Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie


Warning: "continue" targeting switch is equivalent to "break". Did you mean to use "continue 2"? in /home/zpzosp/domains/zpzosp.098.pl/public_html/templates/untitled/functions.php on line 201

Aktualności

Zmiany w Księgowości OSP - Uproszczona Księgowość

Jarosław Tylmanowski

pobrane

 

                W związku z rozpoczęciem kampanii sprawozdawczej w OSP przypominamy , o konieczności podjęcia do końca stycznia br. Uchwały Walnego zebrania ws.prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów.

Dotychczas prowadzone Książki Skarbnika tracą ważność, wiąże się to z treścią art. 10a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.), który stanowi, że o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

Poniżej zamieszczamy informację rozszerzającą zagadnienie dotyczące uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla OSP.

Uchwalenie ustawy z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1333) było konsekwencją wdrożenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z dnia 26 czerwca 2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek.

Głównym założeniem wprowadzonych zmian była możliwość ułatwienia prowadzenia działalności gospodarczej oraz rozszerzenie katalogu jednostek, które mogą korzystać z uproszczonych zasad rachunkowości. Wprowadzone zmiany we-szły w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Wprowadzone zmiany dają możliwość korzystania przez Ochotnicze Straże Pożarne z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw dodaje w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, z późn. zm.) art. 2 ust. 5 o następującej treści: Jednostki, o których mowa w art. 10a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 i 395.), mogą prowadzić uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów na zasadach i warunkach określonych w tej ustawie.

Nowelizacja dodała w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności po-żytku publicznego i o wolontariacie art. 10a w brzmieniu:

1.Organizacje pozarządowe, z wyłączeniem spółek kapitałowych, oraz podmioty

wymienione w art. 3 ust. 3 pkt 2 prowadzą uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, w przypadku gdy:

1) działają w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1,

2) nie prowadzą działalności gospodarczej w rozumieniu przepisów o swobodzie działalności gospodarczej,

3) nie posiadają statusu organizacji pożytku publicznego,

4) osiągają przychody wyłącznie z:

  1. a) działalności nieodpłatnej pożytku publicznego z tytułu składek członkowskich, darowizn, zapisów, spadków, dotacji, subwencji, przychodów pochodzących z ofiarności publicznej,
  2. b) działalności odpłatnej pożytku publicznego z tytułu sprzedaży towarów i usług,
  3. c) tytułu sprzedaży, najmu lub dzierżawy składników majątkowych,
  4. d) tytułu odsetek od środków pieniężnych na rachunkach bankowych lub rachunkach w spółdzielczych kasach oszczędnościowo-kredytowych, prowadzonych w związku z wykonywaną działalnością, w tym także odsetek od lokat terminowych oraz innych form oszczędzania, przechowywania lub inwestowania, tworzonych na tych rachunkach,

5) w roku poprzedzającym rok wyboru prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów osiągnęły przychody wyłącznie z tytułów, o których mowa w pkt 4, w wysokości nieprzekraczającej 100 000 zł

- jeżeli decyzję w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów podejmie organ zatwierdzający w rozumieniu przepisów o rachunkowości.

2.Przepisu ust. 1 pkt 5 w zakresie wielkości przychodów nie stosuje się w roku, w którym jednostka rozpoczęła działalność.

3.O wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów jednostka, w terminie do końca pierwszego miesiąca roku podatkowego, w którym rozpoczyna prowadzenie ewidencji, a w przypadku jednostek rozpoczynających działalność, w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia działalności, zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym.

4.Zawiadomienie, o którym mowa w ust. 3, dotyczy także lat następnych, z zastrzeżeniem ust. 5.

5.Jednostka zawiadamia naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym w terminie 14 dni od końca ostatniego miesiąca roku podatkowego, w którym prowadzi uproszczoną ewidencję przychodów i kosztów, o:

1) rezygnacji z prowadzenia tej ewidencji;

2) niespełnianiu warunków, o których mowa w ust. 1.

Jeżeli dana OSP spełnia przesłanki zawarte w art. 10a ust. 1 pkt. 1-5 może podjąć decyzję o prowadzeniu uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów. Decyzję taką podejmuje organ zatwierdzający w rozumieniu ustawy o rachunkowości.

W myśl art. 3 ust. 1 pkt 7 ustawy o rachunkowości przez organ zatwierdzający rozumie się organ, który zgodnie z obowiązującymi jednostkę przepisami prawa, statutem, umową lub na mocy prawa własności jest uprawniony do zatwierdzania sprawozdania finansowego jednostki. W przypadku OSP organem tym będzie walne zebranie członków.

Po podjęciu uchwały przez walne zebranie członków należy pamiętać o obowiązkowych zawiadomieniach naczelnika urzędu skarbowego właściwego w sprawach opodatkowania podatkiem dochodowym zawartych w art. 10a ust. 3-5.

Na podstawie art. 10a ust. 6 sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów został określony w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przycho-dów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jedno-stek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 2178).

Co prawda OSP, która prowadzi działalność gospodarczą nie może korzystać z uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów wynikającej z art. 10a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, która weszła w życie 1 stycznia 2016r., jednakże nadal może sporządzać uproszczoną formę sprawozdania finansowego dla tzw. jednostki mikro - art. 3 ust. 1a ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

OSP prowadząca działalność gospodarczą może być traktowana jako jednostka mikro, jeżeli w roku obrotowym, za który sporządza sprawozdanie finansowe, oraz w roku poprzedzającym ten rok obrotowy, a w przypadku jednostki rozpoczynającej działalność w roku obrotowym, w którym rozpoczęła działalność, nie przekroczyła co najmniej dwóch z następujących trzech wielkości:

  1. a) 1 500 000 zł - w przypadku sumy aktywów bilansu na koniec roku obrotowego,
  2. b) 3 000 000 zł - w przypadku przychodów netto ze sprzedaży towarów i produktów za rok obrotowy,
  3. c) 10 osób - w przypadku średniorocznego zatrudnienia w przeliczeniu na pełne etaty.

Warunkiem koniecznym, aby OSP spełniająca powyższe warunki stała się jednostką mikro, jest podjęcie przez walne zebranie członków uchwały w sprawie sporządzania sprawozdania finansowego z zastosowaniem uproszczeń przewidzianych ustawą o rachunkowości dla jednostek mikro.

Kategoria: /