Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Zieleń '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie sprawozdawcze OSP Zieleń ‘2019’

Opracowanie Judyta Majewska.

------------------------------------------

W dniu 23 lutego 2019 roku strażacy Ochotniczej Straży Pożarnej  Zieleń spotkali się na zebraniu sprawozdawczym organizowanym corocznie w remizo-świetlicy w miejscowej świetlicy. Na początku spotkania uroczyście wprowadzono sztandar Jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pt. Rycerze Floriana. Następnie Prezes OSP Zieleń druh Mariusz Gerc powitał przybyłych gości: wójta gminy Ryńsk oraz prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pana mgr Władysława Łukasika, Komendanta Gminnego Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP Pana Jacka Nawrockiego oraz przedstawiciela Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie mł. kpt. Dawida Krajnik, a także wszystkich druhów Naszej Jednostki. Po otwarciu zebrania dokonano wyboru gospodarza oraz protokolanta, którymi kolejno zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. Do składu Komisji Uchwał i Wniosków weszli druhowie Sebastian Skopiński, Przemysław Buławski i Kamil Bożek, natomiast do Komisji Mandatowej druhowie Grzegorz Krzyżanowski, Andrzej Witt i Grzegorz Talkowski. Strażacy ochotnicy przyjęli porządek zebrania i rozpoczęli recenzowanie sprawozdań za 2018 rok.  

Sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2018 rok przedstawił naczelnik Marcin Milanik. Strażacy uczestniczyli w 30 akcjach ratowniczo - pożarniczych, w tym  także w gaszeniu pożarów – 9 razy oraz w likwidowaniu miejscowych zagrożeń – 21 razy. Nasi druhowie udzielali pomocy potrzebującym również poza terenem gminy udając się do Lipnicy, Łysomic, Głogowa, Łobdowa, a także działając na terenie gminy Niedźwiedź. Druhowie brali udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ryńsku (7 miejsce), a także podnosili swoje kwalifikację podczas szkolenia dowódców OSP, oraz szkoleń podstawowych strażaków OSP, dzięki czemu większa liczba druhów jest upoważniona do prowadzenia działań w Jednostce Operacyjno – Technicznej. Druh Marcin Milanik poinformował również o pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu, oraz wykonaniu prac porządkowych przy naszej remizie, konserwacji samochodów, a także zorganizowaniu spotkań z okazji dnia strażaka i opłatkowym. Podziękował druhom za poświęcony czas na utrzymanie remizy w należytym porządku, udział w akcjach oraz za uczestnictwo w uroczystościach społecznych, a także  m.in.  przy inicjatywie szkolnej ,, Ratujemy i Uczymy Ratować” oraz obchodach 100 lecia odzyskania niepodległości. Nasi druhowie współpracowali z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich” oraz  Szkołą Podstawową w Zieleniu.  

Druh Michał Nowek przedstawił sprawozdanie finansowe za 2018 rok oraz planowany budżet na rok 2019. Sprawozdanie komisji rewizyjnej, która swoje posiedzenie odbyła w dniu 20 lutego 2019  roku przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski, który omówił sprawy finansowe oraz kontrolę kasy jednostki. Druh Grzegorz Talkowski przedstawił plan działalności na 2019 rok, w którym druhowie planują m.in. zakup węży W52, radiostacji nasobnych, mundurów i ubrań koszarowych, a także zakup i  montaż drabiny wejściowej na strych remizy.

Kończąc recenzowanie sprawozdań rozpoczęto dyskusję na wiele ważnych tematów dotyczących działalności OSP na terenie naszej gminy. Wójt Władysław Łukasik podziękował druhom za utrzymania remizy w należytym porządku oraz systematyczne prowadzenie dokumentacji, co również jest istotnym elementem funkcjonowania OSP. Słowa uznania skierował wobec druhów, którzy wielokrotnie wyjeżdżali do akcji mimo codziennych obowiązków zawodowych. Miniony rok był udany pod względem zakupionego sprzętu i doposażenia jednostek, co niesie za sobą odpowiedzialność i wymaga odpowiednich prac konserwatorskich, szczególnie przy samochodach strażackich. Na zakończenie wypowiedzi Wójt podziękował w imieniu dyrektor Szkoły Podstawowej w Zieleniu pani Sabiny Topij-Brylińskiej za współpracę ze szkołą oraz życzył druhom sukcesów zawodowych i osobistych
w nowym roku.  

Strażacy na sali obrad w remizo – świetlicy w Zieleniu.

osp zielen 1

Następnie głos zabrał mł. kpt. Dawid Krajnik, który serdecznie podziękował za współpracę z Komendą Powiatową PSP w Wąbrzeźnie, szczególnie dwóm druhom którzy wyjeżdżali do akcji 21 razy – Leszkowi Jabłońskiemu i Przemysławowi Buławskiemu, a także poinformował o liczbie zdarzeń na terenie powiatu wąbrzeskiego (ich łączna liczba to 822 z czego 101 to pożary, 607 miejscowe zagrożenia, 14 alarmów fałszywych). W ubiegłym roku powiat wąbrzeski otrzymał największą liczbę środków finansowych na całe województwo kujawsko-pomorskiego, dzięki czemu można było zakupić wiele nowego sprzętu. Następnie druh odczytał list Kujawsko-Pomorskiego Komendanta Wojewódzkiego Państwowej Straży Pożarnej nadbryg. Janusza Halaka skierowany do druhów OSP w naszym województwie bardzo dziękując im za nieocenioną pomoc społeczeństwu i za współpracę z PSP.

Druh Sebastian Skopiński odczytał protokół Komisji Uchwał i Wniosków, a strażacy udzielili zarządowi absolutorium oraz jednogłośnie przyjęli plan finansowy na 2019 rok. Nawiązując do planowanych wydatków naczelnik Marcin Milanik wskazał konieczność gruntownego remontu samochodu ciężkiego, a co za tym idzie zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania jednostki szczególnie w przypadku wyjazdów  do pożarów. Poruszył temat szkoleń dla strażaków z zakresu ratownictwa technicznego i BHP, a także wyposażania jednostek w średnie samochody strażackie. Druh Grzegorz Talkowski podziękował Wójtowi za pomoc w zakupie zabytkowego samochodu. Poprosił wszystkich zebranych o przekazywanie zabytkowego sprzętu oraz dokumentów które mogą przywoływać wspaniałą i ciekawą historię OSP. Inicjatywa druha spotkała się z wielkim uznaniem, a uroczysta kolacja była okazją do miłego wspominania wspólnej przeszłości.

 

Sprawozdanie Zarządu OSP Zieleń za rok 2018. 

Walne zebranie sprawozdawcze Ochotniczej Straży Pożarnej  w Zieleniu odbyło się dnia 10 marca 2018 r. w miejscowej remizo-świetlicy. Na początku spotkania uroczyście  wprowadzono sztandar Jednostki oraz odsłuchano hymn Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP pt. Rycerze Floriana. Następnie Prezes OSP Zieleń druh Mariusz Gerc powitał przybyłych gości: wójta gminy Ryńsk, pełniącego jednocześnie funkcję prezesa Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP RP Władysława Łukasika, komendanta gminnego OSP Jacka Nawrockiego oraz sekretarz Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP Lidię Czyżak, i wszystkich druhów Naszej Jednostki.

Po otwarciu zebrania dokonano wyboru przewodniczącego oraz protokolanta, którymi kolejno zostali  druhowie Wiesław Gerc oraz Michał Nowek. Strażacy ochotnicy przyjęli porządek zebrania i rozpoczęli przedstawiania sprawozdań za 2017 rok.   

Sprawozdanie z działalności OSP  Zieleń za 2017 rok. przedstawił naczelnik Marcin Milanik. Wynika z niego, iż strażacy uczestniczyli w 26 akcjach, w tym; w gaszeniu pożarów – 3 razy;  likwidowaniu miejscowych zagrożeń – 22 razy. Odnotowano jeden fałszywy alarm. Nasi druhowie udzielali pomocy potrzebującym poza terenem gminy dwukrotnie udając się w tucholskie, biorąc udział w likwidacji skutków sierpniowej nawałnicy. Wyjeżdżaliśmy także do Wrock, Kurkocina i Niedźwiedzia. Nasi druhowie brali udział w Gminnych Zawodach Sportowo-Pożarniczych w Ryńsku, zajmując 9 miejsce. Podnosili swoje kwalifikacje podczas recertyfikacji kursu kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej, a także szkoleniach naczelników OSP. Druh Marcin Milanik poinformował o pozyskanym sprzęcie i wyposażeniu; o wykonaniu prac porządkowych i remontowych przy remizie, oraz uczestnictwie w akcjach społecznych m.in. w zabezpieczaniu: „Pikniku Lotniczego” w Wałyczyku, inicjatywy szkolnej: ,, Ratujemy i Uczymy Ratować”, oraz Dożynek Gminnych. Nasi Druhowie współpracowali z ,,Kołem Gospodyń Wiejskich” oraz  Szkołą Podstawową w Zieleniu.

 Sprawozdanie finansowe za 2017 rok oraz planowany budżet na rok 2018 przedstawił druh Michał Nowek. Sprawozdanie komisji rewizyjnej, która swoje posiedzenie odbyła  dnia 8 marca 2018  roku, przedstawił druh Grzegorz Krzyżanowski. Omówił w nim stan finansów i wyniki kontroli kasy OSP. Druh Michał Nowek przedstawił również plan działalności na 2018 rok, w którym druhowie planują m.in. uzupełnić ubrania specjalistyczne i koszarowe, oraz zakupić drabiny wejściowe na wieżę remizy. Po wygłoszeniu sprawozdań druhowie oraz przybyli gości rozpoczęli dyskusje na wiele istotnych tematów. Wójt Władysław Łukasik podziękował druhom za utrzymanie remizy w należytym porządku, oraz gotowości sprzętu do akcji, mimo, iż wielu druhów pracuje zawodowo poza granicami gminy.

Naczelnik Marcin Milanik podziękował druhom za pracę w naszej OSP, szczególnie za zaangażowanie w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Druh zwrócił również uwagę na mobilizację strażaków w pracach porządkowych wokół  remizo-świetlicy, działalności prewencyjnej i informacyjnej. Zwrócił także uwagę na należytą współpracę z Państwową Strażą Pożarną i organizacjami lokalnymi.

Po części oficjalnej, związanej z wypełnieniem porządku zasiedliśmy do uroczystej kolacji, przy której można było porozmawiać – nie tylko o strażackich sprawach.

Dzień Strażaka.

Pod zawołaniem „Czuwaj nad nami święty Florianie” z modlitwą na ustach, radością w duszy mogliśmy szczęśliwie świętować kolejny udany strażacki rok. W minionym roku żaden z naszych druhów nie odniósł szkody podczas służby pożarniczej dlatego w pełni mogliśmy dziękować naszemu patronowi podczas jego święta. Nasza delegacja uczestniczyła w obchodach Dnia Strażaka na Toruńskim Rynku, która rozpoczęła się udziałem w mszy świętej w katedrze Jana Chrzciciela. Dzień później 5 maja 2018 r. odbyły się Gminne Obchody Dnia Strażaka w Ryńsku gdzie również byliśmy obecni. Wracając do jednostki druhowie odwiedzili OSP Kowalewo Pomorskie, które świętowało  135-lecie.  

Jak co roku nasza jednostka zorganizowała obchody „Dnia Strażaka”, aby moc świętować razem z naszą społecznością lokalną. Tradycyjnie na ten dzień zaprosiliśmy zaprzyjaźnioną sąsiednią jednostkę OSP Pływaczewo. Z zachowaniem tradycji tej uroczystości rozpoczęliśmy przemarszem spod remizy strażackiej do kościoła parafialnego w Zieleniu. Następnie rozpoczęła się część mniej oficjalna – grill strażacki któremu przewodził Grzegorz Krzyżanowski.

osp zielen 4

Ćwiczenia we Wroniu.

W dniu 23 maja 2018 roku  na terenie Leśnictwa Wronie  zorganizowano ćwiczenia taktyczno-bojowe zasobów ratowniczych z terenu powiatu wąbrzeskiego. Na wezwanie stawiły się jednostki: PSP Wąbrzeźno, OSP Błędowo, OSP Jarantowice, OSP Dębowa Łąka,   OSP Książki, OSP Kurkocin, OSP Nowa Wieś Królewska, OSP Osieczek, OSP Płużnica, OSP Ryńsk, OSP Wąbrzeźno, OSP Zieleń.

osp zielen 3

Scenariusz ćwiczeń zakładał pożar części lasu. Zadaniem strażaków było dotarcie do wskazanego  miejsca, zbudowania skutecznego zaopatrzenia wodnego, dostarczania wody na duże odległości z wykorzystaniem różnych technik. Ćwiczenia udały się pod każdym względem, strażacy wykazali się wiedzą i doświadczeniem, co zaowocowało udaną współpracą. Jedyne na co można było narzekać tego pamiętnego dnia to upalna pogoda. Naszą jednostkę reprezentowali: Dawid Błaszkiewicz, Marcin Milanik, Wiesław Gerc, Grzegorz Krzyżanowski, Grzegorz Talkowski i Leszek Jabłoński. Kierownikiem ćwiczeń był Dowódca JRG bryg. Andrzej Kujaczyński.

osp zielen 8

Ćwiczenia we Zieleniu.

Ślubowaliśmy „być ofiarnym w ratowaniu zagrożonego życia ludzkiego oraz wszelkiego mienia – nawet z narażeniem życia.” Każdy ma tylko jedno życie – strażak też, dlatego postanowiliśmy być jak najbardziej bezpieczni i skuteczni w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Podstawą naszego działania jest dobre przygotowanie oraz sprzęt, który będziemy właściwie użytkować. Korzystając z pięknej czerwcowej pogody
i życzliwości druha Wiesława Gerca zorganizowaliśmy ćwiczenia bojowe do których zaprosiliśmy naszą sąsiednią jednostkę OSP z Pływaczewa. Ćwiczenia były dwuetapowe. Pierwsza część to próba uwolnienia zakleszczonego    w samochodzie poszkodowanego przy użyciu sprzętu tnącego Lukas oraz innych sprzętów na samochodzie technicznym. Kolejna to ugaszenie pożaru zagrażającego dalszemu przemieszczeniu się – tu ćwiczyliśmy taktykę gaśniczą z wykorzystaniem różnego sprzętu gaśniczego na samochodzie gaśniczym ciężkim. Była to świetna okazja do nauki, sprawdzenia sprzętu oraz szkolenia zasad współpracy. Oby więcej takich spotkań.

osp zielen 5

osp zielen 6

Zawody w Ryńsku.

W dniu 9 czerwca 2018 r. przeprowadzono w miejscowości Ryńsk Gminne Zawody Jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych Gminy Ryńsk, w których wzięło udział 12 drużyn. Zgodnie z ogólnopolskimi zasadami druhowie musieli zmierzyć się w dwóch zadaniach: sztafecie i ćwiczeniach bojowych. Występ każdej z drużyn poprzedzony było widowiskowym pokazem musztry. Nasza drużyna w obu konkurencjach zajęła 7 pozycję, jednak w ogólnej klasyfikacji po zliczeniu wszystkich punktów osiągnęła 6 miejsce. Naszą jednostkę reprezentowali: Sebastian Skopiński, Kacper Sztyburski, Daniel Buławski, Grzegorz Talkowski, Kamil Bożek, Michał Nowek, Mateusz Sztyburski i Przemysłw Buławski.

Ćwiczenia na obiektach hotelowo-restałracyjnych „Rondo”.

Jednym z ważnych aspektów akcji ratowniczo-gaśniczych jest dobre rozpoznanie terenu dlatego też  Komenda Państwowej Straży Pożarnej w Wąbrzeźnie organizuje ćwiczenia na obiektach powiatu wąbrzeskiego, gdzie istnieje zwiększone ryzyko pożaru oraz miejscach, w których przebywa większa liczba osób. Tym razem zajęcia zwiadowczo-taktyczne dla wybranych jednostek OSP gminy Ryńsk były przeprowadzone na obiektach kompleksu Hotelu Rondo. W pierwszej część strażacy zostali oprowadzeni przez zarządcę obiektu w pomieszczeniach, które są szczególnie narażone na możliwość wystąpienia pożaru, zostali zapoznani z drogami ewakuacyjnymi, systemami zabezpieczeń, włączników prądu i gazu, a także miejsca poboru wody. Zostały przedstawione magazyny w których mogą znajdować się materiały łatwopalne. Szczególna uwaga została położona na stację paliw, która znajduje się przy hotelu. W kolejnej części ćwiczeń poszczególnym jednostką zostały wyznaczone działania w postaci budowy linii wodnej i dostarczania wody do wyznaczonego miejsca. W warsztatach z naszej jednostki wzięli udział: Judyta Majewska,
Grzegorz Krzyżanowski, Leszek Jabłoński, Mariusz Gerc i Grzegorz Talkowski.

Wieczornica Niepodległościowa w Szkole Podstawowej w Zieleniu.

W bieżącym roku przypadła 100 rocznica odzyskania niepodległości przez Polskę. Strażacy z naszej jednostki włączyli się do radosnego świętowania tego wspaniałego dnia. Obchody zorganizowane przez Szkołę Podstawową w Zieleniu nosiły tytuł „Zieleń dla Niepodległej”. Kulminacją szeregu działań była „Wieczornica niepodległościowa” w dniu 9 listopada, która zaczęła się uroczystym przemarszem ze sztandarami wszystkich zebranych gości ze szkoły do kościoła parafialnego, w którym odbyła się msza w intencji Ojczyzny. Po mszy zostały złożone kwiaty pod pomnikiem poległych w czasie wojen. Po udaniu się do szkoły Wszyscy zebrani mogli wysłuchać przemówienia wójta gminy Ryńsk Władysława Łukasika, następnie obejrzeli przedstawienie wystawione przez uczniów szkoły „Pociąg do niepodległości” oraz obejrzeli nagrany film „Czym dla mnie jest patriotyzm”.  Najwięcej wzruszeń przysporzyło wszystkim wysłuchanie opowieści świadków historii: pani Ewy Borowskiej, pani Ireny Toczek, pani Krystyny Studzińskiej i pana Bogdana Skopińskiego.   Na zakończenie zebrani wysłuchali śpiewu chóru Cantate Domino.

                     Zdjęcia z tamtych wydarzeń.

osp zielen 7

osp zielen 13

osp zielen 9

osp zielen 10

Niepodległościowy na Stadionie Narodowym.

Nasi druhowie: Grzegorz Talkowski, Daniel Buławski, Mariusz Gerc, Leszek Jabłoński i Przemek Buławski udali się do stolicy aby świętować 100 rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Wzięli udział  w „Koncercie dla Niepodległej”. W trakcie koncertu usłyszeli utwory zarówno z czasów dwudziestolecia międzywojennego, II wojny światowej, lat 60. ubiegłego wieku oraz ery polskiego rocka. Nie zabrakło również pieśni legionowych, przebojów przedwojennej muzyki filmowej, utworów powstańczych oraz kompozycji towarzyszących walce z komunizmem. Podczas występu każdego z artystów można było podziwiać inscenizacje i filmy nawiązujące do polskiej historii i kultury. Na scenie występowali min. Maryla Rodowicz, Bracia Cugowscy, Ewa Farna, Paweł Kukiz oraz Krystyna Prońko. Najbardziej wzruszającym momentem koncertu było wspólne zaśpiewanie Mazurka Dąbrowskiego po którym nastąpił pokaz fajerwerków.

          Nasi w czasie koncertu.

osp zielen 11

Konserwacja i sprzątanie.

Dla niejednego strażaka remiza to drugi dom, ale aby w domu było przyjemnie trzeba o niego dbać. W remizie; wielokrotnie w ciągu roku strażacy zbierali się, aby nie tylko sprawdzić działanie sprzętu, ale również posprzątać swoją jednostkę. Wspólnie też dokonują różnych napraw. W tym roku przybyło nam przeszkolonych  strażaków, dla których brakowało miejsca na osobisty sprzęt, dlatego też powiększono strefę na ubrania, a część biurową przeniesiono na drugą stronę remizy. Dużym wyzwaniem z którym druhowie sobie świetnie poradzili było naprawienie samochodu pożarniczego Jelcz GCBA, przy którym
w czasie akcji gaśniczej w Głogowie zepsuło się sterowanie sprzęgłem przy ubytku płynu chłodniczego. Nie dość, że Jelcz przeszedł naprawę to jeszcze otrzymał na wyposażeniu 8 lamp dalekosiężnych LED. W bieżącym roku  również został wyremontowany kantorek gospodarczy. Wraz ze zmianami zachodzącymi w pogodzie na bieżąco strażacy wykonywali prace porządkowe w otoczeniu remizy,  które stanowi wizytówkę naszej wsi.

            Obrazki z prac przy remizie.

osp zielen 12

Strażacy w akcji.

Rok 2018 okazał się dla naszej jedności pracowity pod względem akcji ratowniczo-gaśniczym. Sama ilość wyjazdów była wysoka, ale i jakość oraz powaga sytuacji sprawiły, że był to rok, w którym strażacy musieli się wykazać sprawnością, wiedzą i odwagą. Wiele wyjazdów do akcji kończyło się dopiero po kilku pracowitych godzinach. Nasza jednostka operacyjno techniczna odnotowała  9 wyjazdy do pożarów  oraz 21 miejscowych zagrożeń, tym razem nie było żadnego fałszywego alarmu. Łącznie we wszystkich zdarzeniach uczestniczyło 17 strażaków. Najbardziej aktywni w br. byli: Leszek Jabłoński i Przemysław Buławski którzy wyjeżdżali do zdarzeń po 21 razy.   

Miesiące zimowe jak zawsze przyniosły nam wyjazdy do zdarzeń drogowych. Na zdjęciu jedno z nich w miejscowości Zieleń. Kierowca nie dostosował prędkości jazdy do warunków drogowych czego efektem było wypadnięcie z drogi. W akcji uczestniczyli: Leszek Jabłoński, Przemysław Buławski, Dawid Błaszkiewicz, Grzegorz Krzyżanowski, Janusz Stachowski.

W minionym roku strażacy brali udział w 9 dużych pożarach. Jeden z nich miał miejsce w miejscowości Łysomice gdzie spalił się obiekt restauracyjny „Siwy dym” oraz budynek gospodarczy gdzie było źródło pożaru. Na ratunek wyjechali: Kamil Bożek, Zygmunt Buławski,  Judyta Majewska, Andrzej Witt i Zygmunt Przemysław.

Kolejnym z wyjazdów był udział w gaszeniu pożaru zakładu przetwórczego tworzyw sztucznych w Głogowie. Druhowie byli dodatkowo narażeni na trujący i duszący dym unoszący się bezpośrednio przy miejscu zdarzenia. W akcji udział brali: Marcin Milanik, Andrzej Witt, Leszek Jabłoński, Kamil Bożek, Zygmunt Buławski i Janusz Stachowski.

Dużym i wielogodzinny pożar wybuch również na terenie naszej gminy. W wyniku uderzenia pioruna rozgorzał pożar drewnianej stodoły w Ludowicach. Niestety poszycie dachu było z eternitu, a w środku stodoły znajdowały się plony oraz był składowany nawóz sztuczny co również utrudniło akcję gaśniczą. Całą noc pożar gasili: Grzegorz Talkowski, Adam Talkowski, Kamil Bożek, Leszek Jabłoński, Przemysław Buławski i Janusz Stachowski.

Sprawozdanie sporządziła Judyta Majewska.

Kategoria: /