Zarząd Oddziału Powiatowego 
Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP 
w Wąbrzeźnie

Aktualności

Z posiedzeń zarządu powiatowego OSP.

Janusz Marcinkowski

Z posiedzeń zarządu powiatowego OSP.

 Opracowanie Janusz Marcinkowski.

Posiedzenia prezydium i zarządu powiatowego OSP zorganizowaliśmy w gościnnym Kotnowie u p. Grażyny Chojnackiej sołtyski wsi i Zbigniewa Lemieszka prezesa OSP. Panie – nasze druhny przygotowały na nasz przyjazd napoje, ciasto, a na zakończenie smaczny bigos z wieloma wkładkami – za co strażacy Pięknie Dziękują.

Prezes Lemieszek i p. sołtys Chojnacka przedstawili nam wieś i wszystko to dobre, w czym uczestniczą jej mieszkańcy. Wieś postarała się o gruntowną modernizację świetlicy, w której dzisiaj rozwija się życie społeczne. Funkcjonują tu stowarzyszenia społeczne, samorząd wsi, OSP i Klub Seniora z atrakcyjnymi zajęciami. Wieś zadbała o dzieci i młodzież – stąd też pięknie wyposażone place zabawa i boisko.

Druhnom i Druhowi z Kotnowa ślemy podziękowano za piękne przyjęcie zarządu. Zwrócono uwagę na wybudowany boks dla strażaków przy świetlicy wsi, w którym przechowuje się skromny sprzęt – jednostka nie ma bowiem „Jednostki Operacyjno-Technicznej, starając się jednocześnie utrzymywać strażacką tradycję w Kotnowie.

Gospodarze wieczoru!

2023 11 24 posiedzenia ZOP 1

               Grażyna Chojnacka, Henryka Osińska i Zbigniew Lemieszek.

Posiedzenie prezydium Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP odbyło się w dniu 24 listopada 2023 roku. (Przed posiedzeniem zarzadu). Brali w nim udział: Jarosłąw Herbowski, Judyta Majewska-Nowek, Janusz Kopczyński, Kamil Gorząch i Janusz Marcinkowski.

2023 11 24 posiedzenia ZOP 4

Dzisiaj mogę tylko napisać, iż prezydium stanowiło kapitułę: „Medalu Honorowego im. Zygmunta Kalksteina” – do którego zgłoszono trzech kandydatów i do wyróżnienia „Strażak Roku 2023”. Przesłano wnioski z pięciu gmin powiatu, spośród trzeba było wybierać …

Prezydium dokonało zmiany w regulaminie „Powiatowych zawodów pływackich drużyn OSP” wprowadzając dodatkowe kategorie dla najmłodszych i dla najstarszych.

Posiedzenie Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Wąbrzeźnie w dniu 24 listopada 2023 roku (po prezydium).

Na tym posiedzeniu otrzymaliśmy informacje o przebiegu działań strażaków powiatu wąbrzeskiego poprzez pryzmat działań komisji zarządu powiatowego OSP; operacyjno-szkoleniowej; młodzieży i sportu; historycznej i odznaczeń w 2023 roku.

       Członkowie zarządu i komisji rewizyjnej na sali w Kotnowie.

2023 11 24 posiedzenia ZOP 2

2023 11 24 posiedzenia ZOP 3

Po wysłuchaniu sprawozdań w dyskusji głos zabierali głos: Jarosław Herbowski, Jarosław Kubasik, Marian Piątek, Paweł Polak, Czesław Sudziński, Waldemar Marchewka, Edward Kruk … Poruszano kwestie, w których mamy kłopoty z podejmowaniem się przez strażaków niektórych działań, np. służby w pocztach sztandarowych. Występują problemy z wykonywaniem zobowiązania służby ze sztandarem powiatowym i nie tylko. Są braku w odpowiednim sprzęcie-ubiorze pocztów sztandarowych, brakuje też wyszkolenia młodszych druhów.

Rozmawiano również o sprawach odznaczeń, które winniśmy traktować jako wyróżnienie strażaków, zwłaszcza przy okazji jubileuszy OSP.

Jarosław Herbowski przypomniał o „Funduszu dla Bohaterów”, jako ważnym czynnikiem strażackiego systemu odznaczeniowego.

W wystąpieniu st. kpt. Roberta Stasiaka – komendanta PSP znalazły się następujące sprawy;

- akcje ratowniczo-gaśnicze. Do połowy listopada strażacy z 20 OSP wyjeżdżali do akcji 419 razy. W 18 przypadkach JOT-ty nie wyjechały do akcji ze wzglądu na brak pełnej obsady i na awarię samochodu pożarniczego.

- omówieni przebiegu szkoleń prowadzonych przez wąbrzeską PSP.

Druh Herbowski; omówił finanse dla OSP/ KSRG z Regionalnego Programu Operacyjnego województwa kujawsko-pomorskiego; według podziału pieniędzy uśredniając na każdą jednostkę KSRG (powiat wąbrzeski ma ich osiem) otrzymamy 926 400 zł na zakup sprzętu i samochodów. Finansowanie z RPO stanowi 65%, a więc trzeba dołożyć wkład własny (gminny) w wysokości 35 %. Pieniądze te nie mogą być „rozdrobnione”, jednorazowy zakup nie może być niższy niźli 50 000 zł. Przedstawiający wnioskuje o zastanowienie się w gminach nad sposobem wydania tych pieniędzy.

          Omówiono organizację gminno-powiatowego opłatka i obchodów 25 lecia Zarządu Oddziału Powiatowego Związku OSP RP 8 grudnia 2023 roku w Nowej Wsi Królewskiej.

W posiedzeniu zarządu powiatowego OSP brali udział:

2023 11 24 posiedzenia ZOP 5

       Członkowie powiatowej komisji rewizyjnej.

2023 11 24 posiedzenia ZOP 9

     

Kategoria: /