSP RP, Zarząd Główny Związku OSP RP postanawia:

§ 1

Rozpocząć kampanię sprawozdawczo-wyborczą przed XV Zjazdem Krajowym Związku OSP RP z dniem 1 stycznia 2021 roku.

§ 2

Przyjąć do stosowania „Założenia organizacyjno-programowe kampanii sprawozdawczo-wyborczej przed XV Zjazdem Krajowym Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP” stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

W zależności od zmian stopnia natężenia zagrożenia rozprzestrzeniania się na terenie Polski epidemii wirusa SARS-CoV-2 oraz wprowadzanych przez władze państwowe, z tym związanych, nowych regulacji prawnych, upoważnić Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP do przesuwania terminów przewidzianych w „Założeniach (…)”, powołanych w § 2, na wiosnę i lato 2021 r.

§ 4

  1. Zarekomendować OSP oraz władzom oddziałów ZOSP odbywanie walnych zebrań członków OSP oraz zjazdów i posiedzeń władz oddziałów Związku w trybie uregulo-wanym w przepisach art. 10 ust. 1a-1e ustawy Prawo o stowarzyszeniach.
  2. Zobowiązać Zarząd Wykonawczy Związku do rozpropagowania wśród OSP i struktur organizacyjnych ZOSP RP narzędzi informatycznych pozwalających na wykorzystanie środków komunikacji elektronicznej do transmisji obrad posiedzeń gremiów społecz-

nych w czasie rzeczywistym, dwustronnej komunikacji w czasie rzeczywistym, umoż-liwiających wypowiadanie się w toku obrad oraz wykonywania osobiście lub przez peł-nomocnika prawa głosu przed lub w toku posiedzenia; w szczególności, do których to narzędzi prawa przysługują firmie Google.

§ 5

Wykonanie uchwały powierzyć Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący posiedzenia

Prezes Zarządu Głównego

Związku OSP RP

Waldemar Pawlak

 

 

Wzory druków na kampanię oraz szczegółowe wytyczne znajdują się na stronie:

 http://www.zosprp.pl/?q=content/wzory-drukow-na-kampanie-sprawozdawczowyborcza-w-latach-20212022

 

 

 

 

Kategoria: /