Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Posiedzenie Prezydium zarządu...

Janusz Marcinkowski

Posiedzenie zarządu powiatowego OSP w Wąbrzeźnie.

Opracowanie; Janusz Marcinkowski.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP w Wąbrzeźnie zostało zwołane na dzień 9 kwietnia 2024 roku w Domu Strażaka. Posiedzenie miało charakter roboczy w kilku kwestiach;

- zatwierdzeniu sprawozdania z działalności strażackiej w powiecie w 2023 roku,

- przyjęciu planu strażackich działań na 2024 rok,

- omówienie bieżących problemów funkcjonowania strażaków w naszym rejonie.

Na 15 członków zarządu w posiedzeniu uczestniczyło 11 druhów, co stanowiło 73,3 %. Posiedzenie prowadził Jarosław Herbowski.

2024 4 9 pos Prez ZOP 2

Uczestnicy posiedzenia Prezydium – członkowie zarządu powiatowego OSP, na co dzień pełniący w swoich OSP wiele pracochłonnych zadań.

2024 4 9 pos Prez ZOP 1

Paweł Polak – naczelnik OSP w Wielkich Radowiskach, Judyta Majewska-Nowek – prezes OSP w Zieleniu, Krzysztof Zieliński – wójt gminy Książki oraz członek naszych strażackich gremiów.

2024 4 9 pos Prez ZOP 4

Waldemar Marchewka – prezes OSP Jaworze, Kamil Gorząch – prezes gminny OSP w gminie Dębowa Łąka, Marian Piątek – prezes OSP Uciąż, Edward Kruk – prezes OSP w Nowej Wsi Królewskiej i prezes gminny OSP gminy Płużnica.

2024 4 9 pos Prez ZOP 3

Autor- sekretarz powiatowy OSP, st. kpt. Robert Stasiak – komendant powiatowy PSP, Jarosław Herbowski – prezes powiatowy i wojewódzki OSP, Jarosław Tylmanowski – w-ce prezes powiatowy OSP.

 W wolnych wnioskach dla przypomnienia mówiliśmy o bieżących naszych sprawach;

=====================================================================

 Z ustawy o OSP;

------------------------

a/ Zgodnie z nową ustawą z 17 grudnia 2021 roku; art. 7. 1. Gmina jest obowiązana do zawarcia umowy ze wszystkimi ochotniczymi strażami pożarnymi działającymi na jej terenie, zawierającej postanowienia dotyczące podejmowanych działań, o których mowa w art. 3,

Art. 3. Do zadań ochotniczych straży pożarnych należy podejmowanie działań w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przez:

1) prowadzenie działań ratowniczych, udział w działaniach ratowniczych oraz akcjach ratowniczych, a także udział w działaniach prowadzonych przez inne służby, inspekcje i straże;

2) udział w działaniach ratowniczych i akcjach ratowniczych poza granicami kraju na podstawie umów międzynarodowych;

3) udział w alarmowaniu i ostrzeganiu ludności o zagrożeniach;

4) udział w ochronie ludności;

5) wykonywanie kwalifikowanej pierwszej pomocy;

6) organizowanie ćwiczeń oraz udział w szkoleniach, ćwiczeniach i zawodach sportowo-pożarniczych organizowanych przez Państwową Straż Pożarną, gminę lub inne uprawnione podmioty;

7) zabezpieczanie obszaru chronionego właściwej jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, określonego w powiatowym (miejskim) planie ratowniczym;

8) propagowanie zasad i dobrych praktyk w zakresie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów;

9) organizowanie przedsięwzięć służących krzewieniu sportu i kultury fizycznej;

10) organizowanie przedsięwzięć oświatowo-kulturalnych propagujących wiedzę i umiejętności w zakresie ochrony przeciwpożarowej;

11) upowszechnianie i wspieranie współdziałania między lokalnymi partnerami społecznymi i gospodarczymi z zakresu ochrony przeciwpożarowej;

12) propagowanie zasad udzielania pierwszej pomocy;

13) wspieranie gminy w realizacji pomocy na rzecz społeczności lokalnej; 14) integrowanie społeczności lokalnej;

15) udział we współpracy międzynarodowej gminy.

b/ ustawa daje możliwość złożenia wniosku do wójta gminy o prowadzenie przez urząd obsługi finansowej; art. 35. pkt 4. Na wniosek zarządu OSP gmina bezpłatnie prowadzi ewidencję majątku, księgowość oraz rachunkowość ochotniczej straży pożarnej. Dziennik Ustaw – 11 – Poz. 2490 Art. 36. 1. W przypadku likwidacji ochotniczej straży pożarnej stosuje się art. 38 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach.

Fundusz bohaterów;

-----------------------------

Apelujemy do zarządów OSP o wpłaty na „fundusz bohaterów”. Fundusz ten zasila naszą wspólne dochody na zapomogi dla strażaków, ale także na takie wydatki, jak koszty odznak i medali korporacyjnych. Jest prośba o wpłacanie na ten fundusz 100 zł z każdej OSP. Podajemy nr konta;

                   52 1240 6292 1111 0011 2458 9824.

Plan zadań 2024;

----------------------

Prosimy Zarządy Oddziałów Gminnych Związku OSP RP, aby wzięły pod uwagę nakreślony plan działań powiatowych na 2024 rok do tworzenia lub weryfikacji własnych planów. Apelujemy do strażaków powiatu wąbrzeskiego o udział w szkoleniach, ćwiczeniach, zawodach, turniejach … dla każdej grupy strażackiej jest w naszych projektach miejsce.

Kategoria: /