Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Zebranie OSP Józefkowo '2019'

Janusz Marcinkowski

Zebranie OSP Józefkowo ‘2019’

 

Opracowanie Janusz Marcinkowski.

 

 Od lewej; Jerzy Figalski, Józef Boruta, Edward Kruk, Mariusz Warczak, Justyna

Hawryło, Dorota Warczak.

 

Zebranie OSP Józefkowo zwołano na dzień 18 stycznia 2019 roku

w miejscowej świetlicy wiejskiej, na godzinę 18,00.

Zebranie sprawozdawczo – wyborcze otworzył druh Mariusz Warczak. Po wstępnych formalnościach zebraniu przewodniczył Józef Boruta honorowy prezes OSP i sołtys wsi.

Zebranie miało charakter sprawozdawczo – wyborczy, ze względu na fakt śmierci prezesa OSP Grzegorza Mendyka, oraz braku załatwionych rejestracji poprzedniego zarządu w Krajowym Rejestrze Sądowym.

 

 Sprawozdania w działań strażaków w roku ubiegłym, tj. 2018, przedstawili;

- sprawozdanie zarządu OSP; Mariusz Warczak,

- sprawozdanie finansowe; skarbnik Łukasz Krauze.

 

Od lewej: Justyna Hawryło, Dorota Warczak, Łukasz Krauze, Natalia Kurnik,  

Tomasz Plewiński.

 

Po przedyskutowaniu treści przedstawionych sprawozdań i planów na bieżący rok dokonano wyboru nowych władz OSP Józefkowo.

Prezesem zarządu OSP został Mariusz Warczak, naczelnikiem ponownie Adam Waszczeniuk – niżej na zdjęciach.

Funkcję sekretarza będzie pełnić Dorota Warczak, skarbnika Łukasz Krauze, gospodarza Tomasz Plewiński. Przewodniczącym komisji rewizyjnej pozostał Jacek Korczak, członkami; Natalia Kurnik

 

 Przed nowym zarządem stoją zadania; uporządkowania dokumentacji OSP, przydział zadań dla poszczególnych członków władz OSP, trudny i bardzo skomplikowany biurokratycznie akt zarejestrowania we wspomnianym KRS. Strażacy nadal będą współpracować z samorządem wsi – z radą sołecką w pracach na rzecz środowiska. Strażacy chcieliby, aby dokonano zakupu nowych mundurów, zwłaszcza dla Pań, które mają w miejscowej OSP wiele zadań.

Na zakończenie naszej relacji drukuję: „Sprawozdanie Zarządu OSP Józefkowo” przedstawione przez Mariusza Warczaka. Sprawozdanie to jest pouczające. Z pozoru tylko taka jednostka OSP, jak Józefkowo – nie uczestnicząca w akcjach ratowniczo-gaśniczych, ma ograniczone możliwości działania – jak wynika ze sprawozdania okazuje się, iż strażacy z Józefkowa mają za sobą pracowity rok!

 

Sprawozdanie Zarządu OSP Józefkowo z działań OSP w 2018 r.

------------------------------------------------------------------------------

W pracy nad przygotowaniem zebrania, całego horrendalnego zbioru sprawozdań, planów, programów, na ca wszyscy psioczą, a wobec czego czujemy się bezsilni pracowali między innymi Mariusz Warczak i Józef Boruta.

 

 

Zebrania OSP.

Zebrania sprawozdawcze OSP w Józefkowie odbyliśmy 3 lutego 2018 r.

w miejscowej świetlicy wiejskiej.

OSP w Józefkowie liczy 20 członków zwyczajnych i dwóch honorowych.

W zebraniu uczestniczyło 75 % stanu osobowego.

Zebranie otworzył i z woli zebranych prowadził prezes OSP Józefkowo Grzegorz Mendyk.

W zebraniu, jak zwykle, od wielu lat uczestniczył senior józefowskiego strażactwa Jerzy Figalski. Nie omieszkał taż, zająć głos w dyskusji poruszając parę istotnych kwestii dla współczesnej pracy OSP.

O problemach tych mówił także Czesław Jeziorski, który w przeszłości, przez wiele lat zajmował się pracą z młodzieżowymi Drużynami Pożarniczymi.

Na zebranie do Józefkowa przyjechali również goście z zarządu gminnego

i powiatowego OSP; Edward Kruk i Janusz Marcinkowski. Komendę powiatową reprezentował z-ca komendanta powiatowego PSP bryg. Ireneusz Wiśniewski.

OSP od 2016 roku kieruje zarząd OSP w składzie;

prezes Grzegorz Mendyk

naczelnik Adam Waszczeniuk

sekretarz Tomasz Bawiński

skarbnik Łukasz Krauze

gospodarz remizy Tomasz Plewiński.

Komisja Rewizyjna; Jacek Korczak przewodniczący, Czesław

Jeziorski sekretarz, Jan Pląder członek.

Sprawozdania; zarządu, z finansów OSP, komisji rewizyjnej za poprzedni rok złożyli; Grzegorz Mendyk,  Łukasz Krauze, Jacek Korczak.

 

Dotacja dla OSP.

           5 maja 2018 roku w spotkanie w sprawie dotacji w Komendzie Powiatowej PSP w Wąbrzeźnie brali udział przedstawiciele OSP; dla jednostek nie będących w Krajowym Systemie Ratowniczo Gaśniczym.

Każda OSP, które chce ubiegać się o dotację musi spełnić następujące warunki;

- posiadać aktualny wpis do KRS,

- mieć konto bankowe,

- prowadzić księgi rachunkowe i rozliczać się z finansów w urzędzie

Skarbowym (PIT 8).

- OSP winno prowadzić na bieżąco księgi inwentarzowe.

Asysta religijna.

Nasi strażacy z większości OSP służyli z asystą w kościelnych uroczystościach; między innymi w warcie u Grobu Pańskiego w Wielkanoc (25-26 marca 2018 r.), na Boże Ciało (31 maja  2018 r.) Uczestniczyliśmy między innymi w pogrzebach naszych strażaków. Np. w  uroczystości „Bożego Ciała” brali udział strażacy z naszej OSP: Mendyk, Łukasz Krauze, Adam Waszczeniuk, Mariusz Warczak oraz Grzegorz Mendyk i Józef Boruta.

130 lecie OSP Płużnica.

9 czerwca 2018 r. obchodziliśmy 130 lecie istnienia OSP w Płużnicy.

W programie dnia było:

13,00 – rozpoczęcie uroczystości – zbiórka na placu przed remizą. Przemarsz w kolumnie do kościoła.

13,30 - msza w kościele parafialnym.

14,30 – przemarsz na plac przy remizie OSP.

14,45 – rozpoczęcie ceremonii strażackiej na placu przy remizie OSP.

15,30 – zakończenie ceremoniału zaproszenie na wspólny, strażacki posiłek.

  W uroczystości tej brali udział: Adam Waszczeniuk, Grzegorz Mendyk, Tomasz Plewiński.

Gminne zawody sportowo – pożarnicze.

W dniu 16 czerwca 2018 roku w zawodach brały udział drużyny seniorów i Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych. Na starcie stanęło 7 drużyn z OSP: Błędowo, Czaple, Nowa Wieś Król., Płużnicy, Uciąża i Wieldządza. Nasi strażacy oraz z Ostrowa utworzyli jedną, wspólną drużynę. Startowali; Marcin Kęsicki, Tomasz Plewiński, Marius Warczak, Grzegorz Mendyk. Zwycięzcami została drużyna z OSP Czaple. Strażacy z Nowej Wsi Król. wywalczyli II miejsce, Płużnica zajęła III.

W strzelaniu z broni pneumatycznej puchar Wójta Gminy powędrował do Józefkowa. Druhowie Grzegorz Mendyk i Mariusz Warczak wystrzelali po 47 pkt. Drugie miejsce wystrzelało Błędowo, trzecie Uciąż.

Posiedzenie Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Płużnicy.

Posiedzenie odbyło się w dniu 20 czerwca 2018 r. na sali kominkowej szkoły w Orłowie, celu przedstawienia radnym: ”Sprawozdania z działalności  OSP na terenie gminy”. Obecni byli radni, oraz wójt gminy.

          Sytuację w imieniu zarządu gminnego OSP na terenie gminy Płużnicy przedstawili Edward Kruk, Andrzej Kujaczyński, Janusz Marcinkowski.

Po przedyskutowaniu problemów ustalono kilka wniosków-opinii;

- należy sprawdzić sprawność hydrantów we wsiach gminy; ich dostępność do prowadzenia akcji pożarniczych; udostępnić informację w tej kwestii,

- wniesiono ponownie wniosek o podwyższenie z nowym rokiem budżetowym ekwiwalentu dla strażaków z udział w akcjach gaśniczych, i innych, szkoleniach, ćwiczeniach,

- dalej podniesiono kwestię roli strażaków w czasie imprez publicznych proszonych do „obstawy” np. tras przejazdu wyścigu kolarskiego. Zachodzi tu konflikt między rolą wyznaczaną strażakom, a prawem o ruchu drogowym - wg którego tylko policja ma prawo kierowanie ruchem pojazdów. Strażacy mogą to czynić wyłącznie w czasie prowadzenie akcji ratowniczych.  Uczestniczył Grzegorz Mendyk.

Wycieczka na kanał Ostróda – Elbląg.

17                czerwca 2018 roku o godzinie 6 rano w drogę wyruszyło 50 osób; strażaków, ich żon i przyjaciół. Z naszej OSP brali w niej udział: Mendyk Grzegorz, Mendyk Beata, Pilch Justyna, Pilch Wiesław.

Strażacki zwiad w cytadeli w Grudziądzu.

Prezydium Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP w Płużnicy od dwóch lat organizuje raz w roku spotkanie seniorów strażackich oraz przedstawicieli OSP gminy Płużnica w formie wyjazdu w „ciekawe miejsca” na terenie naszego regionu. W ubiegłym roku odwiedziliśmy muzeum pożarnictwa w Solcu Kujawskim, natomiast teraz, w dniu 20 października 2018 roku. wybraliśmy się do Grudziądza grupą 39 osób, aby poznać system fortyfikacji sąsiadującego z nami miasta. Do Grudziądza wyjechali nasi druhowie; Jerzy Figalski, Andrzej Kęsicki, Józef Boruta i Tomasz Plewiński.

Pogrzeb Grzegorza Mendyka.

          W dniu 18 lipca 2019 roku na cmentarzu parafialnym w Płużnicy strażacy gminy Płużnica, delegacje – poczty sztandarowe z powiatu wąbrzeskiego i nasi druhowie pożegnaliśmy Grzegorza Mendyka.

Druh Grzegorz Mendyk, prezes Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie odszedł od nas w sposób dla nas dramatyczny i trudny do przyjęcia!

 Widzieliśmy Go w życiu społecznym naszej okolicy jako człowieka pełnego energii, czynnego w wielu dziedzinach.

Grzegorz wraz z żoną od 2006 roku prowadził w Józefkowie gospodarstwo rolne.

Był potomkiem znanych działaczy spółdzielczych i samorządowych.

W Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie od 2015 roku pełnił funkcję prezesa OSP wypełniając wzorowo swoje obowiązki. Rozumiał także, iż obecnie w zmieniających się warunkach społecznych należy podejmować ściślejsze współdziałanie z sąsiednimi jednostkami OSP. Stąd też przecierał drogę dla innych strażaków do współdziałania w ramach Jednostki Operacyjno Technicznej w Płużnicy, do której złożył akces i szkolił się w zakresie ratownictwa.

W 2016 roku został członkiem Zarządu Oddziału Gminnego Związku OSP gminy Płużnica jako reprezentant Ochotniczej Straży Pożarnej w Józefkowie.

Pracował w Związkach Rolników; w Zarządzie Gminnej Spółki Wodnej, Kółkach Rolniczych gminy Płużnica, w związku hodowców bydła, oraz w miejscowej Radzie Sołeckiej. W 2018 roku za swoją działalność odznaczony został Brązowym Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

 

20 lat Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie.

Wśród założycieli zarządu powiatowego OSP byli między innymi nasi strażacy: Józef Boruta z Józefkowa, Bronisław Drzyzga z Płużnicy, Edward Kruk z Nowej Wsi Królewskiej, Lech Jazownik z Płużnicy, Marian Piątek z Uciąża. Nasz druh Józef Boruta jako jeden z sześciu strażaków został włączony do członków Honorowych Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP dostąpił tego wyróżnienia, ponieważ przez trzy kadencje pełnił funkcję sekretarza tego zarządu.

Nasze kalendarze.

Po raz pierwszy wydrukowaliśmy własne, indywidualne kalendarze ze zdjęciami z życia naszych strażaków. Wydrukowano ich 60 szt., tyle udało się rozprowadzić wśród mieszkańców Józefkowa i naszych przyjaciół.

Opłatek gminny.

W opłatku gminnym odbytym w Uciążu w dniu 29 grudnia 2019 roku brali udział nasi druhowie; Tomasz Plewiński, Józef Boruta, Jerzy Figalski.

Posiedzenia Zarządu Gminnego w roku 2018; brali w nich udział przedstawiciele naszej OSP; Grzegorz Mendyk, Mariusz Warczak, Tomasz Plewiński, Łukasz Krauze.

Strażackie pogrzeby.

W 2018 roku na terenie gminy Płużnica znowu odeszło kilku strażaków, którzy wiele lat udzielali się naszej służbie. Żegnaliśmy ich na naszych wiejskich cmentarzach odprowadzając na wieczną służbę. Oddawaliśmy ich cześć na naszych spotkaniach, zapisujemy ich imiona w  naszych strażackich kronikach.

W 2018 roku pożegnaliśmy druha Mariana Kępskiego, Grzegorza Mendyka, Jana Lipińskiego z Ostrowa, Romana Bytnera z Nowej Wsi Królewskiej.

*Strażacy z Józefkowa uczestniczyli również w zadaniach samorządu wsi w 2018 roku, za co podziękował sołtys wsi Józef Boruta.

Na koniec zrobiliśmy sobie zdjęcie ożywione naszymi Pańmi…

 

 

Kategoria: /